Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

місто Київ

 

Булига Олена Анатоліївна

Національний транспортний університет 

місто Київ

 

 Анотація: За допомогою додатку мовою С++ реалізована методика розв’язання задач мінімізації упущеної вигоди при обмеженому загальному фінансуванні мультипроекту. Наведено розв’язання тестового прикладу..

  Ключові слова: упущена вигода, мова С++, бізнес-проект, кількість ресурсів, рівень фінансування 

  Кожен бізнес-проект після його завершення дає фірмі певний доход. Затримка в термінах реалізації проектів веде до зменшення доходу, тобто до упущеної вигоди. Нехай є декілька проектів готових до реалізації, але рівень фінансування мультипроекту (загальна кількість коштів, які можуть бути залучені до інвестування) недостатній для їх одночасної реалізації. Треба обрати черговість реалізації бізнес-проектів, мінімізуючи упущену вигоду. Якщо має місце лінійна залежність тривалості проекту від вартості, то визначити оптимальну черговість реалізації проектів можна за допомогою наступного алгоритму [1].

  Порівнюючи два проекти, якщо першим завершитися перший проект, упущена вигода складе:

де 

Сі– дохід проекту;

Wі – обсяг проекту (кількість ресурсів для проекту);

аі – кількість ресурсів для реалізації проекту в період (місяці); 

і- число періодів, необхідне для реалізації проекту

N – рівень фінансування мультипроекту.

  Якщо першим завершитися другий проект, то упущена вигода складе:

  Порівнюючи отримані результати, визначаємо черговість реалізації проектів. Проект, де упущена вигода від його реалізації першим більше, реалізується другим.

  Алгоритм визначення оптимальної черговості проектів.

  1. Розглядаються 1 і 2 проекти. Проект 1 і 2 не можуть фінансуватися на максимальному рівні, тому що а1+а2> N. Виникає конфліктна ситуація.
  2. Нехай проект 1 виконується на максимальному рівні. Визначається упущена вигода за формулою (1.1).
  3. Нехай проект 2 виконується на максимальному рівні. Визначається упущена вигода за формулою (1.2).
  4. Аналогічно розглядаються усі варіанти реалізації проектів
  5. Результати розрахунків зводять в табл. 1.4.
  6. Порівнюючи критерії упущена вигода, визначається оптимальна черговість реалізації проектів.

Таблиця 1.4

Результати розрахунків

Проект

τ, міс.

β

С, тис. грн

Черговість реалізації

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для виконання розрахунків розроблено додаток мовою С++. Розглянемо його застосування на тестовому прикладі [2]. Нехай для чотирьох проектів, вихідні дані яких подані у табл. 1.5, необхідно визначити оптимальну черговість реалізації проектів.

Таблиця 1.5

Вихідні дані проектів.

№ проекту

W, тис грн..

а, тис. грн./міс.

τ, міс.

С, тис. грн.

1

3500

310

11,3

280

2

6200

440

14,1

500

3

3900

480

8,1

320

4

12500

600

20,8

1000

  Рівень фінансування мультипроекту N = 500 тис. грн./міс.

  Результати розрахунку тестового прикладу наведені в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Результати розрахунку тестового прикладу

Проект

τ, міс.

β

С,

тис. грн.

Черговість реалізації

1

2

11,3

250

0,56

13414,2

2-1

14,1

13388,6

1

3

11,3

290

0,875

7404,1

3-1

8,1

6907,5

1

4

11,3

410

0,28

31709,7

1-4

20,8

31709,8

2

3

14,1

420

1,56

13050,9

3-2

8,1

12177,9

2

4

14,1

540

0,5

40560,0

2-4

20,8

40662,9

3

4

8,1

580

0,32

29116,3

3-4

20,8

30948,9

  Відповідний скрін-шот наведено на рис. 1.3

 

Рис.1.3 Скрін-шот результату розрахунку тестового прикладу

  Таким чином, для мінімізації упущеної вигоди першим треба виконувати проект № 3, другим - № 2, третім - № 1 і останнім № 4.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Управління проектами. Навчальний посібник [Електронний ресурс] // Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4464/2/Навчальний_посибник_Лекции_1-16.pdf

2. Бабаєв В.М. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій» [Текст]/ В.М.Бабаєв, Г.В.Висоцька, Т.Г.Молодченко-Серебрякова, В.О.Мельман – Харків: ХНАМГ, 2006. – 51 с.