Савенко Діана Олександрівна

Рівненський інститут Університету «Україна»

м.Рівне

 

  Анотація: З урахуванням сучасних наукових досліджень психології особистості жінки, її роль пов’язана з особистісною, гендерною, професійною. ідентифікацією. Самоідентичність тісно пов’язана з її роллю матері і здатністю власного самовираження. 

  Ключові слова: криза жіночої ролі, самореалізація, жіноча ідентичність.

 

Зміст наукової роботи. 

  Особливості жіночої психології висвітлюються у працях багатьох учених, зокрема К. Хорні, Д. Б. Міллера, С. Бем, І. С. Кона, Є. П. Ільїна, А. А. Чекаліної, Т. В. Андрєєвої, Г.І. Шеремєтьєвої та інших.

  Сучасні вітчизняні дослідження вказують на те, що психологічні особливості самоактуалізації працюючої жінки зумовлені задоволеністю її потреб у професійній та сімейній сферах. У професійній діяльності ці особливості стосуються вибору професій фемінінного чи маскулінного типів за компенсаторним принципом, орієнтації на різні базові і термінальні цінності, задоволеності своїм професійним вибором та самореалізованості в обраній діяльності, співвідношення «Я - актуального» та «Я - ідеального».

  До базових констант жіночого самоствердження, неможливість реалізації яких приводить до криз жіночої ідентичності, належать такі:

  1. установка на материнство як основну сферу самореалізації;
  2.  прагнення бути доброю господинею;
  3. орієнтація на сферу міжособистісних відносин і на досягнення компетентності як суб'єкта взаємодії;
  4. приваблива зовнішність і установка на збереження привабливості як важливого жіночого ресурсу взаємодії з оточуючими, зовнішність як складова Я-образу$
  5. професійна самореалізація.

  Кризу жіночої ідентичності в сучасній літературі називають кризою жіночої ролі (Здравомислова, Тьомкіна, 2002) або кризою подвійної ідентичності (Здравомислова, 2003), в основному цей феномен обумовлений загостренням конфлікту сім'ї і роботи.

  Аналіз літератури, присвяченої проблемі гендерної ідентичності (Здравомислова, Тьомкіна, 2002б; Здравомислова, 2002; Здравомислова, 2003; Кон, 2001; Мілюска, 1999), змушує припускати, що несуперечлива гендерна ідентичність обумовлює позитивне ставлення до себе як до представника певної статі і суб'єкту гендерних відносин. Виражені протиріччя в структурі гендерної ідентичності зумовлюють негативне ставлення до себе, що породжує стан внутрішнього конфлікту і кризові прояви [3].

  О.Базалук, розкриваючи жіноче призначення вважає, що жінка має право сама обирати: присвятити себе сім’ї або суспільству [1, с.231], проте практика показує, що криза вплив батьків сих драйверів, посилів та програм визначають паттерни поведінки жінки і вона знаходиться у стані внутрішнього конфлікту, тривожності, неврозу. 

  Історично в Україні роль жінки трансформувалась. О. Базалук, спираючись на сучасні реалії та особливості світосприйняття констатує, що призначення жінки (разом з чоловіками) полягає в повноцінній самореалізації внутрішніх творчих потенціалів в повсякденному житті, то століття тому, в післяреволюційний період, основним призначенням жінки вважалося материнство. В післявоєнний період роль жінки перестала бути жіночною. На жінках лежала роль репродуктивної сили і трудового ресурсу. За часи незалежності (в 90-х роках) почав формуватися новий тип ідентичності української жінки – «ділової жінки».

  Тут, на думку Т.Журенко, жінка-підприємець в українському суспільстві неминуче стикається з необхідністю подвійного опору. Вона змушена реалізовувати свої ініціативи в умовах ризику економічної нестабільності та боротися з патріархальною системою [2, с. 65]. 

  Сучасні вітчизняні дослідження вказують на те, що психологічні особливості самоактуалізації працюючої жінки зумовлені задоволеністю її потреб у професійній та сімейній сферах. У професійній діяльності ці особливості стосуються вибору професій фемінінного чи маскулінного типів за компенсаторним принципом, орієнтації на різні базові і термінальні цінності, задоволеності своїм професійним вибором та самореалізованості в обраній діяльності, співвідношення «Я - актуального» та «Я - ідеального». 

  Самоактуалізація жінки у професійній сфері проявляється в її задоволеності обраною професією та відчуттям реалізованості в ній. Це пошук «себе у професії», власної професійної ролі, образу «Я», професійного іміджу, індивідуального стилю професійної діяльності, професійних перспектив, установлення нових професійних цілей, прагнення до гармонійного розкриття та ствердження власного творчого потенціалу. Важливими факторами самоактуалізації жінки у соціономічній професійній діяльності виступають: потяг та інтерес до людини, розуміння складного внутрішнього світу людини, здатність позитивно впливати на особистість, почуття відповідальності та альтруїзм, висока комунікабельність, прагнення до професійного зростання, самопізнання [4, с. 56]. 

  Умовами успішної самоактуалізації жінки у професійній діяльності виступають: відкритість жінки щодо нових ідей, нового соціального досвіду, готовність ризикувати, помилятись, відмовлятись від старих звичок; усвідомлення нею власного потенціалу, своїх сильних і слабких сторін, здібностей, прагнень та бажань; гармонійне поєднання орієнтації на професійну кар'єру з орієнтацією на сім'ю; сприятливі зовнішні обставини, які б не придушували тенденцію жінки до самоактуалізації, а стимулювали її.

  Отже, самоідентичність як психологічний феномен і процес самокатегоризації особитості є рефлексивною категорією, пов’язаною з переживанням і усвідомленням жінки себе у світі [5, с. 233]. У цьому сенсі вона тотожна самосвідомості і завжди пов’язана із самістю та Я-концепцією.

 

Література:

1. Базалук О.А. Женщина для вдохновения./ О.А. Базалук. – Полтава: ООО «АСМІ», 2013, - 352.

2. Батхудінова Н. О. Роль української жінки в сім’ї та суспільстві/ Н.О. Батхудінова// Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ,2015. – вип..45 (частина ІІ).- с.62-84. 

3. Кукуленко-Лук'янець І.В.Психологічні особливості активності жінок у науково-педагогічній діяльності/ І.В Кукуленко-Лук'янець//Український науковий журнал. Освіта регіону. №2. – 2011. 

4. Малкіна-Пих І. Г.Гендерна терапія [Електронний ресурс]. - Довідник практичного психолога. , 2003. - Режим доступу: http://medbib.in.ua/gendernaya-identichnost-41836.html.

5. Савенко Д. О. Проблема само ідентичності жінки в період раннього онтогенезу дитини// Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць РДГУ. – Випуск 4. –Рівне: О.Зень, 2015. – с.230-233.