Омельченко Марина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Донбаський державний педагогічний університет

Україна, Слов’янськ

 

  Анотація: дана стаття присвячена проблемі професійної свідомості особистості. Автор обґрунтовує актуальність з’ясування змісту, структури, компонентів поняття «професійна свідомість» у сучасній психологічній науці, здійснює теоретичний аналіз даної проблеми. У тезах наведені різні погляди на трактування професійної свідомості особистості, систематизовані визначальні складові даного явища. У завершенні аналізу автор розглядає питання професійної компетентності, як поняття, що відображає уявлення про високий рівень професійної свідомості.

  Ключові слова: професійна свідомість, професійна компетентність, професіонал.

 

  Потреба у підвищенні професіоналізму сучасних спеціалістів привертає інтерес вчених до професійної свідомості як предмета психологічного дослідження (Є.І. Ісаєва, С.Г. Косарецький, В.І. Слободчикова, О.А. Гульбс, Н.І. Гуслякова, А.А. Лузаков та ін).

  Розглядаючи структуру професії як соціального явища можемо визначити об’єктивний та суб’єктивний аспекти.

  Об’єктивний аспект професії представляє її як соціальний інститут. Професія визначає становище людини у соціальній структурі, позначає її соціально-професійний статус, передбачає індивіду певний тип професіональної поведінки.

  Суб’єктивний аспект включає професіональні знання, вміння та навички, суспільні норми, цінності, ідеали, звернені до індивіда та засвоєні ним в ході відповідної діяльності або при підготовці до неї. Тобто суб’єктивна складова професії полягає у становленні та розвитку професійної свідомості [5].

  Розглядаючи професійну свідомість як систему, О.В. Усова виділяла наступні її підсистеми: 

- підсистема усвідомлення об’єктів діяльності, ставлення людини до об’єктів, які вона усвідомлює;

- професійні знання та навички, індивідуальні особливості особистості, стильові особливості виконання діяльності, професійні якості, цілі та плани, професійні відношення, прогнози, оцінка [4].

  Незважаючи на багатоаспектність визначення поняття професійної свідомості, за своєю суттю вона є однією з форм свідомості, що визначає спільність походження, компонентів та механізмів цих двох понять, взаємообумовлює зв’язок між ними.

  Професійна свідомість – це свідомість, яка розвивається і формується у процесі професіогенезу (розвитку особистості в професійній сфері життєдіяльності), разом із професійною мотивацією, професійним ставленням до світу, посідає ключову позицію, яка обґрунтовує постановку проблеми [3]. 

  Професійна свідомість – форма свідомості особистості, яка відображає процес професіоналізації фахівця та охоплює всі прояви свідомості особистості, які пов’язуються з її професійною діяльністю [6].

  Професійна свідомість – системне утворення, предметом відображення якого виступає конкретна професійна діяльність та функцією якого є регуляція даної сфери соціальної активності людини. Тобто, поняттям «професійна свідомість» позначається та частина суспільної свідомості, яка виникає у його структурі як проекція спеціалізації трудового досвіду конкретної професійної групи у результаті суспільного розділення праці [2, 79]

  Хоча зв’язок між професійною свідомістю та формування готовності майбутнього фахівця до конкретного виду праці досить тісний, її не можна розглядати як конкретний період вибору професії. Становлення професійної свідомості відбувається у процесі усвідомлення майбутньої професійної діяльності, а функціонування – упродовж всіх її етапів. 

  Динаміка професійної свідомості полягає в послідовній зміні інтенції свідомості з об’єкту діяльності (об’єктивний рівень) на засоби і способи діяльності (заданий рівень), та, нарешті – на цінності і смисли діяльності (проблемний рівень). У якості механізмів переходу на більш високі рівні розглядається рефлексія (В.І. Слободчиков, Є.І. Ісаєв).

  Професійна свідомість є спеціалізованою, тобто реально існує як деяка множина відокремлених одне від одного специфічних професійних аспектів. Різні аспекти професійної свідомості відображають специфіку певного виду праці та розрізняються залежно від професійної приналежності групи або індивіду. При цьому всі аспекти єдині. 

  Становлення професійної свідомості відображає весь процес формування особистості професіонала.

  Змістом професійної свідомості є знання про цілі, засоби, плани та програми професійної діяльності, про об’єкти та суб’єкти професійної взаємодії, про параметри та норми оцінки ефективності професійної діяльності.

  Одним з найважливіших понять, які відображають сьогодні наукові уявлення про високий рівень розвитку професійної свідомості особистості є поняття «професійної компетентності».

  У поняття компетентності включається окрім загальних знань і знання можливих наслідків, конкретного засобу впливу, рівень вміння та досвід практичного використання знання.

  Знання фахівця – це потенціал, науково-практичний багаж. Актуалізують їх додаткові фактори, тобто компетентність – не лише наявність знань та досвіду, але й вміння ними розпоряджатися.

  Є також різні види професійної компетентності : спеціальна, соціальна, особистісна, індивідуальна [1].

  Професіонал, як людина компетентна у різних сферах, прямо або опосередковано пов’язаних з її професійною діяльністю, має володіти усіма переліченими видами компетентності.

 

Література:

1. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – Москва: Международный гуманитарный фонд Знание , 1996. – 312 с.

2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста / Г.В. Лазутина. – Москва: «Аспект Пресс», 2001. – 240 с. 

3. Руденко В.А., Томилин С.А., Василенко Н.П. Основные проблемы организации подготовки специалистов для атомной отрасли в условиях внедрения профессиональных стандартов / В.А. Руденко, С.А. Томилин, Н.П. Василенко // Глобальная ядерная безопасность. 2016. № 3 (20). – С.80-87.

4. Усова О.В. Профессиональное сознание будущих менеджеров: значимые факторы формирования / О.В. Усова // Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности: Материалы II Международной интер- нет-конференции, январь – май 2007. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2007. С. 241 – 250.

5. Цвык В.А. Профессиональное сознание личности: понятие и структура / В.А. Цвык // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2004. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-soznanie-lichnosti-ponyatie-i-struktura (дата обращения: 15.12.2016).

6. Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти / Н.Ф. Шевченко. – Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2006. – 32 с.