Білецька Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Бойко Ірина Олександрівна

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Лінартович Андрій Русланович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Мукомела Олександр Вікторович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

  Анотація: У статті розглянуто організація та методики бухгалтерського обліку та аналізу операцій з інноваційними банківськими продуктами.

  Ключові слова: бухгалтерський облік, аудит, основні засоби, підприємництво, банківські операції.

 

  Сучасний етап розвитку банківської системи в Україні характеризується значними проблемами, вирішення яких не вдалося досягнути протягом останніх років. Серед основних є погіршення якості кредитного портфелю, на який вплинули такі фактори, як девальвація гривні, складна політична військова ситуація. 

  Не зважаючи на скорочення кількості банків (станом на 1 січня 2016 р. в Україні функціонувало 117 банків, на 1 вересня 2016 р.   100 банків), попит на фінансові послуги з кожним роком зростає. Тому, незважаючи на те, що у Індексі глобальної конкурентоспроможності за широтою асортименту фінансових послуг для бізнесу Україна посідає 101-е місце, за доступністю фінансових послуг – 123-у позицію серед 140 країн, конкуренція між банками тільки посилюється. Криза, якою характеризується банківська сфера, стимулює підвищення фінансової стійкості банків шляхом залучення нових клієнтів, що можливо досягнути за рахунок впровадження нових технологій та продуктів, тобто за умови здійснення інноваційної діяльності. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває розробка конкретних методів, шляхів, підходів, рекомендацій на теоретичному і практичному рівнях щодо облікового відображення та аналізу операцій з інноваційними банківськими продуктами.

  Вагомий внесок у розвиток теоретико-методичних і організаційно-практичних засад бухгалтерського обліку та аналізу інноваційної діяльності здійснено в працях вітчизняних вчених: В.М. Жука, О.В. Кантаєвої, Я.Д. Крупки, О.В. Мiнакова, Є.В. Мниха; та зарубіжних науковців: М.А. Авілкіної, В.А. Авінової, Д.О. Єндовицького, Ю.М. Калашнікової, Г.В. Савицької, Й. Шумпетера. Методологічні, методичні та прикладні питання проблем управління інноваційною діяльністю в банківських установах протягом останніх років все частіше стають об’єктом наукових досліджень. Окремі аспекти досліджені в працях А.М. Герасимовича, С.Б. Єгоричевої, І.Я. Карчевої, О.В. Мельниченка, Н.М. Пантєлєєвої, Л.О. Примостки.

  Процеси змін та оновлення, будучи основними факторами успішної діяльності фінансово-кредитних інститутів, стали характерними рисами діяльності банку. На сучасному етапі розвитку ринку банківських продуктів життєвий цикл більшості з них є обмеженим внаслідок змін вимог споживачів. Тільки за умови постійного здійснення процесу розробки, впровадження інновацій, створення гнучкої системи управління ними можливою є успішна робота на сучасному насиченому учасниками і продуктами фінансовому ринку, що характеризується жорсткою конкуренцією. 

  Інноваційна форма економічного розвитку передбачає якісне та повне задоволення зростаючих потреб учасників ринку шляхом активізації використання інтелектуального ресурсу, що визначає інформаційні, виробничі, організаційні, маркетингові та інші технології ведення бізнесу та надання послуг. Формування інноваційної економіки вимагає застосування інноваційних методів в усіх галузях та сферах діяльності в Україні, зокрема і в банківській. Це обумовлено, насамперед, інтенсивною конкуренцією між кредитними установами, адже сучасний етап розвитку банківської системи характеризується високим рівнем насичення ринку фінансовими продуктами та послугами. За умов високої міжбанківської конкуренції в боротьбі за потенційних клієнтів кредитні установи зобов’язані впроваджувати нові технології, удосконалювати способи та методи надання послуг, тобто здійснювати інноваційну діяльність.

  Причин, які обумовлюють необхідність запровадження інновацій в банківську діяльність, є доволі багато; науковці серед основних виділяють такі:

  • необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку, причому не лише у короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі;
  • спроможність банківської установи генерувати нові потоки доходів за рахунок упровадження інноваційних продуктів, високої якості обслуговування клієнтів, що забезпечується саме реалізацією інноваційних рішень, що відрізняє банк від його конкурентів;
  • підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах уже не може бути результатом лише економії на ресурсах, а потребує запровадження процесних інновацій, яке допомагає знизити витрати на виконання певних операцій із одночасним поліпшенням якості обслуговування;
  • дотримання банками вимог державного регулювання банківської діяльності, спрямованого на забезпечення стабільного й надійного функціонування банківської системи шляхом контролю ризиків, що беруть на себе комерційні банки як фінансові посередники;
  • бажання банківських установ створити й підтримувати імідж сучасного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, зацікавлений у розв’язанні їх фінансових проблем, забезпечує комфортне і доступне обслуговування;
  • кардинальні зрушення у структурі та характері потреб споживачів фінансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття [1].

  Не дивлячись на значні напрацювання в сфері бухгалтерського обліку та аналізу інноваційної діяльності, ряд теоретичних підходів, а також практика їх впровадження в інноваційну діяльність комерційних банків залишаються дискусійними. Об’єктивна необхідність впорядкування понятійного апарату, комплексного вирішення організаційно-методичних питань бухгалтерського обліку та аналізу операцій зі створення та впровадження інноваційних банківських продуктів обумовили актуальність та основні напрями дослідження.

 

Література:

1. Абрамейцев П.В. Учетная политика коммерческого банка // Актуальные вопросы єкономических наук. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества» (Новосибирск). 2012. № 24-2. С. 62-66

2. Білошапка В., Данилюк Є. Підвищення ефективності функціонування банків України на основі використання інноваційних банківських технологій та розробки нових банківських продуктів і послуг / // Ринок цінних паперів України. 2013. № 3-4. С. 57-65. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2013_3-4_9.pdf

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи від 30.12.2011 року № 1873, затверджені Наказом Міністерства фінансів України, зі змінами та доповненнями. URL: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2609-1873.html (дата звернення: 29.04.2015).