Артеменко Світлана Богданівна,

кандидат соціологічних наук, доцент,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана»,

Україна, м. Київ

 

Лахай Юлія Володимирівна,

студентка І-го курсу, юридичного інституту, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана»,

Україна, м. Київ

 

  Анотація. У статті розкрито особливості прояву соціального сирітства в Україні в сучасних умовах. Автори також зображують соціальну активність студентів як ефективний механізм допомоги дітям-сиротам у вітчизняному соціумі. 

  Ключові слова: сирітство, соціальні сироти, соціальна активність студентів.

 

  Проблема сирітства та пов’язані з нею негативні соціальні наслідки повною мірою існують в кожній країні і, безумовно, залишається невирішеним завданням для будь-якого суспільства в цілому. Проте, на жаль, у вітчизняному соціумі ми можемо спостерігати не лише велику кількість дітей-сиріт, в яких померли батьки, а й так званих соціальних сиріт. 

  Як зазначають дослідники, що для будь-якого суспільства характерна ситуація, коли із зниженням потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей в ньому активно проявляється феномен розвитку сирітства — зростає кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування. Ця риса, нажаль, не обминула і нашу країну [5].

  В науковій літературі під терміном «соціальні сироти» розуміють особливу соціально- демографічну група дітей, які внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин зосталися сиротами при живих батьках. До них належать і безпритульні та бездоглядні діти [4]. Безпритульні діти — діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання [2].

 Зауважимо, щороку близько 8 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема через складні життєві обставини, безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, а також через їх жорстоке поводження з дитиною [7].

  Кількість безпритульних дітей, віком від 10 до 19 років, в Україні становить близько 150-160 тисяч, тоді як офіційна статистика повідомляє про 12 тисяч. Такі приблизні підрахунки Дитячого фонду презентувала ООН ЮНІСЕФ [9].

  За даними ЮНІСЕФ загальносвітовими причинами виходу дітей на вулиці є сімейні проблеми, вживання наркотиків, правопорушення, погане ставлення до дитини.

  Звичайно, держава бере участь у вирішенні даного питання, проте проблема і досі залишається актуальною і повністю невирішеною. Хоча і офіційна статистика показує зміни в кращу сторону, прогрес при подоланні проблеми, але соціологи та науковці стверджують інакше. Чиї саме дані відповідають реаліям сьогодення, здається, очевидним фактом.

  В Україні на даний час функціонує 918 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 6081 дитина, та 4123 прийомні сім’ї, в яких виховується 7449 дітей. Лише 10 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховується в інтернатних закладах [6].

  На сьогодні держава не надає достатню матеріальну допомогу для забезпечення сприятливих умов проживання в цих закладах. При цьому велику роль відіграють волонтери-активісти, які допомагають дітям, які опинилися в такому скрутному становищі.

  Так, в сучасних умовах в якості волонтерів, які допомагають дітям-сиротам, виступають студенти різних навчальних закладів. Зокрема, студенти часто беруть участь у волонтерському русі, вони долучаються до різних акцій та програм на підтримку дітей-сиріт. В цьому контексті варто відмітити активність студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. В Інституті розвитку дитини даного навчального закладу існує дуже особлива щорічна акція: вже шість років поспіль, напередодні Великодня, студенти різних курсів відвідують приблизно 5 дитячих будинків у Києві та області [3]. 

  З приводу студентів КНЕУ імені В.Гетьмана, то можна відзначити, команду Enactus, яка відвідує дитячий будинок в м. Городня, та притулок для неповнолітніх дітей №1 Деснянського району в м. Києві. При цьому Городнянській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів студенти та викладачі КНЕУ імені В.Гетьмана допомагають вже не перший рік [1]. Варто згадати й окремі акції студентів цього університету, зокрема у 2017 році студенти юридичного інституту та факультету управління персоналом, соціології та психології разом відвідали Святошинський дитячий будинок-інтернат №5 в місті Києві [8].

  Підкреслимо, що студенти, які здійснюють подібні суспільно значущі заходи, відмічають важливість їх проведення та необхідність продовження такої традиції в майбутньому. Також ці студенти активно висвітлюють результати своєї діяльності у соціальних мережах, засобах масової інформації, в мережі Інтернет тощо. Звідси це сприяє привертанню уваги громадськості та залученню інших активних представників студентства до вирішення проблем соціального сирітства загалом. 

  Узагальнюючи вище означене, можна стверджувати, що немає точних статистичних даних про те, скільки студентів залучені у вирішення проблеми соціального сирітства в Україні. Але наразі фактично в кожному вищому навчальному закладі проводяться різноманітні суспільні заходи, спрямовані на надання цільової допомоги дітям-сиротам. Звідси одним із головних суспільних завдань нашої держави, університету, батьків в цілому виступає створення сприятливого матеріального, морально-етичного, соціалізаційно-виховного середовища для активізації соціальної активності студентів у вирішенні проблеми соціального сирітства в Україні. Оскільки студентська молодь виступає чи не найбільш перспективною та соціально активною частиною населення, яка втім потребує значної підтримки вітчизняного соціуму в сучасних умовах. 

 

Список використаної літератури

1. Волонтерська діяльність студентської команди Enactus та Юридичної клініки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/news_main/volunteer_kneu/.

2. З а к о н У к р а ї н и «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2623-15.

3. Не з жалем, а з любов’ю: студенти відвідали дитячий будинок. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedpresa.ua/122959-122959.html.

4. Сирітство в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.br.com.ua/ kurs/Other/33913-1.html.

5. Тельнова Г.В., Шапран О.Є. Проблеми соціалізації дітей-сиріт та можливі шляхи їх вирішення. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/23_WP_2011 /Psihologia/12_91293.doc.htm

6. Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону дитинства» (щодо посилення соціальних гарантій багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ayg76NEM-BcJ:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zw eb2/webproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D56001%26pf35401%3D351908+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

7. Указ Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/609/2012.

8. Факультет управління персоналом, соціології та психології. Новини. 31 травня 2017 року студенти Юридичного Інституту та Факультету Управління персоналом, соціології та психології разом з доцентом кафедри Артеменко С. Б. відвідали у м.Києві Святошинський дитячий будинок-інтернат. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fupstap.kneu. edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/news_soc/inter_soc/. 

9. ЮНІСЕФ нарахував в Україні у 10 разів більше безпритульних підлітків, ніж офіційна статистика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/36520.