УДК 811.111’373.72:070 (410)

Штолцел Ю.Ю.

Аспірант кафедри англійської філології

Ужгородський національний університет

Україна

Ужгород

 

 У даній статті розглянуто способи вербалізації концепту «політичні зв’язки» за допомогою фразеологічних одиниць у сучасному британському газетному дискурсі. Особливу увагу приділено класифікації фразеологізмів за поняттійним, образним та оцінним шарами концепту.

 Ключові слова: фразеологізм, концепт, мовна картина світу, політичні зв’язки,вербалізація концепту, фрейм.

 

 Штолцел Ю.Ю. Вербализация концепта «политические связи» в современной англоязычной картине мира». В данной статье рассмотрены способы вербализации концепта «политические отношения» с помощью фразеологических единиц в современном британском газетном дискурсе. Особое внимание уделено классификации фразеологизмов по понятийным, образным и оценочным слоями концепта.

 Ключевые слова: фразеологизм, концепт, языковая картина мира, политические связи, вербализация концепта, фрейм.

 

 Shtoltsel Yu.Yu. Verbalization of the concept of "political relations" in the modern English language world view".

 The given article focuses on the verbalization of the concept Political relations with the help of phraseological units in modern English press. Having analyzed the most serious readable British newspapers, the author has found 17 examples of phraseological units and classified them according to сonceptual, imaginative and evaluative layers. According to the results of the analysis, we can conclude that idioms are common in political discourse as they make the language of the press richer and emotionally colored. Consequently, we analized the attitude of usage towards the concept definition as well as the notion of the units and their classification. We selected the phraseological units from the newspapers to refer to the concept of Political relationships within the English-language newspaper discourse. With the help of modern English phraseological dictionaries, we defined the identifications of all selected linguistic units. Based on this, we divided them into three layers and suggasted our own classification of dioms according to such criteria as: complex religious relations, terrorism; controversial political relations; political competitions (elections, etc.); political discussion (assessment), etc. Moreover, the units under analysis have been subdivided into those, referring to negative, positive and neutral evaluation. We classified them according to the key words found in their meanings.

 Further prospects we see in the study of the idioms within the socio-political vocabulary.

 Key words: phraseology, concept, language picture of the world, political connections, verbalization of the concept, frame.

 

 Постановка проблеми та її визначення.

 Наприкінці ХХ – початку ХХI ст. поняття концепту привернуло увагу низки науковців-лінгвістів, серед яких Ю. С. Степанов, В. І. Карасик, В. А. Маслова,  Н. Д. Арутюнова, Ю. Нікішина, Н. В. Гришкова, О. О. Потебня та багато інших. Зараз чимало науковців у своїх працях розглядають термін «концепт» з точки зору лінгвістики та філософії, культурології, спираючись на його визначення попередниками.

 Вагомий внесок у розробку проблем фразеології зробили такі науковці як, Л.А. Булаховський, Л.С. Паламарчук, Г.М. Удовиченко, П.Й. Горецький, М.М Сидоренко, Н.А. Москаленко, О.С. Юрченко та інші.

 За останні роки було проведено ряд досліджень, які стосуються засобів вербалізації концептів, зокрема за допомогою фразеологічних одиниць. Це такі концепти, як «покарання» [11], «робота» [12], «земля» [14], “marriage”[7], “youth”[1], та інші.

 Головна увага статті зосереджена на аналізі фразеологічних одиниць виділених із сучасних англомовних газет. Вибір матеріалу дослідження є не випадковим, адже саме сучасна преса зберігає у мові культурну ідентифікацію народу, передає досвід, традицію та культуру з покоління в покоління. Саме це і зумовлює актуальність нашого дослідження.

 Дана тема вказує також на необхідність розширення і суттєвого поглиблення знань про мовну репрезентацію лінгвокультурного концепту Political relations у побудові моделі англійської ментальності, що допомагає виявити способи взаємодії вербального та культурного кодів нації.

 Мета дослідження – визначити способи вербалізації концепту Political relations за допомогою фразеологічних одиниць як ментальних сутностей на матеріалі англомовного газетного дискурсу сьогодення.

 Дана мета наукової праці передбачає розв’язання наступних завдань:

 • уточнити поняття концепту та засобів його вербалізації і структури;
 • визначити важливість поняття «фразеологічна одиниця» та вказати її вплив на формування мовної картини світу; зазначити класифікації поділу ФО;
 • експлікувати фразеологізми на позначення концепту Political relations у межах англомовного газетного дискурсу;
 • створити власну класифікацію ФО за концептами.

 Об’єктом дослідження є концепт Political relations в англійській пресі XXI століття.

 Предметом праці є ФО на позначення концепту Political Relations у британській мовній картині світу.

 Матеріалом дослідження слугують фразеологізми англійської мови, отримані шляхом суцільної вибірки із сучасної британської преси. Для аналізу ФО в публіцистичних текстах використовувались матеріали сайтів он-лайн видань “The Guardian”, “The Independent”, “Today”, “The Sun”, “Daily Mirror”, “Daily Telegraph”, “Reuters”, “BBC”, тощо за період весни 2017 року. Було проаналізовано близько сорока фразеологізмів, з них вибрано для нашої статті сімнадцять.

 Організація етапів дослідження лінгвокультурного концепту «Political Relations (політичні стосунки)» передбачає застосування комплексної методики:

 • метод суцільної вибірки;
 • метод фразеологічної ідентифікації
 • дефініційний і компонентний аналіз
 • процедура кількісних підрахунків та інші.

 Виклад основного матеріалу.

 Отже, фразеологізм – це самостійна мовна одиниця, яка характеризується відповідними диференційними ознаками. Такими ознаками для фразеологічних одиниць є:

 1) фразеологічне значення;

 2) компонентний склад;

 3) граматичні категорії [3, 8].

 Особисто ми, у нашому дослідженні ґрунтуємось на визначенні фразеологізмів щодо класифікації таких двох відомих науковців як, В.В. Виноградов та А.В. Кунін.

 В.В. Виноградов виділяє три типи фразеологізмів:

 Фразеологічні зрощення – це тип абсолютно неподільних, нерозкладених стійких словосполучень, цілісне значення яких невмотивоване, тобто не випливає із значень слів-компонентів. [4, 25 – 26].

 Фразеологічні сполучення – це такі стійкі мовні звороти, які не є "безумовними семантичними одиницями", оскільки характеризуються певною самостійністю складових частин [4, 25 – 26].

 Фразеологічні єдності – це теж стійкі словосполучення, семантично неподільні і цілісні значенням [4, 27 – 29].

 А.В. Кунін поділяє усі фразеологічні одиниці на 3 класи за ступенем мотивації (ідіоматичності):

 А) ідіоми – група слів із повністю або частково зміненим значенням (не вмотивовані або частково вмотивовані);

 Б) ідіофразеоматичні одиниці – полісемантичні фразеологічні одиниці, у яких перший компонент повністю вмотивований (не ідіоматичний), а другий – ідіоматичний;

 В) фразеоматичні одиниці – групи слів, які є стабільними, вмотивованими, але характеризуються незначною зміною значення. [10].

 За допомогою цих класифікацій ми чітко знаємо, що саме є фразеологізмом і можемо виділити концепт «political relations» у нашому дослідженні.

 У руслі когнітивної парадигми фразеологізми розглядають як культурно зумовлену знакову репрезентацію інтеріоризованого етносвідомістю світу з притаманною їй категоризацією, субкатегоризацією, диференціацією й інтеграцією, як когнітивну форму оброблення інформації у свідомості людини [5, 5].

 Щодо концепту, то більшість науковців сходяться на думці, що це комплекс культурно зумовлених уявлень про предмет [2]; об’єднання ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості, тих інформаційних структур, що відображають знання та досвід людини [13]. Отже, концепт отримує мовне вираження через засоби мови, зокрема через фразеологічні одиниці [15, 38].

 Різні визначення концепту дозволяють виокремити наступні інваріативні ознаки, які перерахувала Маслова В. А.: 1) це мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному представленні, яка вербалізується за допомогою слова і має польову структуру; 2) це основні одиниці переробки, зберігання та передачі знань; 3) концепт має рухомі рамки і конкретні функції; 4) концепт соціальний, його асоціативне поле обумовлює його прагматику; 5) це основна комірка культури [13].

 З підвищенням інтересу до проблеми «людина в мові» інтерпретація терміну концепт орієнтується на «сенс, який існує в людині і для людини, на інтер- і інтрапсихічні процеси, на означування й комунікацію» [8, 147-148].

 Багатоаспектність концепту виражається в тому, що він може бути представлений багатьма словами, які складають семантичне поле концепту, де відображений невербальний досвід людини і людства в цілому. Він може змінюватись, це пов’язано з отриманням нових знань про явища навколишнього середовища, зі зміною людських цінностей [15].

 Поняття британської мовної картини світу переплітається з концептуальним простором британської лінгвокультури, в основі якого лежить сукупність національно маркованих концептів. У нашому випадку це концепт на позначення «політичних відносин».

 Ядро (центр) поля формують мовні одиниці (ФО). В їхній структурі головне місце займає ознака, яка об’єднує поле і збігається з поняттям [2, с. 4].

 Сукупність мовних засобів, які представляють концепт у певний період розвитку суспільства, визначається як номінативне поле концепту. Воно характеризується тим, що має властивості лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного поля, асоціативного поля, лексико-семантичної групи, синонімічного ряду і до нього входять одиниці всіх частин мови, що не є характерним для наведених прикладів угрупувань мовних одиниць, взятих окремо. Основними компонентами номінативного поля є ядро, в якому зосереджуються прямі номінації концепту, а також периферія, яка містить тільки окремі когнітивні ознаки концепту [15, 66-68].

 До мовних засобів вираження (номінантів) номінативного поля концепту у нашій роботі належать фразеологічні одиниці та фразові дієслова.

 Вибірка фразеологізмів із он-лайн видань сучасних британських газет дає змогу виокремити концепт «політичні відносини» у сучасній британській пресі.

 У нашій статті беруться до уваги три шари концепту: поняттійний, образний і ціннісний. Їх аналіз проводиться за допомогою сучасних фразеологічних словників англійської мови.

 Для виявлення поняттєвого складника концепту був виконаний пошук фразеологізмів та їх аналіз на основі лексикографічних джерел. Це допомогло окреслити сукупність вербалізаторів концепту. Ми поділили вербалізатори номінативного поля концепту за концептуальною інтерпретацією. Також ми проаналізували ціннісний шар концепту, вказавши на позитивну, негативну або нейтральну інтерпретацію фразеологізму в окремому контексті.

 Отже, понятійний шар концептів “ політичні стосунки” складають такі словникові дефініції:

 I. Difficulties:

 • in sb's crosshairs - if you are in someone's crosshairs, they intend to catch, arrest, or stop you;
 • cut through sth — if you cut through something difficult that usually causes problems, you quickly understand it or deal with it so that it does not cause problems for you;
 • stand down — to give up your official job or position;

 II. Competition:

 • neck and neck - the idiom meaning so close that the lead between competitors is indeterminable is neck and neck; absolutely level;
 • dial down - to reduce the level of tension or intensity in a situation;
 • off the pace — behind the leader or leading group in a race or contest;
 • tilt the scale(s) — to change the balance of a situation, such that one side or element is favored or gains advantage;
 • raise your game — to make an effort to improve the way that you play a game.

 III. Anger, disrespect, bad relationships:

 • bad blood — feelings of hate between people because of arguments in the past;
 • hit out (for something or some place) — make a violent verbal or physical attack; also, strike aimlessly;
 • rip someone or something up — to take something up by force and remove it;
 • kick someone off something — to force someone to leave a place or activity.

 IV. Justice:

 • hand down something — to announce a decision in a trial;
 • crack down — to start dealing with bad or illegal behaviour in a more severe way.

 V. Misery:

 • bad off — without enough money to get by; poor;
 • third worldunderdeveloped or developing countries.

 VI. Intelligence

 • a smart cookie — someone who is clever and good at dealing with difficult situations.

 Оцінний шар у структурі концепту виражається позитивною, нейтральною або негативною оцінкою. Оцінний складник концепту аналізуємо такими групами:

Таблиця 1. Оцінний шар концепту

Negative

Positive

Neurtal

in sb's crosshairs: House homeland security chair Mike McCaul claimed America was “in the crosshairs”.

 

raise your game: Sir Michael's speech also came as MPs warned the British government must "raise its game" to deal with cyber-attacks.

 

neck and neck: While national polls show the Republican far behind his Democratic opponent, Hillary Clinton, recent Iowa polls have the candidates neck and neck.

the empty chair: The party’s former deputy leader Harriet Harman led the calls for female MPs to “empty chairTrump, saying his views on women and a number of other issues were “appalling”.

crack down: Sunday’s attacks have sparked renewed public anger at President Abdel Fattah al-Sisi, who has promised to crack down on extremism.

 

hand down: “Iran’s revolutionary courts are notorious for handing down prison sentences after grossly unfair trials.”

 

rip up: “We’ve fought for equality for decades and we certainly shouldn’t be honouring someone at the heart of British democracy who wants to rip those democratic values up.”

a smart cookie: Mr Trump also called the North Korean leader Kim Jong-Un “a pretty smart cookie” for being able to hang onto power after taking over the isolationist state at a young age.

 

bad off (worse off), third country: She was told that would not be possible, because the UK would become worse off in the future as a “third country” - a country outside of the EU and the customs union.

 

 

 

 Критеріями негативної, позитивної або нейтральної оцінки у нашій класифікації є не лише контекстуальне фразеологізмів, але й дані отримані із словників. Ключовими словами у значенні з негативною конотацією є “difficulties”, “anger”, “bad relationships”, “violence”, “tension” та інші. До позитивної конотації належать: “clever”, “to improve” і т.д. Нейтральну оцінку знаходимо, наприклад, у фразеологізмі indeterminable.

 В результаті аналізу нами було запропоновано поділ ФО на такі класи, відповідно до контексту їхнього ужитку:

 1. Складні релігійні стосунки, тероризм
 2. Суперечливі політичні стосунки
 3. Політичні змагання (вибори і т.д.)
 4. Політичні обговорення (оцінка)

 Фразеологізми, які позначають складні релігійні стосунки, тероризм:

 • “Let’s cut through the suffocating political correctness and call the threat what it really is: the enemy is radical Islam.”
 • That has best been summed up in statements by Isis spokesmen such as Abu Muhammad al-Adnani, who in 2014 encouraged ad hoc attacks using whatever tools are easily available, including vehicles.
 • Boris Johnson has warned that senior Russian military officers linked to Bashar Assad’s attempt to cling to power in Syria could face new sanctions.
 • Egypt bombing: Tributes pour in for hijabi police officer who died trying to protect Christians.

 Суперечливі політичні стосунки:

 • Mr Hollande warned Mr Trump to stay out of European affairs and warned that the EU will "defend its interests" on the global stage.
 • May shrugs off Israeli pressure over Iran deal.
 • Some the UK Labour party’s most senior female MPs have vowed to stage a mass “no show” at Westminster if Donald Trump is invited to address both Houses of Parliament during his planned state visit to the UK.

 Політичні змагання (вибори і т.д.)

 • In Iowa at least, as election day approaches, Trump can count on the party machinery going into fully into gear.
 • In contrast, Democrats are off the pace they set in the past two election cycles, regarding organizational goals like absentee ballot requests and thanks to lingering bad blood from the caucuses, when many supporters of Bernie Sanders felt the state party chair, Andy McGuire, tilted the scales on Clinton’s behalf.
 • Republican gains are borne out in registration figures.

 Політичні обговорення (оцінка)

 • As Kaufmann told the Guardian, this rare embrace of a candidate who blew the establishment to pieces in primary season and has not dialled down his rhetoric or style since came about thanks to Iowa’s vulnerable status as the state that kicks off each presidential election.
 • Trump hits out at ‘fake polls’ and denies strategist is in control.
 • The party’s former deputy leader Harriet Harman led the calls for female MPs to “empty chair” Trump, saying his views on women and a number of other issues were “appalling”.)
 • She was told that would not be possible, because the UK would become worse off in the future as a “third country” - a country outside of the EU and the customs union.
 • “Iran’s revolutionary courts are notorious for handing down prison sentences after grossly unfair trials.”

 Незважаючи на проведене дослідження в даній статті, хотілося б доповнити його за допомогою таких когнітивних моде¬лей, як концепт, фрейм та фразеологічні одиниці.

 Аналіз даного концепту “political relationships” є можливий у разі виявлення ознак, характерних для нього.

 У словнику Longman dictionary of contemporary English, лексема relationship має такі значення: 1 [countable] the way in which two people or two groups feel about each other and behavetowards each other; 2 [countable, uncountable] the way in which two or more things are connected and affecteach other; 3 [countable] a situation in which two people spend time together or live together, and have romantic or sexual feelings for each other; 4 [uncountable] the way in which you are related to someone in your family

 В англомовному політичному дискурсі на позначення концепту “political relationships” використовуються такі словосполучення, як a supportive relationship; a working relationship (=a relationship appropriate for people who work together); family relationships; a personal relationship; human relationships; a social relationship; a business/professional relationship та інші.

 Виходячи з цього, у структурі концепту “political relations” ми виділили наступні фрейми, або смислові рамки:

 1. Positive relationships
 2. Neutral relationships
 3. Negative relationships, які поділяються на: difficulties; conflict; lie, deception, cunning.

 Кожен фрейм та субфрейм включає в себе ключові слова, які ми знаходимо у визначенні того чи іншого фразеологізму, і завдяки якому відносимо фразеологізми до тої чи іншої смислової рамки.

 І. Фрейм “Positive relationships” містить наступні ключові слова, виокремлені зі значень фразеологічних одиниць: respect, bring together тощо. Наприклад:

 Toe the line - if someone toes the line, they follow and respect the rules and regulations.

 Politics makes strange bedfellows - political interests can bring together people who otherwise have little in common.

 II. Ключовими словами фрейму “Neutral relationships” є: relationship, relation, interaction.

palace politics -

 the relationships, interactions, designs, and inner workings of the top members of a political organization (notnecessarily of a monarchy or empire).

 ІІІ. Фрейм “Negative relationships”, в свою чергу, містить у структурі своїх субфреймів наступні ключові слова та вирази:

 1) Difficulties (difficult, difficult route, problem, difficult decision, to destroy, difficult position, disgrace, dangerous, political suicide, suffer, failure);

 A riddle wrapped up in an enigma - a puzzle difficult to solve.

 A political hot potato - something potentially dangerous or embarassing.

 Gunboat diplomacy - if a nation conducts its diplomatic relations by threatening military action to get what it wants, it is using gunboat diplomacy.

 Fishing Expedition - an investigation with no defined purpose, often by one party seeking damaging information about another.

 Caught between a rock and a hard place - in a very difficult position; facing a hard decision.

 Your name is mud – someone is in disgrace or unpopular.

 A political football - a problem that doesn't get solved because the politics of the issue get in the way, or the issue is very controversial.

 Kicking the Can down the Road - a delaying of a difficult decision made by passing short and temporary measures or laws instead.

 2) Conflict (conflict, criticism, to force)

 Wedge politics - in wedge politics, one party uses an issue that they hope will divide members of a different party to create conflict and weaken it.

 Hindsight is 20/20 - a perfect understanding of an event after it has happened; a term usuall used with sarcasm in response to criticism of one's decision.

 Megaphone diplomacy - if negotiations between countries or parties are held through press releases and announcements, this is megaphone diplomacy, aiming to force the other party into adopting a desired position.

 3) Lie, deception, cunning (damaging information, to promise, to create a false picture)

 Economical with the truth - if someone, especially a politician, is economical with the truth, they leave out information in order to create a false picture of a situation, without actually lying.

 За результатами аналізу, можемо дійти висновку, що фразеологізми досить часто вживаються у політичному дискурсі так як вони роблять мову преси багатшою та емоційно забарвленою. Отже, ми визначили поняття «концепт» та «мовна картина світу», згадали класифікацію поділу фразеологізмів. Вибрали з газет фразеологізми на позначення концепту Political ties у межах англомовного газетного дискурсу. За допомогою сучасних словників англійської фразеології, запевнилися, що всі вибрані мовні одиниці належать саме до фразеологізмів та фразових дієслів. На підставі цього ми поділили їх за трьома шарами вербалізації концепту і створили власну класифікаці поділу ФО за такими критеріями, як: складні релігійні стосунки, тероризм; суперечливі політичні стосунки; політичні змагання (вибори і т.д.); політичні обговорення (оцінка) тощо. Крім того, ми розглянули структуру концепту та його фрейми; виділили смислові рамки позитивних, нейтральних та негативних політичних стосунків, які в свою чергу поділили на субфрейми.

 Перспективи вбачаємо у подальшому дослідженні ФО в рамках суспільно-політичної лексики.

 

«Література»

1. Бешлей О. В. О. В. Концепт YOUTH в англомовній картині світу (на матеріалі фразеологічних одиниць) / О. В. Бешлей. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) – 2016. – С. 27–31.

2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / А.Вежбицкая. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 778 с.

3. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В.Виноградов – М., 1977. – 254 с.

4. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологическихединиц в русском языке / В. В. Виноградов – М., 1986. – 342 с.

5. Євтушина Т. О. Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника : aвтореф. дис. … канд. філол. наук / Т.О. Євтушена – Київ, 2005. – 19 с

6. Карасик В.И. Ценностная картина мира: межкультурный аспект / В.И. Карасик // Языковое сознание: содержание и функционирование. XIII Междунар. симп. попсихолингвистике и теории коммуникации: Тез. докладов / Под ред. Е.Ф. Тарасова. – М.: РАНИЯ, 2000. – С. 106-107.

7. Крацило С. О. Профілізація концепту MARRIAGE в англійські мові : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Крацило Соломія Олександрівна – Львів, 2016. – 260 с.

8. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика –психология – когнитивнаянаука / Е.С. Кубрякова –1994. – № 4. – С.34-46.

9. Кунин А.В. Английская фразеологія / А.В. Кунин – М., 1990. – 276 с.

10. Кухарьонок В. С. Вербалізація концепту РОБОТА засобами сучасної англійської фразеології / В. С. Кухарьонок // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації. – 2014. 

11. Левченко, О. П. "Вербалізація концепту Покарання (лінгвокультурологічний аспект)." / О.П. Левченко // Лінгвістика. – Луганськ: Альма-матер 2 (2004): 3.

12. Тимофеева М. К. Введение в экспериментальную когнитивную лин- гвистику: Учеб. пособие / М.К. Тимофеева // Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. С. 114.

13. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / В.А. Маслова // 3-е изд., испр. – 2007.

14. Огар А. Вербалізація концепту ЗЕМЛЯ у фразеологічній та паремійній картинах світу / А. Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2012. – С. 203–208. 

15. Шилова Н. В. Психологическое содержание понятия “концепт” [Электронный ресурс] / Н. В. Шилова // Третий ярославский методологический семинар: Психосфера : тезисы докл. – М., 2005. – Режим доступа : http://drupal.psychosfera.ru.