Лукін Володимир Олександрович

кандидат економічних наук, доцент кафедри облік та оподаткування

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна, м. Харків

 

Шварьова Альона Григорівна

Студентка 1-го курсу магістратури

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна, м. Харків

 

  Анотація: Порівняно міжнародні та вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку, щодо розкриття інформаці з обліку виплат працівникам. Виділено основні відмінності між національними та міжнародними стандартами.

  Ключові слова: облік, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні стандарти бухгалтерського обліку, виплати працівникам.

 

  В Україні виплати працівникам регламентуються національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», а також Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (IAS) 19 «Виплати працівникам». При порівнянні національних та міжнародних стандартів, потрібно відмітити, що МСБО 19 «Виплати працівникам» є змістовнішим, ніж П(С)БО 26 «Виплати працівникам», більш структурований  та обґрунтований.

  Проблемам особливостей обліку виплат працівникам за національними та міжнародними стандартами присвячені праці таких вчених-економістів: А.В. Базилюк, М.П. Бойко, Є.І. Вовканич, В.М. Войнаренко, С.Ф. Голов, О.В. Івахненков, А.В. Калина, В.М. Костюченко, М.В. Кужельний, Т.Г. Мельник, Н.А. Пономарьов, В.Н. Ткач, М.В. Ткач, та інші.

  Національні П(С)БО, так само як і МСФЗ (IFRS; IAS), складаються структурно з таких частин: 

  1. Загальні положення;
  2. Визнання та класифікація об'єкта бухгалтерського обліку. 
  3. Оцінка об'єкта бухгалтерського обліку, її складові та порядок визначення, указуються прийняті методи оцінки. 
  4. Характеристика обліку об'єкта бухгалтерського обліку, виходячи із загальноприйнятих принципів. 
  5. Розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку у фінансовій звітності. 
  6. Додатки. 

  Однією з основних принципових відмінностей П(С)БО від МСФЗ (IFRS;IAS) є чітка та жорстка регламентація дій бухгалтера. В українському бухгалтерському обліку присутній єдиний план рахунків, який обов’язково  застосовується всіма суб'єктами господарської діяльності.

  Порівняльний аналіз обліку оплати праці за національними та міжнародними стандартами подамо в таблиці 1

 

Таблиця 1

«Порівняння міжнародних та національних стандартів обліку оплати праці»

Критерії

П(С)БО 26

МСБО (МСФЗ) 19

Відмінності

Мета

Визначає методологічні засади формування

в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності

Визначення бухгалтерського обліку та розкриття інформації про виплати працівникам

МСФЗ (IAS) 19 не дає повного розкриття інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової звітності

Сфера застосуван- ня

Застосовується роботодавцями –підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ)

Застосовується роботодавцем для обліку всіх виплат працівникам, за винятком тих, до яких застосовується МСФЗ (IAS) 2 “Платіж на основі акцій”

У зв’язку з прийняттям в Україні П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”, доцільно внести поправки в П(С)БО 26 щодо його дії на виплати на основі часток у капіталі

Кількість підпунктів

34

161

У П(С)БО інформація представлена в більш стислому вигляді

Склад виплат працівників

Поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченню трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу підприємства, інші довгострокові виплати працівникам

Короткострокові виплати працівникам, виплати по закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, виплати при звільненні

У П(С)БО виділені зобов’язання по виплатам інструментами власного капіталу, які визначаються відповідно до П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

Виплати пов’язаним із закінченням трудової діяльності

Різні види пенсійного забезпечення працівників (крім державного)

Пенсійне забезпечення

У П(С)БО представлено більше видів пенсійного забезпечення.

Інші довгострокові виплати працівникам

 

Інші довгострокові виплати працівникам

Додаткова відпустка за вислугу років, оплачувана академічна відпустка, виплата до ювілеїв і за вислугу років, виплати пов’язані із тривалою непрацездатністю, виплати частки прибутку та премії, відстрочені компенсації

У МСФЗ 19 наведений розгорнутий перелік всіх виплат.

 

 

  Таблиця складена на основі даних джерел: [1, 2].

  Отже, на підставі порівняльної характеристики МСФЗ (IAS) 19 та ПСБО 26 “Виплати працівникам” можна сказати, що зазначені нормативні документи, мають як тотожні так і відмінні положення. Вони не повинні суперечити один одному, оскільки ці документи мають надавати користувачам інформацію щодо змін у складі виплат працівникам протягом періоду та розкриття інформації про залишки на звітну дату. 

 

Cписок використаних джерел:

1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 19 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua