Іванцов Віктор Володимирович

асистент

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва,

м. Вінниця

 

Білецький Вадим Валентинович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва,

м. Вінниця

 

Єфимчук Оксана Іванівна

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва,

м. Вінниця

 

Каленяк Вадим Петрович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва,

м. Вінниця

 

  Анотація: У статті розглянуто концептуальні підходи до трактування трансфертних цін для визначення цілей, характерних рис та доцільності використання трансфертного ціноутворення.

  Ключові слова: Ціноутворення, податкова система, оподаткування, фінанси.

 

  В умовах активізації міжнародної торгівлі, розвитку великих транснаціональних корпорацій, високої мобільності капіталу, товарів і робочої сили, актуалізується проблема створення ефективного механізму трансфертного ціноутворення та створення дієвої системи його податкового регулювання. Трансфертне ціноутворення протягом багатьох років є найбільш спірним питанням у галузі міжнародного оподаткування у зв’язку з труднощами, пов’язаними з установленням такої ціни за принципом витягнутої руки, яка була б прийнятною як для податкових органів, так і для транснаціональних корпорацій.

  З одного боку, завдяки процесам трансфертного ціноутворення транснаціональні корпорації мають змогу впроваджувати нові способи управління потоками фінансових і матеріальних ресурсів. З іншого боку, відплив фінансового капіталу в інші країни за допомогою таких процесів становить значну загрозу для державного бюджету України, а отже, створює небезпеку для її економічної стабільності і соціального добробуту населення. Між тим удосконалення механізму використання трансфертного ціноутворення в податковій системі дозволить не лише підвищити ефективність зовнішньоекономічної діяльності транснаціональних корпорацій, а й створити дієву систему протидії використанню бізнесовими структурами схем мінімізації сплати податків.

  Проблемам встановлення оптимальних та економічно обґрунтованих трансфертних цін присвячені праці таких зарубіжних науковців: В. Абдалли, А. Валєєвої, Л. Еден, Р. Екклеса, А. Заікіна, Е. Іванова, М. Кента, К. Непесова, Л. Нікельса, В. Пашкуса, Дж. Фостер, Дж. Хіршляйфера, Ч. Хонгрена, Т. Хорста та ін. 

  В Україні фундаментальні засади дослідження трансфертного ціноутворення здійснено П. Дзюбою, Л. Жердецькою, Д. Корепановим, В. Костюком, М. Макаренком, А. Мельником, Т. Савченком, Т. Тищуком, К. Шевчук, І. Шеламовою та ін. Різні аспекти податкового регулювання трансфертних цін, контролю сплати податків та попередження їх мінімізації висвітлені В. Андрущенком, С. Бреховим, Ю. Волошиним, О. Десятнюк, А. Крисоватим, Н. Олійник, А. Субботом та ін.

  Визнаючи вагомий внесок цих науковців у теоретико-методологічні засади трансфертного ціноутворення, зазначимо, що складний характер регулювання застосування трансфертних цін в умовах постійних глобальних та інтеграційних викликів, а також частих змін вітчизняного податкового законодавства, спричинює потребу в подальших наукових дослідженнях теоретичних і практичних аспектів використання трансфертного ціноутворення в податковій системі України та підвищення ефективності його податкового регулювання.

  Сучасний стан розвитку світової економіки характеризується активізацією процесів глобалізації, які супроводжуються лібералізацією зовнішньоекономічних стосунків між країнами, підвищенням рівня відкритості національних економік, зростанням ролі міжнародних компаній та фінансово-кредитних організацій. Окрім того, в економічних системах спостерігається збільшення інтеграційних процесів, пришвидшення руху товарів і послуг. Останнє супроводжується активізацією переміщення капіталу та відповідним зростанням обсягів фінансових потоків не тільки з країни в країну, а й у межах однієї транснаціональної компанії (ТНК).

  Отже, одним із елементів податкової системи є механізм трансфертного (внутрішньогрупового) ціноутворення. Важливо розуміти, який саме вплив має цей механізм на функціонування та розвиток податкової системи окремої країни, її фінансовий стан і глобальне економічне становище.

  Економічні чинники появи та розвитку системи трансфертного ціноутворення пов’язані з потребою перерозподілу фінансових потоків між підрозділами транснаціональних корпорацій. 

  Практика встановлення трансфертних цін дозволяє здійснювати стратегічне і тактичне управління, які напрацьовані з урахуванням різноманітних факторів, у тому числі податкових, адміністративних та валютних. Підвищення фірмової ціни збільшує прибуток постачальника, а її зменшення забезпечує збільшення прибутку підрозділів, що користуються товарами та послугами. Тобто система внутрішньофірмових (трансфертних) цін спрощує транснаціональним корпораціям процеси максимізації глобальних доходів і мінімізації податкового навантаження.

  Необхідність вивчення механізмів функціонування трансфертних цін виникла на початку 20-го століття, під час стрімкого розвитку світової економіки. У той час товари та послуги передавались одним підрозділом транснаціональної корпорації іншому, що давало можливість недо- або переоцінити їхню вартість.

  Економічне зростання в той час було спричинене науково-технічною революцією, з'являлися і стрімко набували економічної могутності транснаціональні промислові, фінансові та кредитні утворення . 

  Децентралізація підрозділів корпорацій породила багато проблем, пов’язаних із розподілом повноважень при децентралізації. З’явилася потреба у створенні механізмів, які б забезпечили ефективну координацію співпраці між підрозділами, забезпечили цілісність корпорації. Власне, система трансфертного ціноутворення часто і є тією ланкою, яка допомагає підрозділам однієї структури ліпше співпрацювати та налагоджувати між собою контакти.

 

Література:

1. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2015 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/131201.pdf

2. Кочин В. В. Засоби державного регулювання господарської діяльності в умовах дерегулювання економіки України / В. В. Кочин // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – №2. – С. 114–117. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_2_24

3. Олійник Н. Р. Проблеми та напрями вдосконалення організаційно- інституційного забезпечення фіскального регулювання трансфертного ціноутворення в Україні / Н. Р. Олійник // Облік і фінанси. – 2015. – № 1(67). – С. 88-93.