Лопатюк Руслана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця

 

Степанюк Денис Анатолійович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Кондратьєв Валентин Андрійович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

Шевчук Тарас Володимирович

магістр спеціальності адміністрування податків і платежів

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

 

  Анотація: У статті розглянуто здійснення аудиторської оцінки фінансового стану підприємств ресторанного господарства..

  Ключові слова: фінансові результати, аудит, основні засоби, підприємництво.

 

  Сучасний стан ринкової економіки України, що формується під впливом численних кризових явищ у різних її сферах, супроводжується постійною зміною умов та принципів функціонування підприємницьких структур. Адаптивне управління розвитком підприємств ресторанного господарства набуває особливої актуальності у зв’язку зі значним послабленням їх позицій на споживчому ринку України.

  Збитковість діяльності підприємств ресторанного господарства зумовлена дефіцитом фінансових ресурсів для оптимізації господарської діяльності та стабілізації фінансового стану, тому для збереження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства у сучасних реаліях доцільно акцентувати увагу на забезпеченні менеджменту результатами оцінювання фінансового стану суб’єкта господарської діяльності, достовірність та об’єктивність яких може підтвердити аудитор. Застосування аудиторської оцінки фінансового стану підприємств ресторанного господарства сприятиме виявленню особливостей ведення операційної діяльності підприємств ресторанного господарства, оцінці кон’юнктури, конкурентних переваг, а також надасть можливість визначати стан підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Дослідження окремих аспектів і проблем аудиторської оцінки фінансового стану та їх впливу на забезпечення аналітичності управлінських рішень проводили такі вітчизняні й закордонні вчені, як: А. Азарова, З. Бандура, І. Бєлоусова, М. Білуха, М. Бенько, І. Бланк, Г. Давидов, І. Дмитренко, А. Загородній, О. Клементьєва, М. Кужельний, М. Мескон, Є. Мних, Н. Москаль, К. Назарова, Н. Проскуріна, М. Пушкар, О. Рузакова, П. Сухарев, О. Ткаченко, Дж. Фостер, Ф. Хедоурі, Н. Шалімова, О. Шерстюк, В. Шквір тощо. Сучасний стан ринкової економіки України, що формується під впливом численних кризових явищ у різних її сферах, супроводжується постійною зміною принципів та умов функціонування суб’єктів господарювання. Між конкурентами відбувається жорстка боротьба за кращу позицію на ринку для реалізації своїх власних інтересів [1]. Більшість підприємницьких структур змушені змінювати принципи свого функціонування з середини, адаптуватися до кризових умов господарювання, що є основною ознакою необхідності формування узгодженої стратегії розвитку інтеграційних структур з метою забезпечення ефективності функціонування, здобуття конкурентних переваг та стійкої ринкової позиції [2].

 Через значну розбалансованість стратегії і тактики ринкового реформування на макроекономічному рівні та, в результаті, суб’єктивну кон’юнктуру бізнесу, значна частка суб’єктів господарювання не досягає бажаної фінансової стабільності, що має негативні наслідки для раціонального використання та відтворення економічних ресурсів, а також привабливості для ділового партнерства [2]. 

  У зв’язку зі помітним послабленням позицій вітчизняних підприємств набуває особливого значення адаптивне управління розвитком суб’єктів господраювання, що обумовлене неефективним менеджментом в умовах фінансової нестабільності. У сучасних реаліях для збереження конкурентоспроможності підприємницькі структури мають сформувати заходи, спрямовані на протидію негативним впливам зовнішніх факторів, адаптацію до впливу зовнішнього середовища та дозволять забезпечити їх майбутній розвиток. Саме зважаючи на ці причини гостро постала проблема вчасної ідентифікації фінансової кризи у діяльності підприємств, необхідності регуляції її розгортання на державному рівні, потреба у негайній розробці систем оцінки їх фінансового стану, а також ефективних стратегій виходу з кризових ситуацій .

  Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям, сформованим у результаті перманентної взаємодії у фінансовій площині зовнішніх та внутрішніх учасників середовища функціонування сучасних суб’єктів господарювання. Господарська діяльність підприємств відповідно до вимог часу та інтенсифікації конкурентної боротьби має бути скерована на підтримку і забезпечення постійного та системного надходження, ефективного розміщення і використання фінансових ресурсів, гарантування неухильного дотримання кредитної і розрахункової дисциплін, досягнення оптимального співвідношення власного та позикового капіталу. Це забезпечило б мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу, мобілізації внутрішніх резервів підприємства, підтримки належного стану фінансової стійкості з метою досягнення ефективного функціонування підприємства, тобто досягнення ним мети його створення.

  Також одним з основних завдань будь-якого підприємства є виявлення шляхів покращання фінансового стану суб’єкта господарювання, для чого менеджменту вищого рівня необхідно усвідомлювати усі проблеми як фінансового, так і не фінансового характеру, що пов’язані з діяльністю сучасних підприємств і мають вплив на їх господарську стабільність. Отже, дослідження фінансового стану підприємств набуває актуальності і на прикладному рівні та викликає зацікавленість з боку спеціалістів-практиків .

  Незважаючи на досить високий рівень дослідження проблем аудиторської оцінки фінансового стану, недостатньо розкритими залишаються окремі питання аналітичного та інформаційно-методичного забезпечення аудиторської оцінки фінансового стану підприємств ресторанного господарства як основної складової ефективності прийняття управлінських рішень. Це й пояснює актуальність і доцільність подальших напрацювань у частині організації та методики аудиторської оцінки фінансового стану, зокрема, в межах цього дослідження.

 

Література:

1. Аммарі А. О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань / А. О. Аммарі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 150-155.Маркус О.В.

2. Бенько М. М. Інформаційні технології як фактор інтеграції внутрішнього і зовнішнього аудиту / М. М. Бенько, В. В. Сопко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 254-262. 

3. Денисенко М. П. Основні аспекти оцінки фінансового стану підприємств / М. П. Денисенко, О. В. Зазимко // Агросвіт. – 2015. – № 10. – С. 52–58.

4. Каменська Т. О. Ризики в аудиті та їх оцінка / Т. О. Каменська // Статистика України. – 2016. - № 2. – С. 43-45.

5. Луценко Е. О. Информационные системы и технологии в аудите [Електронний ресурс] / Е. О. Луценко // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених, 6-7 квіт. 2012 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6722/2/ Lutsenko.pdf.