Османова Оразгуль Баваєвна

Житомирський державний університет 

імені Івана Франка 

Україна, м. Житомир

 

Науковий керівник: Мосійчук Ірина Вікторівна

кандидат економічних наук, старший викладач

кафедри економіки, менеджменту і маркетингу,

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

Україна, м. Житомир

 

  Анотація: У статті визначено поняття маркетингової діяльності та комплексу маркетингу, розглянуто процес організації маркетингової діяльності, основні принципи та завдання маркетингової діяльності на підприємстві. Проаналізовано теоретичні особливості різних організаційних структур маркетингової діяльності та низку проблем практичного характеру, які потребують негайного вирішення. Сформульовано напрями вдосконалення організації маркетингової діяльності на підприємстві.

  Ключові слова: маркетингова діяльність, комплекс маркетингу, споживач, ціна, розподіл, просування, ефективність маркетингової діяльності.

 

  Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів продукції, яка відображає вимоги ринку. Під нею розуміють, насамперед, вивчення поточного і перспективного попиту на продукцію на певному ринку і вимог споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна, техніко-економічні й естетичні показники, ціна. 

  Одним із ключових понять сучасного маркетингу є розробка комплексу маркетингу. Комплекс маркетингу – це сукупність маркетингових засобів (товару, ціни, розподілу, просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань .Розглянемо кожен з елементів комплексу маркетингу. 

  Вагомий внесок у вирішення проблеми впровадження маркетингу в практику господарюючих суб’єктів зробили Г. Армстронг, І. Ансофф, Є. Дихтль, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Р. Ланкар, М. Мак-Дональд, М. Мескон, М. Портер, В. Прауде, Х. Хершген, Р. Фатхутдінов. Теоретичні аспекти маркетингу з урахуванням українських реалій, особливості маркетингової діяльності організацій різних галузей промисловості, секторів економіки і товарних груп розглядаються в наукових працях таких вітчизняних учених, як: А. Войчак, Л. Балабанова, С.Гаркавенко, В. Герасимчук, Є. Голубков, Н. Куденко, А. Кредисов, А. Павленко, В. Пилипчук, Т. Примак та ін.

  Мета статті полягає у дослідженні напрямів удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства.

  Головне в маркетинговій діяльності – розробка програм, їхнє основне завдання – дати можливість визначити оптимальну структуру виробництва, що орієнтується на одержання бажаного рівня прибутку.

  Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без побудови відповідних управлінських структур – відділів, бюро, секторів тощо (рис. 1). 

 

 

  Рис. 1. Основні принципи управління маркетингом на підприємстві

 

  Їхня діяльність має базуватися на принципах: – цілеспрямованості – відповідність місії, цілям, стратегіям та політиці підприємства, спрямованість на розв’язання суто маркетингових проблем, пошук і задоволення потреб споживачів; – чіткості побудови – розумна спеціалізація, брак дублювання функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців; – гнучкості – своєчасне реагування на зміни в навколишньому бізнес-середовищі; – скоординованості дій – комплексність маркетингових заходів для досягнення ефекту синергії; – достатньої фінансової забезпеченості як із погляду виконання маркетингових дій, так і мотивації праці працівників маркетингових служб; – економічності – покриття витрат на маркетинг доходами від реалізації маркетингових заходів; – високої кваліфікації кадрів та постійної спеціальної підготовки; – активної політики – пошук ринків, споживачів, незадоволених потреб, творчі підходи до розв’язання поставлених маркетингових завдань.

  Проаналізувавши сучасний стан управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, було виявлено низку проблем, які потребують негайного вирішення та полягають у: необхідності постійного моніторингу конкурентів; постійній потребі вдосконалення та підвищення якості продукції; розробці нового асортименту товарів і вдосконаленні вже існуючих; потребі у вивченні та діяльності нових сегментів ринку; підвищенні ефективності рекламної діяльності та просуванні товарів; постійному розвитку і розширенні каналів розподілу; необхідності володіння маркетинговою інформацією щодо основних чинників, які визначають комерційний успіх нашого підприємства.

 

Література:

1. Будько С. Маркетолог у комерційній структурі: проблеми підготовки професійноїадаптації / С. Будько // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 4. – 376 с.

2. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкуренто- спроможністю підприємств: стратегічний підхід / Л.В. Балабанова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2012. – 294 с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2010. – 417 с. 

4. Эванс Б. Маркетинг / Б Эванс, Б. Берман. – М. Сирин, 2016. – 278 с.