Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Дямінов Станіслав Рустемович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Мізрах Ігор Аркадійович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Левківська Юлія Анатоліївна

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

  Анотація: У статті розглянуто теоретико-методичниі засади та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення системи прогнозування податкових надходжень в Україні.

  Ключові слова: податкова політика, податкові надходження, оподаткування, бюджет, фінанси, фінансове прогнозування.

 

  Прогнозування податкових надходжень є важливою складовою бюджетного процесу будь-якої країни. Недооцінка ролі прогнозування податків в організації системи державних фінансів може призвести до виникнення дисбалансів у податковій політиці та управлінні бюджетними потоками. Перманентні відхилення прогнозів податкових надходжень призводять також до суттєвих недоліків функціонування системи державних фінансів і економіки в цілому та вимагають проведення дискреційних заходів з боку держави для їх усунення. Завищення очікуваних доходів бюджету спричиняє невідповідність між зобов’язаннями держави та можливостями їх виконання. Як наслідок, спостерігається падіння рівня довіри громадськості до органів, які реалізують бюджетну та податкову політику, що, у свою чергу, змушує уряд переглядати поточний бюджет та ухвалювати рішення на користь жорстких програм економії коштів для досягнення його бездефіцитності.

  Крім того, систематичне заниження прогнозів податкових надходжень створює для системи державних фінансів ще й інші ризики. У країнах з малою відкритою економікою, до яких належить Україна, бюджетне фінансування є чи не єдиним джерелом інвестиційного ресурсу. У таких умовах існуючі бюджетні програми повинні бути максимально ефективними, а виділені кошти на їх реалізацію обгрунтованими. Недооцінка прогнозних значень податкових надходжень, які є основним джерелом формування доходів бюджету, призводить до того, що мала економіка не отримує інвестиційного стимулу через бюджетні видатки, а тому темпи її зростання є нижчими від потенційно можливих.

  Функціонування національних економік в умовах зміцнення демократії зумовлює посилення підзвітності урядів у процесі використання публічних фінансових ресурсів, що забезпечується системою суспільних противаг і стримувань, вимагає адекватної реакції у формі підвищення ефективності управління системою державних фінансів.

  Для країн, що розвиваються та мають інтеграційні амбіції, критично важливою є стабілізація фінансів державного сектору економіки через досягнення відповідних параметрів, визначених відповідними інтеграційними об’єднаннями. 

  У контексті якісного покращення та оздоровлення системи державних фінансів ключового значення набуває бюджетне прогнозування, яке у широкому розумінні являє собою визначення основних параметрів бюджету на перспективу. Виходячи з імперативу доходів над видатками у бюджетному процесі, що диктується економічною раціональністю, першочергова увага у контексті функціонування системи державних фінансів має бути приділена прогнозуванню доходів державного бюджету. 

  Основу доходів державного бюджету більшості країн світу становлять податкові надходження. Саме коректне та своєчасне прогнозування податкових надходжень має бути покладене в основу бюджетно-податкової політики, спрямованої на забезпечення стійкого економічного зростання через ефективний перерозподіл фінансових ресурсів у національній економіці. 

  Прогнозування податкових надходжень в умовах невизначеності розвитку світової економіки, вразливості малих відкритих економік до екзогенних впливів та внутрішніх факторів набуває критичного значення як орієнтир, базис функціонування системи державних фінансів. 

  У контексті формування категорійного апарату дисертації у цьому підрозділі необхідно дослідити еволюцію підходів до прогнозування економічних процесів в економічній теорії, розкрити наукові підходи до визначення поняття «прогноз», «макроекономічне прогнозування» та «прогнозування податкових надходжень», а також окреслити взаємозв’язок макроекономічного та податкового прогнозування в системі публічних фінансів. 

  Над дослідженням методів прогнозування бюджетних показників, зокрема і податкових надходжень, та формуванням інтегрованої системи економічного прогнозування працювали численні зарубіжні вчені, серед них: М. Арелано, Б. Балтаджи, Х. Бегхестані, Дж. Беккетт-Камарата, С. Бонд, В. Ботрік, М. Візек, Р. Макноун, С. Макрідакіс, М. Марселіно, Т. Пайк, Д. Саваж, С. Фаверо, Р. Фаір, Т. Фуллертон, Р. Шіллер. Їхні роботи стали фундаментом для сучасних методичних розробок та інституційних форм організації податкових прогнозів.

  Вагомий доробок у розробку проблематики прогнозування податкових надходжень в умовах національної економіки внесли й вітчизняні вчені – А. Вдовиченко, Т. Затонацька, О. Зварич, А. Кізима, Г. Котіна, Н. Максишко, Т. Меркулова, М. Мокляк, Ц. Огонь, Ю. Сибірянська, А. Скрипник, Л. Тарангул та інші.

  Однак на сьогодні недостатньо висвітленими у вітчизняній науковій літературі є питання методичного та організаційного забезпечення функціонування системи прогнозування податкових надходжень. Потребують детального аналізу дослідження раціональності та ефективності економічних прогнозів, що здійснюються в Україні, оскільки вони тісно пов’язані з точністю та надійністю податкових прогнозів. В аспекті євроінтеграційних прагнень України важливою і малодослідженою проблемою є використання кращих світових практик для організації та методичного забезпечення системи прогнозування. Значний практичний та науковий інтерес має також вивчення впливу особливостей економіки держави на специфіку методів прогнозування податкових надходжень.

 

Література:

1. Котіна Г. М. Прогнозування податкових надходжень бюджету : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 / Г. М. Котіна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. В. Гетьмана». – К., 2011. – 20 c.

2. Мокляк М. Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М. Мокляк, П. Чернов, А. Вдовиченко, А. Зубрицький // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 2. – С.