Проценко Олена Петрівна

студентка VI курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини “Україна”»

м. Миколаїв, Україна

 

Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна

доцент, кандидат економічних наук

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

м. Луцьк, Україна

 

  Анотація: у статті розглянуто та досліджено особливості управління та нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві. 

 Ключові слова: діяльність підприємства, критерії, мінімізація, нейтралізація, принципи, управління, фінансові ризики.

 

  Ризики виникають в діяльності будь-якого підприємства, незалежно від виду його діяльності, організаційно правової форми та термінів існування на ринку, і вимагають постійного аналізу, контролю та пошуку оптимальних рішень в галузі управління ними. Питання щодо управління підприємством в умовах мінливої зовнішнього середовища і економічної невизначеності узагальнюються в систему управління економічними ризиками, що дає можливість активізації розвитку, посиленню стабільності і підвищенню конкурентоспроможності на внутрішньому ринку.

  У загальному портфелі ризиків підприємства значне місце займають фінансові ризики. Зміна економічної ситуації в країні та кон’юнктури фінансового ринку призводить до зростання впливу фінансових ризиків на результативність фінансової діяльності підприємства [1].

 Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки тісно пов’язана з різними видами ризиків. Найважливішою складовою ризику виступає фінансовий ризик, аналіз якого повинен проводитися при ухваленні будь-якого фінансового рішення. Фінансовий ризик є результатом вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації [2, с.50].

  Управління фінансовими ризиками включає в себе розробку і реалізацію економічно обґрунтованих для фірми рекомендацій і заходів, спрямованих на зменшення вихідного рівня ризику при здійсненні фінансових угод або фінансових операцій до прийнятного фінального рівня, що дозволяє підприємницькій фірмі:

 • виявляти потенційно можливі ситуації, пов'язані з несприятливим розвитком подій для підприємницької фірми;
 • отримувати характеристики можливого збитку, пов'язаного з небажаним розвитком подій;
 • завчасно при підготовці рішення про вибір фінансової операції планувати і при необхідності здійснювати заходи щодо зниження фінансових ризиків до прийнятного рівня;
 • враховувати при прийнятті рішень витрати, пов'язані з попередньою оцінкою і управлінням ризиком.

 У процесі управління фінансовими ризиками досить важливо правильно визначити розмір можливих фінансових втрат, які можуть наступити при реалізації ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

  Нейтралізація ризиків має здійснюватися із дотриманням сукупності певних критеріїв і принципів, серед яких необхідно виділити такі [4, с.146]:

 • інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне представлення фінансової інформації, необхідної для адекватної нейтралізації фінансового ризику;
 • адекватність як форма обґрунтованого використання методу нейтралізації фінансового ризику його базовим характеристикам;
 • ефективність нейтралізації ризику шляхом максимального попередження (мінімізації) потенційних негативних наслідків, імовірність настання яких визначається фінансовим ризиком, у просторі та часі;
 • інші принципи, які визначаються специфікою моделі управління фінансовими ризиками та основними цілями фінансового менеджменту.

  Встановлено, що на сьогодні існують такі методи нейтралізації фінансових ризиків підприємств, а саме [3]:

 • уникнення фінансових ризиків;
 • мінімізації фінансових ризиків;
 • диверсифікації фінансових ризиків;
 • лімітування фінансових ризиків;
 • утримання фінансових ризиків;
 • хеджування фінансових ризиків.

  Оцінюючи фінансовий ризик, який в змозі прийняти на себе підприємницька фірма, і розробляючи методи мінімізації цього ризику, необхідно виходити насамперед із профілю фінансової діяльності фірми, наявності необхідних ресурсів для реалізації програми фінансування можливих наслідків ризику, відносин з партнерами та споживачами, а також необхідно враховувати стратегію і основні цілі підприємницької фірми.

 Важливим етапом управління ризиком є контроль або моніторинг результатів впровадження стратегії управління ризиками, що в умовах мінливої ситуації на фінансовому ринку нерідко грає вирішальну роль.

  Після виявлення можливих фінансових ризиків, з якими може зіткнутися підприємство в процесі здійснення фінансової діяльності, після визначення факторів, що впливають на рівень ризику, і оцінки ризиків, а також виявлення пов'язаних з ними потенційних втрат спеціаліст по ризику повинен прийняти рішення про вибір найбільш прийнятних шляхів нейтралізації фінансових ризиків, тобто вибрати найбільш прийнятний метод зниження ризику.

  Управління фінансовими ризиками включає в себе розробку і реалізацію економічно обґрунтованих для фірми рекомендацій і заходів, спрямованих на зменшення вихідного рівня ризику при здійсненні фінансових угод або фінансових операцій до прийнятного фінального рівня. Можливість використання кожного з методів нейтралізації фінансового ризику, залежить від досвіду роботи і можливостей фірми. Для отримання більш ефективного результату, як правило, використовується не один, а сукупність методів, які можуть бути істотно доповнені з урахуванням специфіки фінансової діяльності окремих підприємств і конкретного складу портфеля їх фінансових ризиків.

 

Література:

1. Жихор О.Б. Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві / О.Б. Жихор, Ю.С. Балясна [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fkd/2011_2/part1/22.pdf.

2. Землячова О.А. Класифікація фінансових ризиків та методи їх зниження / О.А. Землячова, Л.С. Савочка // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - №3. - 2012 – С. 50-57.

3. Орєхова К.В. Особливості нейтралізації фінансових ризиків підприємства в умовах фінансової кризи / К.В. Орєхова, Л.М. Кметик [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/download/29561/26493.

4. Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П.В. Пузирьова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/APE/2010_5/APE-2010-05/143-149.pdf.