Єрошкіна Тетяна Василівна

д.м.н.професор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Україна, м. Дніпро

 

Дерев’янко Дар’я Володимирівна

аспірант

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Україна, м. Дніпро

 

  Анотація: У статті розглядається формування показників результативності закладів охорони здоров’я і оцінка виконання моделі кінцевих результатів.

  Ключові слова: медичні кадри, якість, модель кінцевих результатів, нормативи, коефіцієнт досягнення результату.

 

  Зміст наукової роботи. Планові показники окремих медичних закладів залежить від характеру та специфіки їх діяльності, однак, як правило завжди зводяться до чотирьох груп (елементів):

- Потужність закладу ( заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, капітальний чи поточний ремонт, будівництво тощо);

- Медичні кадри ( заходи з виховання та підвищення кваліфікації кадрів);

- Діяльність закладу ( заходи з покращання показників амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної та параклінічних служб по основних напрямках їх діяльності);

- Фінанси ( кошторис закладу)

  Якщо за умов адміністративно-командної системи планування діяльності медичних закладів базувалось в основному на кількісних показниках ( кількість відвідувань поліклініки, кількість стаціонарних ліжок і т. п.), то в умовах перехідного періоду базовими стають показники якості та ефективності. Прикладом такого планування є модель кінцевих результатів ( МКР).

  Якість – ступінь, в якій медична допомога, що надається в певних економічних умовах, дозволяє отримати найбільш сприятливі кінцеві результати з точки зору збалансованого співвідношення факторів ризику та вигоди. [1,2] Аспекти, за якими оцінюється якість медичної допомоги наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Аспекти якості медичного обслуговування

Аспект

Зміст аспекту:

Доступність

Чи можуть пацієнти одержати потрібне медичне обслуговування, якщо воно їм потрібне?

Безпека

Чи є цей медичний заклад безпечним ( наприклад, пожежна безпека тощо)?

Відповідність

Чи обраний метод лікування був правильним для конкретного хворого?

Технічна якість

Наскільки компетентно були надані обрані медичні послуги?

Медична ефективність

Чи лікування цього пацієнта дало будь-які позитивні результати?

 

  Модель кінцевих результатів – це мінімальний набір показників, які досить повно характеризують досягнення мети і стан виконання функції лікувально-профілактичної установи. Структура МКР:

- Перелік показників результативності та показників дефектів, які найточніше відображають специфіку і результати діяльності даного медичного закладу;

- Нормативне значення показників;

- Шкала для оцінки результатів діяльності в балах.

  При формуванні показників результативності закладів охорони здоров’я вибирають ті показники, які в максимальному ступені характеризують кінцевий результат їх діяльності. Показники дефектів враховують найбільш грубі порушення в діяльності установ і підрозділів, які не повинні допускатись ( норматив =0). Наприклад, обгрунтовані скарги, необгрунтовані відмови у видачі листків непрацездатності, неспівпадання діагнозів поліклініки і стаціонару,пізнє виявлення злоякісних новоутворювань і т.п. Оціночні шкали дають можливість кількісно оцінити відхилення від досягнення запланованих рівнів показників ( нормативів). Чим більше відхилення, тим вищою є або винагорода за перевиконання нормативу, або покарання за його недосягнення чи помилки в роботі.

  МКР розробляється групою експертів під егідою органів охорони здоров’я. Оціночні шкали складаються шляхом емпіричного присвоєння визначеної кількості балів у межах від 1 до 10. Нормативи для показників результативності встановлюються ( плануються) з врахуванням багаторічної динаміки показників в області ( закладі), державного його рівня, темпів змін, що прогнозуються у даному явищі. Як правило, норматив повинен не менше як на 5% покращувати середній за останні декілька років рівень показника. При цьому, якщо бажано, щоб даний показник у результаті діяльності закладу зріс ( наприклад охоплення дітей плановою санацією), то до середнього рівня приплюсовують ще 5%, а показникові в МКР присвоюють знак “+” і, навпаки, при очікованому зниженні показника – віднімають 5% та присвоюють знак “- ”. Це відображає реальні можливості лікувально-профілактичних закладів. Оцінка виконання моделі кінцевих результатів проводиться за підсумками діяльності протягом звітного року за допомогою коефіцієнта досягнення результату ( КДР). КДР – це відношення досягнутої суми балів за результатами роботи до суми оцінки нормативних ( запланованих) значень показників.

 

  Де КДР – коефіцієнт досягнення результату; ОПР – оцінка показників результативності; ОПД – оцінка показників дефектів; ОН – оцінка нормативу показника.

  ОПР=ОН ( знак показника) ( фактичний рівень показника – норматив)× бальна оцінка відхилення.Алгоритм обчислення ОПР: для кожного показника результативності знаходиться відхилення фактичного рівня від нормативу ( фактичний рівень показника мінус норматив) і перемножується на бальну оцінку відхилення; отриманий результат додається до ОН ( якщо знак показника “+”) або віднімається від ОН ( якщо знак показника “-”). ОПД розраховується так само. Однак постійно виходить від’ємне число, бо оцінка нормативу для показників дефектів дорівнює нулю, а їх знак завжди “мінус”. КДР може бути від 0 до 1. Якщо КДР дорівнює, наприклад, 0,85, то модель кінцевих результатів даного закладу виконано на 85%, тобто величина фонду матеріального стимулювання колективу.

 

Література:

1. Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе. Копенгаген: ВОЗ. Европейское региональное бюро, 1999. – 314 с.

2. Єрошкіна Т. В. Оцінювання діяльності персоналу закладів охорони здоров’я / Т. В. Єрошкіна / Результат – орієнтовані підходи, інструменти та технології в публічному управлінні: Матер. НПК з міжнар. уч. За заг. Ред. Ю. П. Шарова ( 26 жовтня 2012 р., м. Дн-ськ). – Д: ДРІДУ НАДУ, 2012. – с. 27-31.