Гарбар Віктор Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

 

Денисюк Олександр Миколайович

доктор економічних наук, професор

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

 

Гарбар Жанна Володимирівна

доктор економічних наук, професор

Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

 

Кондратова Ольга Володимирівна

магістр

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

 

  Анотація: У статті розглянуто сучасні підходи до визначення та класифікації доходів торговельного підприємства.

  Ключові слова: доходи, прибуток,витрати підприємства,виручка, реалізація продукції.

 

  З переходом України до ринкової економіки на її території досить поширеним явищем стало ведення підприємницької діяльності. Оскільки основною метою підприємств є максимізація доходу та прибутку, відповідно управління ним є важливим та допомагає у поставленні конкретних цілей та завдань підприємства, для подальшого розвитку.

  Суть підприємницької діяльності полягає у виникненні грошових відносин, пов'язаних з неперервним кругообігом коштів у формах витрачання ресурсів, одержання доходів, їх використання, а також із приводу відносин з постачальниками, покупцями продукції, працівниками підприємства, державними органами та інші [1].

  Дослідження та розглядом доходів підприємства займались велика кількість вчених. Насамперед, це такі, як А.А.Мазаракі, Н.М.Ушакова, В.І.Аранчій, В.А.Сідун, Ю.В.Пономарьова, Н.В.Бутенко, І.А. Бланк та інші. Однак багато питань і досі залишаються не вирішеними, що зумовлює актуальність даної теми.

  Метою статті є обгрунтування та визначення доходів у діяльності підприємства у сучасних умовах.

  Основним завданням кожного підприємства є отримання доходів. Отримання доходів - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) яка свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями, та створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їхній розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку[2].

  Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підпри¬ємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвести¬ційною, дивідендною політикою підприємства.

  Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від основної діяльності – торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали назву валового доходу.

  У зв’язку з тим, що у торгівлі, споживча вартість не створюється, дохід від реалізації товарів являє собою плату за надання торговельно-посередницької послуги (доведення товарів до споживачів та їх реалізація), яка становить частину виручки торговельного підприємства.

  Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена потребою відшкодування витрат на її ведення. Діяльності і отримання певної суми прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної мети торговельного підприємства.

  Основними джерелами доходів торговельного підприємства від продажу товарів є:

 • торговельна надбавка до ціни придбання товарів;
 • різниця між ціною продажу та закупівлі товарів на різних стадіях реалізації товару, являє собою дохід торговельного підприємства з одиниці реалізованого товару.

  Валовий дохід торговельного підприємства формується як різниця між виручкою від реалізації товарів та сумою оплати постачальникам закуплених товарів.

  В оптовій торгівлі валовий дохід утворюється також у вигляді різниці між ціною придбання та продажу товарів. Його розмір залежить від розміру надбавки, яка диференціюється за формами оптового товарообороту, виходячи з їх витратомісткості.

  Окрім валового існує також чистий, можливий та необхідний доходи торговельного підприємства.

  Чистий дохід виражає у грошовій формі вартість додатково¬го продукту і визначається як перевищення виручки від реалізації продукції над вартістю матеріальних витрат, амортизаційних відра¬хувань і заробітної плати, або як різниця між валовим доходом і заробітною платою.

  Можливий дохід – це дохід, який може отримати підприєм¬ство при наявних торгівельних потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон’юнктурі ринку.

  Необхідний дохід – дохід який дозволяє підприємству фі¬нансувати всі заплановані поточні витрати, обов’язкові платежі та отримати цільовий прибуток [3, с. 306-307].

  Доходи торговельного підприємства – джерело розвитку його діяльності, що забезпечує: формування прибутку як джерела розширеного відтворення діяльності підприємства; фінансування усіх поточних витрат, що пов’язані зі здійсненням господарської діяльності; виплату податкових платежів, що пов’язані зі здійсненням діяльності. 

  Вчені-економісти нашого часу також по-різному підходять до питання визначення прибутку підприємства.

  A.M. Поддєрьогін розглядає прибуток як основну категорію товарної реалізації виробництва, що ха¬рактеризує відносини, які складаються в даному процесі.

  Н.М. Ушакова роз¬глядає прибуток як різницю між ціною реалізації та собівар¬тістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої ви¬ручки та сумою витрат на реалізацію продук¬ції.

  Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечен¬ня його самофінансування і зміцнення конкурентоспромож¬ності на ринку.

  Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається торговельному підприємству після відшкоду¬вання всіх витрат, пов’язаних з реалізацією продукції та іншими ви¬дами діяльності.

  В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан.

  Розрізняють такі найважливіші види прибутку торговельного підприємства:

 1. Валовий (балансовий) прибуток – розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.
 2. Операційний прибуток – це балансовий прибуток, скоригований на різницю інших операційних доходів та операційних витрат.
 3. Прибуток від звичайної діяльності - це операційний прибуток, скоригований на величину фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат.
 4. Чистий прибуток – це прибуток, що надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток.

  Прибуток виконує низку важливих функцій :

  1) оцінювальну – прибуток використовується як оціню¬вальний показник, що характеризує ефект господарської ді¬яльності підприємства. Використання цієї функції повною мі¬рою можливе тільки в умовах ринкової економіки, яка перед¬бачає свободу встановлення цін, свободу вибору постачальника і покупця;

  2) розподільчу – її зміст полягає в тому, що прибуток вико¬ристовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства на частину, що акумулюється у бюджетах різних рівнів та залишається в розпорядженні підприємства;

  3) стимулюючу – виконання цієї функції визначаєть¬ся тим, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання (фонду заохочення, фонду виробничого та соці¬ального розвитку, фонду виплати дивідендів, пайового фонду тощо) [2, ст. 228-231].

  Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.[3]

  Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від основної діяльності - торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали назву валового доходу.

  Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена потребою відшкодування витрат на її ведення. Діяльності і отримання певної суми прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної мети торговельного підприємства.

  Можливий дохід підприємство може отримати при наявних торгівельних потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі ринку.

  В свою чергу, необхідний дохід дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток [4].

  Залежно від виду діяльності, здійснення якої дозволило отримати доходи, відрізняють:

  1. Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, від операцій з тарою та ін.

  2. Доходи від виробничої діяльності: виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів, виручка від послуг промислового характеру.

  3. Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді:

 • суми комісійних винагород (відсотків);
 • додаткової виручки від реалізації продукції ;
 • доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств тощо;

  4. Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності, до складу яких входять:

 • доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах;
 • доходи, отримані від надання майна в оренду (лізинг);
 • дивіденди, отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що придбані підприємством;
 • та інше

  5. Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав:

 • майна підприємства, матеріальних обігових активів;
 • нематеріальних активів ("ноу-хау", патентів, фірмового знаку, торгової марки), програмних продуктів.

  6. Інші види доходів:

 • доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів, які належать підприємству;
 • суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, отриманих підприємством та ін [2].

  Основною метою діяльності торговельного підприємства є отримання прибутку. Прибуток - це частина чистого доходу, що залишається торговельному підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з реалізацією продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан.

  Отже, можна зробити висновок, що управління прибутком та доходом торговельного підприємства є одним із найважливіших факторів у проведенні підприємницької діяльності. Оскільки прибуток та дохід це основне до чого прагне підприємець, у результаті своєї роботи. Тому ефективне управління доходом та прибутком допомагає підприємству якомога більше максимізувати їх розмір. За допомогою управління доходом та прибутком підприємство, може успішно визначити економічну стратегію, сформувати більш перспективну мету та завдання для розвитку свого підприємства.

 

Література:

1. Березіна О.В. Економіка підприємства / О.В.Березіна, Л.М.Березіна, Н.В.Бутенко . - Київ: „Знання", 2012. - ст.226-234;

2. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства / А.А.Мазеракі, Л.О.Лігоненко, Н.М.Ушакова. - Київ:„Хрещатик", 1999. - ст.413 – 436;

3. Сідун В.А. Економіка підприємства / В.А.Сідун, Ю.В.Пономарьова, - Київ: 2013.- ст.304-307;

4. Аранчій В.І. Фінанси підприємства / В.І.Аранчій. - Київ: Видавничий дім професіонал, 2014. - ст.61.

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства / І.М.Бойчик. - Київ: Атіка, 2012. - ст. 340 – 348;