Григоровський Петро Євгенійович, 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького»

Україна, Київ,

 

Халіна Вероніка Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент,

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

Україна, Харків

 

  Анотація. В статті сформовано методику визначення ефективності системи вимірювання за різних умов застосування, а саме собівартості вимірювання робіт у загальному випадку, у випадку якщо тимчасові споруди, необхідні для безперебійної роботи вимірювальних систем влаштовують заздалегідь і при тому частково загально-будівельною організацією та визначення трудовитрат.

  Ключові слова: система вимірювання робіт, ефективність, собівартість, трудовитрати.

 

Основними організаційно-технологічними показниками вимірювальних робіт є розрахункова та фактична трудомісткість (собівартість) вимірювальних робіт, яка встановлюється за наявними даними про витрати праці та тривалість їх виконання. 

  Розрахункові трудовитрати вимірювальних робіт визначають на основі:

  а) нормативів витрат праці з використання вимірювальних систем та додаткових витрат пов’язаних з їх експлуатацію (кошторисна трудомісткість);

  б) планових норм, з урахуванням організаційно-технічних заходів щодо зниження кошторисної трудомісткості вимірювальних робіт (планова трудомісткість).

  Кошторисні трудовитрати вимірювальних робіт визначають для середніх умов виконання вимірювань, а планові й фактичні трудовитрати враховують конкретні умови їх виконання.

  При порівнянні варіантів вимірювальних систем, за якими окремі елементи витрат мають однакову величину, витрати що повторюються, не враховують. Такі дані дозволяють виявити ефективність варіантів, але не характеризують в повній мірі трудовитрати вимірювальних робіт. При визначенні ефективності вимірювальних систем для різних умов їх використання, наприклад, для різних технологій будівництва, різних об’ємно-планувальних рішень та конструктивних схем будівель, для умов певних кліматичних районів, що відрізняються чинниками впливу на продуктивність вимірювальних систем, або для нових вимірювальних систем кошторисні трудовитрати вимірювань розраховують з урахуванням усереднених умов їх виконання. Ефективність впровадження вимірювальних систем в конкретних умовах та оптимальний варіант вимірювань в умовах конкретного виробництва, встановлюють на підставі планових трудовитрат вимірювальних робіт з врахуванням конкретних умов їх виконання. Методика визначення ефективності вимірювальної системи представлена на мал. 1.

  При аналізі організаційно-технологічних показників для визначення ефективності технологій, засобів та методів вимірювання встановлено, що організаційно-технологічні показники вимірювань на всіх етапах життєвого циклу розподіляють за важливістю на основні й додаткові. Основні організаційно-технологічні показники вимірювальних робіт наведено є загальновідомими, а додаткові показники носять уточнюючий характер. Вони додатково характеризують критерій ефективності у тих випадках, коли потрібно врахувати вплив специфічних чинників, властивих відповідним етапам життєвого циклу, оскільки значною мірою впливають на продуктивність робіт з визначення параметрів інструментальними методами. 

  Такі показники (фактори або чинники впливу) є важливими вихідними даними для розрахунку основних організаційно-технологічних показників вимірювальних робіт. Без їх врахування, аналізу та обчислення не можливо встановити основні організаційно-технологічні показники вимірювальних робіт, а саме розрахункову та фактичну трудомісткість, яка встановлюється за наявними даними про витрати праці та тривалість їх виконання. Тому, без наукового обґрунтування, аналізу та розробки методик визначення значень технічних, технологічних, організаційних, природніх, техногенних та інших факторів впливу на трудомісткість вимірювальних робіт неможливо виконати порівняння варіантів за критерієм їх ефективності.

  На продуктивність вимірювальних робіт впливають фактори, що залежать від:

 • технічних характеристик, типу, конструктивних властивостей і технічного стану вимірювальних систем, що застосовується для визначення параметрів будівель, споруд і території забудови;
 • типу споруди, будівлі або конструкції, особливостей території забудови для визначення параметрів якої використовується вимірювальна система, характеру параметрів, що вимірюються;
 • виробничих умов, в яких використовується вимірювальна система (будівництво наземної, підземної частини будівлі; експлуатація промислових, житлових, спеціальних будівель і споруд; території зсувонебезпечні, просадочні, в умовах ущільненої забудови, тощо);
 • технології будівництва;
 • рівня організації будівництва чи експлуатації об'єкта;
 • майстерності та кваліфікації фахівців, що визначають параметри будівель, споруд і території забудови інструментальними методами та системами, обслуговують та використовують вимірювальне обладнання, вміння працівників повністю використовувати можливості та властивості вимірювального обладнання (приведення приладу в робочий стан, взяття відліків, правильна черговість робочих процесів, швидкості їх виконання, досвід використання систем моніторингу, обробки та інтерпретації отриманих даних, тощо).

  Аналіз та деталізація наведених факторів призвели до необхідності визначення впливу на продуктивність вимірювальних робіт додаткових організаційно-технологічних показників:

 • прогнозування відмов при експлуатації будівель;
 • ризики несвоєчасного виявлення пошкоджень;
 • достатність вимірювальної точності спостережень за деформаціями;
 • конструктивна достатність спостережень за геометричними параметрами будівель; 
 • прогнозування процесів деформації будівель з використанням математичних моделей;
 • періодичність проведення обстежень будівель;
 • період інструментального моніторингу;
 • терміни обстежень та ремонтів будівель;
 • періодичність контролю осідань на початковому етапі життя будівлі та в процесі її експлуатації;
 • періодичність контролю рівня ґрунтових вод;
 • періодичність контролю оповзнів, тощо.

  Від перерахованих факторів значною мірою залежить режим використання вимірювальних систем за часом. Цей режим розподіляє час знаходження вимірювальної системи в розпорядженні організації (фахівця), що її використовує на проміжки, протягом якого система (прилад, обладнання) використовується за призначенням, тобто виконує свої основні функції (визначення параметрів будівель, споруд і території забудови інструментальними методами), або має перерви в роботі за різних причин.

  

Мал. 1. Методика визначення ефективності системи вимірювальних робіт та технології їх застосування