Галахов Євгеній Миколайович 

аспірант кафедри вищої математики, 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 

Україна, м.Київ

 

  Анотація: В умовах  розвитку цифрової економіки формується новітня концепція «фріланс-економіки», що представляє собою новий формат зайнятості (цифрова зайнятість), новий формат робочої сили (віртуальна/онлайн-робоча сила), новий формат ресурсів розвитку компанії (фріланс-ресурс незалежних професіоналів) та економічних зв’язків (онлайн-платформи). Концепція «фріланс-економіки» є складовою більш широкої системи -  «гіг-економіки», що охоплює як онлайн-економічні зв’язки, так і офлайн. Концепція «фріланс-економіки», що орієнтован, власне, на онлайн-економічні зв’язки,  відзначається значним соціально-економічним потенціалом розвитку та трансформаційними змінами як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, зокрема системи менеджменту компаній. Так як концепція «фріланс-економіки» є новітньою, більшість компаній стикаються з новими питаннями і викликами фріланс-економіки, формуючи відповідну систему менеджменту фріланс-ресурсу, що забезпечує значні конкурентні переваги компанії у вимірі розвитку цифрових технологій.

  Ключові слова: гіг-економіка, фріланс-економіка, фріланс-ресурс, онлайн платформи, цифрові технології

 

  В умовах бурхливого розвитку цифрової економіки, напрями діяльності та формати бізнес-моделей компаній кардинально трансформуються з урахуванням новітніх трендів розвитку як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. У даному контексті, подальша дослідницька увага буде охоплювати тенденції розвитку зовнішнього середовища (розвиток фріланс-економіки в цілому) та тенденції внутрішнього середовища діяльності компаній, зокрема, питання модернізації системи менеджменту у напрямі залучення новітнього стратегічного ресурсу розвитку - фріланс-ресурсу.

  Розглянемо концепцію фріланс-економіки на основі досліджень зарубіжних науковців. Дослідники Арне Л. Каллеберг (Arne L. Kalleberg  - професор соціології Університету Північної Кароліни) та Міхаель Данн (Michael Dunn - директор Тихоокеанського північно-західного освітнього центру «OSHA» у Вашингтонському університеті) представили аналіз фріланс-економіки у вимірі більш широкої концепції – гіг-економіки (Таблиця №1).

Таблиця №1

Місце фріланс-економіки у системі гіг-економіки 

 

 

 

 

Критерій аналізу

1). Трудова діяльність, що значно пов’язана з використанням цифрових технологій

2). Трудова діяльність, що помірно повязана з використанням цифрових технологій

 

Онлайн фріланс-платформи

(freelance platforms)

 

Онлайн краудворкінгові платформи (crowdwork platforms)

 

Платформи з доставки/виконання роботи по дому/ з надання транспортних послуг

Приклади платформ

Upwork.com, Freelancer.com

Mturk.com, Rowdflower.com,

Crowdsource.com, Clickwork.com

Handy.com, Taskrabbit.com, Amazon Flex,Instacart.com

Uber.com, Lyft.com

Формат діяльності

Віртуальна праця

Віртуальна праця

Вимагає фізичної присутності при виконанні завдання

Формат роботи

Проектно-орієнтовані завдання

Мірозавдання

Мірозавдання

Часовий період виконання роботи

Середньо і довгостроковий період виконання проектів

Короткостороковий період виконання роботи

Короткостороковий період виконання завдань

Рівень компетенцій

Високий рівень компетенцій, спеціалізованні знання

Низький рівень компетенцій

Низький рівень компетенцій

Рівень оплати праці

Високий рівень оплати праці

Середній рівень оплати праці

Середній/Високий рівень оплати праці

Можливість узгодження рівня винагороди

Рівень винагороди підлягає обговоренню

Вказана компенсація, у більшості випадків не підлягає обговоренню

Вказана компенсація, у більшості випадків не підлягає обговоренню

Рівень контролю

Помірний контроль

Значний контроль

Низький контроль

Рівень

автономії

Відносно високий рівень автономії

Низький рівень автономії

Низький рівень автономії

  Джерело: адаптовано та узагальнено автором на основі [2, c. 13]

   Як зазначено у Таблиці 1, система «гіг-економіки» охоплює два ключові компоненти: 1). Трудову діяльність, що значно пов’язана з використанням цифрових технологій (Онлайн фріланс-платформи та Онлайн краудворкінгові платформи) та 2). Трудову діяльність, що помірно пов’язана з використанням цифрових технологій (Платформи з доставки/виконання роботи по дому/ з надання транспортних послуг).

  Згідно Таблиці 1, якщо аналізувати онлайн фріланс-платформи та відповідний формат економічних взаємовідносин у системі «гіг-економіки», можна відзначити, що онлайн фріланс-платформи мають якісно відмінні риси від інших представлених платформ за наведеними критеріями, окрім критерія «формат діяльності», що пов’язує онлайн фріланс-платформи та онлайн краудворкінгові платформи через віртуальний вимір діяльності. Онлайн краудворкінгові платформи та платформи з доставки/виконання роботи по дому/ з надання транспортних послуг мають значну кількість спільних рис, відрізняючись у таких критеріях як «формат діяльності» та «рівень контролю».

  Цікавий підхід до вивчення системи фріланс-економіки був представлений у дослідженні Бріджит Лоудон (Bridget Loudon) та  Емілі Юе (Emily Yue) - фундаторів австралійської  онлайн-платформи «Expert 360» (фріланс-платформа) «Тренди 2017 року: наскільки великі організації стимулюють зростання позаштатної робочої сили» (2017 р.) [1]. У даному дослідженні було проаналізовано опитування керівників різних функціональних департаментів 50 австралійських компаній з доходом у розмірі понад 1 млрд. австралійських доларів (AUD). Дослідники стверджують, що фріланс-економіка має значну динаміку та соціально-економічний потенціал розвитку. Зокрема, згідно вищезазначеного дослідження, відсоток компаній, які стверджують, що сучасна система компетенцій працівників відіграє досить значну роль, постійно зростає: у  2014 році – 14%; у 2017 році – 28%; на 2020 рік прогнозні дані становлять 62%. Згідно вищезазначеного дослідження, відсоток компаній, які стверджують, що використання фрілас-ресурсів забезпечує мінімізацію прогалин у навичках, знаннях та досвіді: на 2014 рік – 20%, на 2017 рік – 28%, на 2020 рік прогнозні дані становлять 42%  [1, с. 6-7].   

  Бріджит Лоудон (Bridget Loudon) та  Емілі Юе (Emily Yue) також представили матрицю позицій компаній у залученні фріланс-ресурсу. Дана матриця презентує відношення компанії щодо реалізації фріланс-ресурсу у системі двох вимірів: 1). Залучення фріланс-ресурсів та 2). Менеджмент фріланс-ресурсів [1 с.18] (рис.1).

  

  Мал. 1 Матриця позицій компаній у залученні фріланс-ресурсу 

Джерело: адаптовано автором на основі [1 , с.18-19] 

  Перший вимір – «залучення фріланс-ресурсів» - охоплює наступні елементи:

  • компанії-ранні інноватори (компанії, які відразу визнали пріоритетність та залучають фріланс-ресурси);
  • компанії-пізні інноватори (компанії, які поступово починають використовувати фріланс-ресурс у своїй діяльності). 

  Другий вимір – «менеджмент фріланс-ресурсів» - представляє такі елементи як:

  • Високий рівень розвитку системи менеджменту фріланс-ресурсів;
  • Низький рівень розвитку системи менеджменту фріланс-ресурсів.

  Згідно матриці позицій компаній у залученні фріланс-ресурсу (мал.1), вищезазначені дослідники надали характеристику 4 форматам діяльності компанії:

 

  1). «Компанії-лідери» отримують максимальні вигоди від залучення фріланс-талантів на противагу традиційному підходу - утримання значної кількості штатних працівників. Фрілансери ефективно залучаються та інтегруються до проектної команди, тобто такі компанії реалізують ефективну систему менеджменту фріланс-ресурсів.

  2). «Компанії-відкриті двері» інтегрують фріланс-таланти до команди штатних працівників. Даний підхід допомагає компаніям знизити витрати на робочу силу, проте мінімізує мотивацію до співпраці та реалізації робіт штатними працівниками.

  3). «Компанії-першопрохідці» намагаються максимально тактично залучити, та забезпечити максимальну соціально-економічну цінність від діяльності фріланс-працівників. Як правило, фрілансери залучаються для проектних або стратегічних робіт з акцентом на обмін знаннями та досвідом в команді. Дані компанії дотримуються пріоритету гнучкості у залученні фріланс-ресурсів.

  4). «Технологічно відсталі компанії» мають мінімальну вигоду від реалізації фріланс-ресурсу. Дані компанії є технологічно відсталими від реалій сучасного розвитку цифрової економіки, тому відсоток залучення фрілас-працівників у таких компаніях є дуже низьким або взагалі зведеним нанівець.

  Підсумовуючи, варто зазначити, що новітня концепція «фріланс-економіки» є складовою системи «гіг-економіки», відзначаючись значним соціально-економічним потенціалом розвитку та трансформаційними змінами як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. На сьогодні компанії мають модернізувати свій стратегічний підхід до залучення ресурсів від традиційного формату «володіння талантами» до інноваційного формату «доступ до талантів у глобальному вимірі» за рахунок онлайн-платформ, що забезпечує гнучкість, адаптивність до змін ринкового середовища, швидкість та економічну ефективність. Варто відзначити, що в умовах розвитку сучасних цифрових технологій, компаніям необхідно не тільки орієнтуватися на залучення фріланс-ресурсу, але й на формування та вдосконалення ефективної системи менеджменту даного новітнього стратегічного ресурсу для утвердження лідерських позицій у довгостроковій перспективі. 

Література:

1). Getting Trendy 2017: How large organisations are driving the growth of the contingent workforce [Електронний ресурс] // Expert 360. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://go.expert360.com/rs/371-GHN-078/images/Expert360-Getting-Trendy-2017-Final.pdf 

2). L. Kalleberg A. Good Jobs, Bad Jobs in the Gig Economy / A. L. Kalleberg, M. Dunn. // Perspactives on work. – 2016. – №20 (2). – С. 10–14.