Сказко Юлія Андріївна

Здобувач кафедри кримінального права, кримінології

цивільного та господаркського права

ВНЗ “Національна академія управління”

Україна, Київ

 

  Анотація. У статті аналізуються заходи cпеціально-кримінологічного запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів, досліджуються різні підходи до проблем запобігання  та протидії розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів. Визначено основні cпеціально-кримінологічні заходи запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів.

  Ключові слова: cпеціально-кримінологічні заходи, розбійні напади на банківські установи та інкасаторів, правове регулювання.

 

  Спеціально-кримінологічне попередження має цілеспрямований характер на недопущення злочинів, на виявлення, ліквідацію, нейтралізацію причин, умов злочинності, на корекцію поведінки осіб з антисуспільною позицією в бік загальноприйнятих норм. 

  Спеціально-кримінологічні заходи розробляються і проводяться стосовно різних видів злочинів та типів злочинної поведінки, різних сфер суспільного життя, різних соціальних груп, галузей господарства, тобто вони характеризуються особливостями процесів детермінації [1, c. 217] 

  На нашу думку, до вирішення  проблеми запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів на спеціально-кримінологічному рівні необхідно підходити комплексно, що вимагає взаємодії та спільних заходів поліції, державної служби охорони та відповідних служб банківських установ по всій Україні. Лише у тісній співпраці поліції та служб охорони можливе якісне виконання обов’язків, що стоять перед інкасаторами різних банківських установ, та мінімізація ризиків їх виконання . 

  У зв’язку зі зростанням на території України кількості нападів на інкасаторські машини, в результаті яких гинуть працівники банків, поліція почала вживати попереджувальних заходів, зокрема забезпечується можливість: 

1) встановлення «розумних» камер з інтелектуальним програмним забезпеченням, які миттєво зчитують та ідентифікують номери машин та обличчя людей; 

2) підключення інкасаторських машин до  систем оперативного реагування поліції, щоб останні відслідковували рух  інкасаторів. 

  Варто зазначити, що у нападах на інкасаторські автівки нерідко беруть участь колишні або дійсні інкасатори, які знають маршрути. В поліції зазначили, що готові перевірити інформацію щодо звільнених співробітників, які викликають підозри або можуть бути пов’язані зі злочинним світом [2]. Як показує практика,  профілактична робота з особами, схильними до вчинення розбійних нападів, ведеться формально. Співробітники поліції встигають реагувати тільки на вчинені розбійні напади на банківські установи та інкасаторів. На нашу думку, ораганам поліції необхідно активізувати оперативно-розшукову діяльність з метою отримання оперативної інформації, про злочини, які готуються та про осіб, що їх планують.

  З метою недопущення розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів працівникам поліції слід здійснювати наступні заходи протидії :

1. посилити контроль органів поліції за особами, що звільнилися з місць позбавлення волі, відбували покарання за розбійні напади на банківські установи та інкасаторів; 

2. створити загальнодержавну базу інформації про осіб, причетних до вчинення розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів; 

3. відстежувати та проводити аналіз оперативної обстановки в місцях можливого перебування злочинців і злочинних груп;

4. здійснювати облік та перевірку осіб, схильних до скоєння розбійних нападів. забезпечувати попередження працівників банківської установи, на яку готується напад, про загрозу небезпеки [3, c.102]; 

5. розробити алгоритми спільних дій представників поліції та працівників банків з метою забезпечення запобігання розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів; 

6. сприяти упровадженню новітніх технологій в системи охорони банківських установ [4, c.162], зокрема шляхом ініціювання активізації співпраці з банками;

7. забезпечувати визначення напрямків та автошляхів, де є ризик скоєння нападів на інкасаторів (як правило, це позаміські дороги) та посилення роботи на них.

  В останні роки важливого значення набуває такий напрямок, як віктимологічна профілактика. На нашу думку, одним з найбільш ефективних заходів протидії в попередженні озброєних розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів є профілактичне навчання персоналу. Наприклад, якщо співробітники зіткнулися з озброєним злочинцем, і вони кажуть неправильні речі, або роблять неправильні речі, або просто реагують неправильним чином, вони значно збільшують ризик отримання травм, тілесних ушкоджень або ставлять під загрозу своє життя [5]. Однак, якщо співробітники мають відповідні навички, наприклад з працівниками було проведено навчання та відпрацьовані алгоритми дій в ситуації нападу,  або збройного пограбування, будуть значно зменшені ризики отримання травм співробітниками та клієнтами. Потенційні озброєні злочинці, як правило, ведуть спостереження за потенційними цілями, і, на жаль, вони, як правило, дуже швидко виявляють недоліки в роботі персоналу. На нашу думку, представникам поліції та працівникам служби безпеки банку необхідно проводити спеціальні навчальні  курси для працівників банку. Варто зазначити, що в зарубіжних країнах навчання та курси також проводять дистанційно за допомогою електронних пристроїв, що, може бути більш зручними для співробітників банків [6].

  Ситуація, яка склалась з 2014 по 2017 рік з нападами на банківські установи та інкасаторів  є надзвичайною, очевидно, що правова база має містити чіткі механізми дій та визначати повноваження посадових осіб на прийняття рішень, що забезпечить швидке реагування на обставини та ситуації, що виникають та змінюються. В даний час Україна, проходить через низку реформаційних потрясінь, антитерористичну операцію, яка проводиться в східних областях та відповідно відчуває на собі комплекс негативних наслідків, серед яких не останнє місце займає і зростання злочинності, яке загрожує безпеці людини, суспільства, державі.

  Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що спосіб здійснення розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів, результати дослідження особистісних характеристик злочинців, які вчиняють такі розбійні напади, вказують на те, що в системі запобіжних заходів щодо злочинів такого виду повинні домінувати заходи спеціально- кримінологічного попередження. Крім того, надзвичайно важливим чинником, який обумовлює необхідність застосування спеціально-кримінологічних заходів, є соціально-економічна ситуація в країні, і, відповідно, без застосування  спеціально-кримінологічних заходів зменшити рівень зростання кількості нападів на банківські установи та інкасаторів практично неможливо.

 

Література:

1. Коваленко В.І. Кримінологічна характеристика сучасних грабежів і розбоїв та заходи щодо їх запобігання: дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Коваленко Віра Іванівна; Рост. юрид. ін-т МВД РФ. - Ростов н / Д, 2003 - 261 c. 

2. Поліція охорони Донеччини посилила заходи безпеки на напрямках, де є ризик нападів на інкасаторів [Електронний ресурс] : Режим доступу:  https://www.guard.np.gov.ua/novini/politsija-ohoroni-donechchini-posilila-zahodi-bezpeki-na-naprjamkah-de-je-rizik-napadiv-na-inkasatoriv-foto

3. Кримінологія: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; [за ред. О.М. Джужи.] - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. 

4. Логвиненко А.М. Запобігання органами внутрішніх справ розбійним нападам на банківські установи // Право і суспільство. Науковий журнал. – № 1. – К., 2010.-192с. 

5. Ray Smith. Armed robbery - strategies for procedural prevention / Smith Ray // [Еlectronic resource.] – Access mode: http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_05/08_morrison.pdf

6. Нendrik Van Wyk.  Comprehensive Armed Robbery Safety and Prevention Course /  Van Wyk Hendrik // [Еlectronic resource.] – Access mode: https://apps-courses.beame.io/Widget/62d67425-3ecb-409d-8a5e-db1e36478b7b/Item/Course/hendrik-van-wyk/comprehensive-armed-robbery-safety-and-prevention-course#tp-content