Буханевич Вікторія Віталіївна

Приазовський державний технічний університет

Україна

Місто Маріуполь

 

 Анотація

 Об'єкт дослідження: Удосконалення менеджменту промислового підприємства в сучасних умовах.

 Ціль роботи: Досліджувати менеджмент на промисловому підприємстві в сучасних умовах.

 Метою роботи є узагальнення теоретичних і практичних аспектів менеджменту на підприємстві в сучасних умовах, розробка рекомендацій щодо удосконалення менеджменту. 

 Методи дослідження – спостереження, порівняння, аналіз.

 Процес управління підприємством складний і включає в себе цілий комплекс підсистем, але дослідивши кожну з них, можна побачити, що саме система управління персоналом підприємства є тою серцевиною, частина якої є всюди, адже саме робітники підприємства являються рушійною силою його розвитку та вдосконалення. Саме тому виникає потреба у постійному пошуку кваліфікованих працівників, а також вдосконаленню навичок та знань, відповідно до сучасного розвитку підприємства.

 Ключові слова: персонал, структура персоналу, мотивація, сучасне підприємство,управлінський процес,контроль, оцінка персоналу,досвід, керівники.

 Робота включає в себе 3 сторінки тексту, використано 3 інформаційних джерела. 

 Зміст наукової роботи: Ефективна система менеджменту повинна забезпечувати успішне функціонування підприємства, результатом якого є отримання прибутку, а також його нагромадження способом формування резервних фондів, що дають змогу долати певні ризики, зумовлені ринковими змінами. 

 Ці дії реалізуються способом надання певної автономії менеджерам для оперативного реагування та адаптації до змінних умов. Основні цілі менеджменту в сучасному суспільстві полягають в тому, щоб забезпечити максимальну прибутковість того чи іншого підприємства за допомогою правильної організації процесу на виробництві [2, с.401]. 

 Система менеджменту ефективна тільки тоді, коли не лише менеджери, що приймають управлінські рішення та встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе відповідальність, за виконання поставлених завдань, діють злагоджено, але й тоді, коли між усіма рівнями управління існує чіткий, зрозумілий та налагоджений зв'язок. Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за такими основними напрямами:удосконалення організаційної структури управління підприємством;оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції [1, с.40]. 

 Удосконалення організаційної структури управління підприємством передбачає встановлення необхідної чисельності та структури управлінського апарату, працівників підрозділів згідно з реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов.Оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю реалізовується за допомогою впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних прогресивних програмних засобів.Керівництво повинне постійно займатися вдосконаленням системи мотивації персоналу, тобто пристосовуватися до нових умов функціонування ринку. Тому мотивація співробітників в сучасних умовах займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Умовою успіху кожного підприємства є зацікавленість фахівців у ефективній роботі, яка сприяє процвітанню і розвитку організації, реалізації стоячих перед нею цілей. Керівники не завжди чітко уявляють, які мотиви стимулюють їх підлеглих на ефективну роботу і часто переоцінюють значимість для працівників «базових мотивів», таких як зарплата, безпека, надійність і недооцінюють внутрішні стимули до роботи самостійність, творчість, бажання досягти високих результатів.При правильному використанні нестандартних мотивуючих акцій та інструментів компанія створює собі репутацію організації, в якій до людей ставляться як до особистостей, а не як до «сірої маси». У такій компанії хочеться працювати і досягати все нових цілей. Тому, з огляду на вищесказане, можна виділити наступні проблеми мотивації праці на вітчизняних підприємствах: не враховується індивідуальність кожної людини, внаслідок чого керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на покращення праці робітників; керівники не приділяють достатньої уваги покращенню психологічного мікроклімату в колективі; відсутня пряма залежність розміру премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства. 

 В останні 10−15 років в практиці підприємств України мало звертається уваги на формування ефективної системи мотивації працівників. У той же час в більшості країн західної Європи, США та Японії мотиваційні системи управління персоналом набули великого значення, і вони можуть успішно застосовуватись українськими підприємствами.

 На жаль, в Україні, що володіє визнаним у світі кадровим й інтелектуальним потенціалом, підприємства недостатньо використовують інструменти, пов'язані з підвищенням мотивації працівників, роблячи основний акцент на маніпулюванні зарплатою: підвищуючи або знижуючи її залежно від успіхів структури на ринку. Тільки великі підприємства сьогодні, приймаючи на роботу, пропонують фахівцям високого рівня не тільки високу зарплату, але і щедрий соціальний пакет, що покриває частину важливих витрат життєдіяльності людини. Однак часто молодих працівників це не влаштовує: вони повинні бачити перспективу кар'єрного зростання в цій компанії, а якщо ж ні, то, як показує практика, вони шукатимуть інше місце роботи [3, с. 102-103]. 

 Добре спланована система мотивування дає змогу суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшити обсяги виробництва продукції, покращити конкурентоспроможність промислових підприємств, оскільки невдоволений працівник не виконує роботи якісно, поширює негативну інформацію про підприємство, внаслідок чого втрачається репутація та престиж підприємства. 

 Висновки 

 Отже, для вдосконалення системи менеджменту на підприємстві слід охоплювати всі вищезазначені напрямки. Це дозволить раціонально організувати процеси на підприємстві та використовувати усі види ресурсів підприємства ефективніше.

 Сьогодні в Україні на багатьох підприємствах майже відсутня система стратегічного управління. Істотна більшість підприємств хаотично реагує на зміни у зовнішньому середовищі, тоді як в ідеальному варіанті кожне підприємство повинно керувати стратегічними можливостями, шляхом виявлення внутрішнього потенціалу для адаптації в зовнішньому середовищі.Підприємства використовують в основному короткострокові плани інноваційного розвитку. 

 

Список використаної літератури:

1. Напрямки удосконалювання систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства [Текст] / Ю. Кабаков / Науково-технічний журнал Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 2. – С. 39-42. 

2. Осовська Г.В. Основи менеджменту: навчальний посібник, для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Г.В. Осовська. – К.: Кондор, 2006. – 664 с.

3.Базалійська Н.П. Стан системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах / Базалійська Н.П., Казановська М.П. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – ғ43. – С. 103-105.