Беркова Оксана Петрівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри країнознавства і туризму,

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

Коновальчук Марина Миколаївна

студентка 4 курсу, спеціальність «Туризм»

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

   Анотація: у статті розкрито сутність паблік рілейшнз у туристичному бізнесі України як цілісної системи. Обґрунтовано заходи паблік рілейшнз, сформовано систему PR в туризмі, розглянуто питання про створення PR-підрозділів на туристичних підприємствах. 

  Ключові слова: паблік рілейшнз, туризм, маркетингові комунікації, паблісіті, спонсорство, туристичний PR.

 

  Постановка проблеми. Туризм є найперспективнішою і найприбутковішою сферою діяльності світової економіки. Розвиток цієї галузі сьогодні є особливо актуальним, оскільки саме туризм створює передумови для покращення соціально-економічної ситуації в світі. На створення одного робочого місця в туризмі потрібно в 20 раз менше коштів, ніж у промисловості, а один турист надає роботу 10 особам. Зростання обсягів туристичних потоків ставить перед керівництвом і персоналом абсолютно нові завдання, виконання яких неможливе без знання основ масових комунікацій. 

  Останнім часом на ринку туристичних послуг підвищується значення такої складової комунікаційного комплексу, як паблік рілейшнз (public relations, PR). Велика кількість компаній понад 50 % засобів, що виділяють на комунікаційні цілі, витрачають саме на PR, адже це могутній важіль впливу на потенційних споживачів.

  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню аспектів маркетингових комунікацій та PR зокрема приділяли увагу багато вчених у своїх наукових працях: Буторіна В.Б., Іванов В.Ф., Королько В.Г., Почепцов Г.Г., Тихомирова Є.Б. Залежно від предмета своїх інтересів, науковці підходили до вивчення з різних позицій, однак питання щодо застосування PR як засобу маркетингових комунікацій у туристичному бізнесі потребує детальнішого дослідження.

  Метою статті є дослідження паблік рілейшнз у туристичному бізнесі України як цілісної системи.  

  Виклад основного матеріалу. Паблік рілейшнз у сфері туризму – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих стосунків і взаєморозуміння між туристичними фірмами та їхньою громадськістю: під "громадськістю компанії" розуміються працівники, партнери і споживачі (українські та іноземні туристи) [5]. Вони розв'язують різні проблеми: забезпечують керівництво компанії інформацією про громадську думку і надають йому допомогу у виробленні у відповідь заходів: забезпечують діяльність керівництва на користь громадськості; підтримують його в стані готовності до різних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій; використовують дослідження і відкрите спілкування як основні засоби діяльності.

  Мета PR у сфері туризму – встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні та повній поінформованості про туристичні продукти [4]. Масштаби такої взаємодії, що спрямована на розвиток міцних і тривалих зв’язків із громадськістю, можуть відрізнятися залежно від величини і характеру сторін, але філософія, стратегія і методи залишаються дуже схожими.

  Проте, сьогодні паблік рілейшнз у туристичному бізнесі України розглядають доволі однобічно – лише як складову політики комунікацій туристичного підприємства. Крім того, у науковому середовищі України окремих спеціалізованих праць з PR у туризмі майже немає (не враховуючи маркетинг або менеджмент туризму). Тим часом у роботах, які присвячені паблік рілейшнз загалом, фактично не виділяють туристичну складову [3, c.142].

  Паблік рілейшнз – це діяльність, спрямована на створення позитивного образу фірми в очах громадськості, доповнює рекламу і може бути дуже ефективною [5,7]. Вона складається з двох відносно самостійних напрямів: паблісіті (пропаганди) і спонсорства (див. мал.1).

  Паблісіті  – це налагодження відносин між підприємством і контактними аудиторіями за допомогою створення вигідної для підприємства репутації, позитивного корпоративного іміджу, з одного боку, усуненням або попередженням небажаних чуток, пліток і дій, з другого. Паблісіті –  це безкоштовне повідомлення про підприємство, його товар або послугу в засобах масової інформації. Паблісіті може бути як позитивним, так і негативним. Підприємство прагне заохочувати позитивні новини і попереджати негативні повідомлення або протидіяти їм [1].

 

 

Мал. 1 Заходи паблік рілейшнз

 

  Другим напрямом діяльності паблік рілейшнз є спонсорство, котре можна розглядати як систему взаємовигідних договірних відносин між спонсором і субсидованою стороною. Приміром, спонсор зобов'язується надати субсидованій стороні грошові кошти або свої товари, послуги, сировину тощо [6, 7]. 

  Питання про створення PR-підрозділів чи прес-служб ставлять перед собою багато українських туристичних організацій. Структура і масштаб PR-підрозділу залежить від таких чинників як розмір організації; галузь, де вона діє (темпи розвитку, рівень конкуренції); кількість засобів, що вона готова витратити для проведення PR; цілі й завдання компанії; рівень розвитку суспільства, його цінності й пріоритети. Досить часто до послуг PR-агенцій вдаються компанії, що мають власний відділ зв’язків із громадськістю. Парадоксальність ситуації пояснюється тим, що такі організації приділяють більшої уваги PR-супроводу своєї діяльності як такої, є певна стаття бюджету на такі витрати, по-друге, сама процедура взаємодії з агенцією виглядає краще організованою (є фахівець всередині організації, здатний пояснити, що потрібно, оцінити, що отримано, взагалі здійснювати на постійній взаємодії з офіційним представником агентства) [2, с.81].

  Паблік рілейшнз у туризмі загалом можна представити у вигляді цілісної системи, концептуальну модель якої показано на мал. 2 [3, с. 145]. Ця система передбачає процес формування PR загалом та виділення окремої їхньої субгалузі – туристичних PR, що складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків – предметного («продуктного»), об’єктного (цільового), суб’єктного та методичного («PR-технологічного»). Зрештою складається цілісна картина, яка дає змогу отримати чіткі відповіді на запитання – хто, що, для кого і в який спосіб популяризує, що, своєю чергою, забезпечує формування позитивного іміджу і загальної туристичної привабливості як географічних туристичних об’єктів, так і туристичних організацій і їхніх продуктів серед громадськості, до якої, в нашому випадку, слід зачислити, крім потенційних та наявних туристів, також інвесторів, партнерів (насамперед зарубіжних, з відправки чи прийому туристів) та працівників туристичної галузі.

 

 

Мал. 2 Система паблік рілейшнз у туризмі

 

  Висновки. Як висновок хотілося б відзначити, що в будь-якій галузі найбільш ефективними є не окремі методики, а «ідеологія» public relations. Щоб компанія могла успішно працювати, всю її діяльність, думки всіх співробітників має пронизувати турбота про репутацію компанії. Саме в цьому випадку фірма не буде працювати на public relations, а public relations – на фірму.

  Може виникнути питання, чи не є все, розглянуте у даний роботі, гідним уваги лише вузької групи фахівців туристичного бізнесу? Ми вважаємо, що ні. По-перше, ситуація в області public relations у чомусь схожа для всіх галузей бізнесу. А по-друге, наведені аспекти можуть служити базою для проведення аналізу в інших галузях не тільки сфери обслуговування, але і виробництва. До того ж, якщо українські туристичні підприємства хочуть бути конкурентоспроможними на світовому ринку, без public relations обійтися не можна, так як вони вже стали нормою життя світового співтовариства.

 

Література:

1. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с.

2. Буторіна В.Б. Іміджеологія і PR підприємств туристичної галузі: навчально- методичний посібник / В.Б. Буторіна. – Кам'янець- Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 112 с.

3. Горб К.М. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом / Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. 142–150.

4. Карягін Ю. О. Маркетинг турпродукту: підручник /Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. — К.: Кондор, 2009. — 394 с.

5. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз: навч. посібник / В. А. Мойсеєв. – К. : Академ- видав, 2007. – 224 с.

6. Паблик рилейшнз (PR) в сфере туризма. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourfaq.net/travel-business/pablik-rilejshnz-pr-v-sfere-turizma/

7. «Паблік рілейшнз», персональний продаж, стимулювання збуту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/42/2958.html