Лукін Володимир Олександрович

кандидат економічних наук, доцент кафедри облік та оподаткування

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна, м. Харків

 

Сулименко Каріна Сергіївна

студентка 1 курсу магістратури

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна, м. Харків

 

  Анотація: Порівняно міжнародні та вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку, щодо розкриття інформації з обліку доходів. Виділено основні відмінності між національними та міжнародними стандартами.

  Ключові слова: облік, доходи, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні стандарти бухгалтерського обліку.

 

  Сьогодні Україна стоїть на шляху європейських перетворень. У зв’язку з цим виникає необхідність проведення змін у різних сферах, у тому числі й у веденні бухгалтерського обліку та складання фінансовій звітності. Багато які вітчизняні підприємства починають використовувати у своєї діяльності міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які відкривають перед ними можливості співпраці з європейськими компаніями, збільшення інвестиційної привабливості, залучення іноземних інвестицій та ін. 

  Важливу роль у формуванні добробуту підприємства відіграють доходи, тому вважаємо за необхідність розглянути, чим відрізняється практика формування доходів за міжнародними та національними стандартами. 

  Велика кількість спеціалістів у своїх працях займалась дослідженням особливостей обліку доходів у міжнародних та національних стандартах. Це такі науковці як Ф. Бутинець, С. Голов, Т. Сльозько, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, В. Палій, Я. Соколов та ін. Однак це питання й зараз є досить актуальним і потребує додаткових досліджень.

  Метою роботи є проведення порівняльного аналізу відносно умов визначення доходів за П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід». Результати проведеного аналізу наведено у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Порівняння умов визначення доходів 

за П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід»

Операція

П(С)БО 15

МСБО 18

Визначення

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [1, п. ]

Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу [2, п. ]

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені [1, п. ].

 

- суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;

- за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;

- суму доходу можна достовірно оцінити;

- ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити [2, п. ].

Надання послуг

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи
зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу,
якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;

- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:

- можна достовірно оцінити суму доходу;

- є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією;

- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець

 

  Отже, проаналізувавши відповідні стандарти можна стверджувати, що хоча П(С)БО і ґрунтується на М(С)БО, та між ними є розбіжності. В МСБО 18 деякі терміни сформульовані більш точно: не «дата балансу», а «кінець звітного періоду», не «визначення витрат», а «оцінка витрат». 

 

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”: затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18). Дохід IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_025