Чечель Дмитро Олександрович

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Україна, Кам’янець-Подільський

 

 Анотація: досліджено поняття «логістична система» підприємства, виділено базові елементи та їх взаємозв’язки, розкрито підсистеми логістичної системи та їх функції.

  Ключові слова: логістика, логістична система, елементи, підсистема.

 

  Постановка проблеми. Розвиток окремих галузей економіки пов’язаний із значним ростом попиту на логістичні послуги в господарській діяльності підприємств, що в свою чергу вимагає застосовування нових сучасних підходів менеджменту з метою забезпечення підвищення ефективності їх діяльності та утримання конкурентних позицій на ринку.

  На сьогодні, дієвим інструментом підвищення ефективності виробництва продукції, як свідчить передовий зарубіжний і вітчизняний досвід, виступає логістична діяльність, яка є важливою складовою сучасного процесу управління, що забезпечує структурно-функціональну збалансованість ефективної діяльності підприємства.

  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особлива увага питанням теорії і практики логістики, системи логістики приділена у працях таких науковців як О.П. Величко, Н.М. Гаврилюк, А.М. Гаджинський, А.Г.Кальченко, В.А.Колодійчук, Ю.М.Кулик, О.М.Тридід, В.С.Пономаренко, О.В.Христофор та інших. Враховуючи розвиток системи логістики, окремі теоретичні і практичні питання досі не отримали комплексного наукового обґрунтування. 

 Метою роботи є розкриття поняття системи логістики через складові елементи, їх взаємозв’язки та підсистеми і їх функції.

  Виклад основного матеріалу. Одним з найбільш важливих у логістиці є поняття логістичної системи. Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення.

  Науковець Колодійчук В.А. вважає, що логістична система - це сукупність елементів логістичного ланцюга, пов’язаних між собою функціональними, інформаційними, фінансовими зв’язками і характеризуються структурною та організаційною цілісністю [2, с.54]. На думку Кальченко А.Г. логістична системи є організаційно завершений механізм управління та координації, що надає можливість досягнути ефекту шляхом забезпечення чіткої злагодженості у діях працівників різних служб, що об’єднані єдиною метою – управлінням матеріальним потоком [1., с.34].

  Представники науки вважають, що логістична система є окремою категорією логістики, якій притаманні такі характеристики як динамічність, адаптивність, гнучкість, інтегративність, тісний зв’язок із зовнішнім середовищем, наявність стійких взаємозв’язків між елементами самої системи. В загальному вигляді логістичну систему можна представити як сукупність підсистем, між якими існують взаємозв’язки і які виконують певні функції.

 При розкриті поняття логістичної системи науковці використовують переважно системний підхід, представляючи логістичну систему як систему взаємодії її основних підсистем із зовнішнім середовищем. 

  Схематична структура логістичної системи, її складових та підсистем управління, внутрішнього та зовнішнього середовища представлена у науковій праці Кулик Ю.М. [3], наведена на рисунку 1.

 

Рис. 1.1. Логістична система підприємства у розрізі її основних складових [3, с. 40].

  В загальному вигляді логістичну систему можна представити як сукупність підсистем, між якими існують взаємозв’язки і які виконують певні функції; функціональними підсистемами її є: постачання, виробництво, транспортування, збут, складування.

  Основна ціль логістичної системи – задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку виробнику. На відміну від маркетингу, який займається виявленням, стимулюванням і задоволенням попиту, логістика покликана задовольнити сформований маркетингом попит з мінімальними витратами

  Логістичні системи класифікуються за ознакою просторового обмеження логістичні системи і поділяються на: макрологістичні та мікрологістичні. Макрологістична система є великою логістичною системою управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб’єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташовувані. Виділяють такі макрологістичні системи: регіональні, національні (міжрегіональні). міжнаціональні. Мікрологістична система охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об’єднаних на корпоративних засадах..

  Базовими елементами такої логістичної системи є:

  • логістичні об’єкти (транспорт, склади);
  • суб’єкти логістичної діяльності (закупівельними, представники розподільчих мереж, організатори фінансового, інформаційного, сервісного обслуговування;
  • логістичні потоки (матеріальні, інформаційні, фінансові, сервісні).

  Взаємодія цих елементів забезпечується через функціональні зв’язки, а саме: реалізацію функцій організації, безпосереднього здійснення та оптимізації логістичної діяльності і направлена на підвищення ефективності системи логістики.

  Висновки. Отже, логістична система – це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем..

 

Література:

1. 1.713.47 Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Кальченко. – Київ : КНЕУ, 2003. – 284 c.

2. 1.710Колодійчук В.А. Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому під комплексі АПК / В.А. Колодійчук : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. – Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – 625 с.

3. 1.709Кулик Ю.М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств Ю.М. Кулик : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – Луцьк, 2017. – 247