Іваницький Владислав Сергійович

Кам’янець –Подільський університет імені Івана Огієнка

Кам’янець-Подыльський

 

 Анотація: досліджено наукові підходи щодо механізму формування бізнес-моделі; виокремлено гуманітарний підхід, його переваги та недоліки, розкрито основні компоненти механізму.

  Ключові слова: бізнес-модель, механізм, компоненти, управління підприємством

 

  Постановка проблеми. На сьогодні у підприємств вітчизняному промисловому комплексі існують проблеми, зумовлені такими чинниками як недосконалістю складу промисловості, низьким рівнем переробки, консервативним технологічним укладом. До внутрішніх проблем функціонування підприємства додаються зовнішні: постійні зміни, які є невід’ємною рисою сучасних умов ведення бізнесу; загострення конкуренції між національними та іноземними виробниками; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють швидкість і напрями руху капіталу. За таких мінливих умовах особливо актуальним є забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб’єктів, що стає можливим завдяки формуванню його конкурентоспроможної моделі бізнесу. Це означає, що підприємство як суб’єкт господарювання повинне на основі аналізу ситуації й своїх стратегічних цілей обрати для себе ту або іншу модель розвитку бізнесу.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси формування бізнес-моделей знаходяться у площині наукових досліджень сучасних аспектів управління підприємством, що перебувають у полі зору зарубіжних і вітчизняних науковців. Дослідженням організації бізнес-моделей, механізмів їх реалізації присвячені теми українських вчених: Королюка Ю., Котєльнікова В., Сливоцького А., Скриль В., Ревуцької Н., Фролова Л. та ін. Однак, окремі теоретичні і практичні питання досі не отримали комплексного наукового обґрунтування. 

  Метою статті є дослідження теоретичної площини механізму формування бізнес-моделі, визначення його компонентів та ролі кожного в управлінському процесі підприємства.

  Виклад основного матеріалу. Заслуговує на увагу гуманітарний підхід щодо механізму формування бізнес-моделі підприємства. Представником цього підходу Сливоцьким А. виділено бізнес-модель як об’єкт стратегічного аналізу. У механізмі формування бізнес-моделі за Сливоцьким А, визначено п’ять базових елементів бізнес-моделі, кожен із яких складається із окремих компонентів: відбір споживачів, унікальна пропозиція цінності, модель прибутку, масштаб діяльності та стратегічний контроль. 

  Подальший розвиток гуманітарного підходу є запропонований Котєльніковим В. механізм формування бізнес-моделі, що отримав назву «6+1 компонент». Схематично елементний склад бізнес-моделі компанії представлено на рисунку 1.

  

Рис. 1. Механізм формування бізнес-модель «6+1 компонент» 

 

  Перевагами гуманітарного підходу є:

  • представлення елементного складу бізнес-моделі компанії, що робить його зрозумілим для керівництва компанії та інших зацікавлених сторін;
  • кореспондування із складовими загальної стратегії компанії підтверджує значення і посилює роль бізнес-моделі як ефективного інструмента її реалізації на практиці.

  При цьому є ряд недоліків, а саме: відсутність єдиної методології, що зумовлює невизначеність кінцевого результату та надмірна деталізація елементного складу та відсутність логічного взаємозв’язку ускладнює сприйняття бізнес-моделі як єдиного об’єкта.

  Щодо структури механізму організації бізнес-моделі, інші науковці [1, 2, 3, 5, 6] виділяють такі компоненти як: цільовий, нормативно-правовий, організаційний, економічний та інформаційний. Сукупність цих компонентів відображає всі аспекти функціонування системи управління: виконання функцій, дотримання цілеспрямованості, забезпечення ефективності та можливості функціонування. 

  Структура механізму організації бізнес-моделі підприємства свідчить не тільки про необхідний склад його компонентів, але й логіку формування. З урахуванням того, що кожний із компонентів, маючи своє призначення, зміст, методи функціонування, впливає на одну із суттєвих характеристик управлінського процесу, тобто має відносний пріоритет, то їх оптимальне поєднання забезпечує формування ефективних управлінських рішень, їх реалізацію та активізацію властивостей суб'єкта управління щодо саморозвитку. 

  У контексті застосування оптимальної бізнес-моделі, науковець Ревуцька Н. відмічає, що саме потреби споживачів стосовно діяльності підприємства формують пріоритетні цілі, ключовими з яких у сучасних умовах є:

  • мінімізація витрат виробництва;
  • якість та надійність продукції (товарів/послуг);
  • скорочення терміну виконання замовлень;
  • надійність постачань;
  • здатність реагувати на зміни попиту;
  • гнучкість та здатність освоєння нової продукції [4, c. 13].

  Висновки. Таким чином, вище наведене дозволяє стверджувати, що механізми організації бізнес-моделі підприємства – це способи досягнення підприємством певних цілей і розв'язання суперечностей в процесі його діяльності, а їх складовими можуть бути: правові, організаційні, матеріальні та фінансові інструменти, важелі, засоби, стимули, процедури тощо. Складові механізму визначаються залежно від того, яку проблему необхідно вирішувати, тож таких механізмів може бути необмежена кількість, причому вони можуть бути як складними, так і простими.

 

Література

1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Илбдеменов С.В., Киселев А.Д. – М.: Эксмо, 2005. – 592 с.

2. Москальов І. Є. Принципи адаптивності в структурі організації [Електронний ресурс] / І. Є. Москальов. – Режим доступу : http://profinstrument.org

3. Олексюк М. І. Адаптивний підхід до управління ризиками підприємств [Електронний ресурс] / М. І. Олексюк // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2526

4. Ревуцька Н.В. Формування бізнес-моделі підприємства : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. : спеціальність 08.06.01. – «Економіка, організація і управління підприємствами» / Н.В. Ревуцька. – К.: КНЕУ. 2005. – 22 с.

5. Скриль В.В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація / В.В. Скриль. – Економіка і суспільство. – Мукачево: Мукачівський державний університет. 2016. – №7. – С.490-496.

6. Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия / Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко. – К.: Центр учебной литературы. 2012. – 384 с.