Лукін Володимир Олександрович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна,м. Харків

 

Любимова Світлана Сергіївна

Студентка 1 курсу магістратури, фінансово-економічний факультет

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна,м. Харків

 

  Анотація: Проаналізовано процес гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку. Порівняно міжнародні та національні стандарти з приводу формування Звіту про рух грошових коштів підприємства. Виокремлено спільні та відмінні положення міжнародних та національних стандартів щодо Звіту про рух грошових кошт.

  Ключові слова: Звіт про рух грошових коштів, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні стандарти бухгалтерського обліку.

 

  У процесі інтеграції України у світову спільноту активно проводиться гармонізація багатьох національних положень із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Одним із найважливіших залишається питання надання користувачам повної, своєчасної, об’єктивної та неупередженої інформації про фінансовий стан, надходження і вибуття грошових коштів на підприємстві, що наводиться в звіті про рух грошових коштів як першооснови для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо управління грошовими коштами та грошовими потоками підприємства.

  Питання, що стосуються формування Звіту про рух грошових коштів, стали об’єктом досліджень у працях ряду відомих зарубіжних і вітчизняних економістів: М. Бондаря, Л. Ловінської, Ю. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, І.О. Бланка, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, І.А. Маркіна, С. Чельтера, А.М. Поддєрьогіна та ін. Проте, незважаючи на активне реформування вітчизняних стандартів обліку з метою наближення до міжнародних, деякі принципові відмінності збереглися. 

  З метою наближення національної системи обліку до міжнародних стандартів у 2013 р. було прийнято НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» що замінили одразу 5 нормативно-правових актів: П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» та П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Реформування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку було зумовлено багатьма економічними та політико-соціальними чинниками, але все ж таки не відбулося повної відповідності українських стандартів обліку та складання звітності міжнародним. Саме тому питання порівняння положень національних та міжнародних стандартів з приводу формування показників звіту про рух грошових коштів залишається актуальним.

  Звіт про рух грошових коштів є формою річної фінансової звітності, що надає інформацію користувачам з метою аналізу вхідних та вихідних грошових потоків підприємства та оцінки потреби в них. Звіт про рух грошових коштів включає інформацію щодо джерел отримання грошових коштів, як готівкових, так і безготівкових, використання грошових коштів у звітному періоді, поділ операцій з грошовими коштами у розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. За думкою дослідників, «Звіт про рух грошових коштів доповнює звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства, інформацією про зміни грошових коштів та їх еквівалентів за звітний рік» [1].

  Таким чином, у звіті про рух грошових коштів підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у їх складі. Внутрішні зміни у складі грошових коштів, як і негрошові операції (наприклад, отримання активів шляхом фінансової оренди, емісії акцій, бартерні операції), до звіту про рух грошових коштів не включаються [2].

  Між тим, деякі положення міжнародних та національних стандартів щодо Звіту про рух грошових коштів відрізняються. Порівняння положень МСБО 7 та НП(С)БО 1 наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1.

Порівняння положень МСБО 7 та НП(С)БО 1 щодо формування Звіту про рух грошових коштів

 

МСБО 7 [3].

НП(С)БО 1[4].

Визначення поняття грошові кошти

Готівка в касі, депозити до запитання.

Готівка, кошти на рахунках в банку та депозити до запитання.

Викоритання поняття грошового потоку

Застосовується поняття «грошовий потік».

Поняття не застосовується.

Обов’язковість застосування форми звіту

Надає лише загальні рекомендації щодо форми звіту.

Форма звіту є затвердженною та обов’язковою для застосування.

Методи складання

Прямий та непрямий, перевага надається прямому методу.

Прямий та непрямий, підприємство самостійно обирає метод складання звіту.

Наявність у складі проміжної фінансової звітності

Передбачається складання повного обсягу фінансової звітності, що, згідно з МСБО 34, складається з чотирьох форм звітності та приміток.

Передбачається складання скороченого обсягу фінансової звітності, що складається лише з форми 1 та форми 2. Звіт про рух грошових коштів до проміжної фінансової звітності не включається.

Структура звіту

Розділ 1. Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Розділ 1. Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінанової діяльності.

Визначення операційної діяльності

Основна діяльність суб'єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність підприємства, а також інші її види, які не вважаються інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Визначення інвестиційної діяльності

Придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Визначення фінансової діяльності

Діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень суб'єкта господарювання.

Діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства, включаючи банківські позики і овердрафти.

Відображення банківських овердрафтів

Банківські овердрафти можуть бути представлені як частина операційної діяльності, а банківські позики відносяться до фінансової діяльності.

Банківські позики і овердрафти включаються до фінансової діяльності підприємства.

Відображення отриманих дивідендів та відсотків

Відображаються в складі фінансової та інвестиційної діяльності.

Відображаються в складі інвестиційної діяльності.

Відображення сплачених дивідендів та відсотків

Відображаються в складі фінансової та інвестиційної діяльності, сплачені дивіденди є компонентою грошових потоків від операційної діяльності.

Відображаються в складі операційної та фінансової діяльності відповідно.

Відображення сплати податку на прибуток

Класифікуються як грошові кошти від операційної діяльності лише у випадку, коли їх не можна конкретно ототожнити з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

Відображаються у складі операційної діяльності.

 

  Таким чином, у результаті порівняння положень МСБО 7 та НП(С)БО 1 щодо складання Звіту про рух грошових коштів можна зробити наступні висновки. 

  В національному законодавстві структура звіту, визначення понять операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, надання підприємству права вибору методу складання звіту відповідають міжнародним стандартам. Перераховані вище відмінні риси свідчать про необхідність продовження процесу гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, при цьому необхідно враховувати особливості господарської діяльності українських підприємств з метою надання більш точної та об’єктивної інформації про рух грошових коштів суб’єктів господарювання.

 

  Література

1. Кузьмінська О. Е. Аналіз інформаційного навантаження Звіту про рух грошових коштів підприємств / О. Е. Кузьмінська. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – №17. – С. 143–146.

2. Федорченко О. Є. Звіт про рух грошових коштів: адаптація відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти його формування / О. Є. Федорченко. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 892–895.

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) «Звіт про рух грошових коштів» в редакції від 01.01.2012 // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 із наступними змінами та доповненнями.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.