Недірова З. А.,

студентка 61 групи, 

соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

 

Науковий керівник: Павловська Л. Д., 

професор кафедри економіки та маркетингу, 

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

к.е.н., професор

 

  З переходом України на новий етап розвитку економіки та інтеграцією її до Європейського союзу виникла необхідність зміни діяльності у сфері бізнесу та потребує від кожного підприємства, установи та організації використання в своїй діяльності філософії, методів і прийомів маркетингу для утримання своїх позиції як на вітчизняному, так і на світовому ринку в жорсткому конкурентному середовище. Упровадження маркетингової концепції управління в діяльності вітчизняних комерційних банків набуло актуальності під впливом таких факторів, як загострення конкурентної боротьби; обмеження цінової конкуренції на ринку банківських продуктів, проникненням на ринок банківських продуктів України іноземних банків; розширення сфери діяльності банків, яке викликане розвитком інформаційних технологій і комунікаційних засобів на базі сучасної техніки.

  Окремі питання зазначеної проблематики розглядалися в наукових працях таких зарубіжних учених-економістів, як У. Бреддик, Р.В. Джозлін, Ф. Котлер, П.С.  Роуз, Д. Хамфріз, Г.Л. Макарова, В.Т. Севрук, Е.А. Уткін, В.М. Усоскін, В.Є.  Хруцький. Вагомий внесок у вирішення проблем банківського маркетингу та маркетингових комунікацій зробили такі вітчизняні вчені-економісти як А.В.  Войчак, Т.В. Кальченко, Н.В. Куденко, О. Кириченко, О.В. Майдебура, А.В.  Нікітін, О.Ф. Павленко, Т.О. Примак, Л.Ф. Романенко, І.О. Спіцин, Я.О.  Спіцин та ін. 

Згідно тверджень учених-економістів можна зробити висновок про те,  що маркетингова комунікація підприємств – це комплексний вплив підприємства на внутрішнє й зовнішнє середовище з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності на ринку.

  Характерні риси стратегії маркетингових комунікацій підприємства проявляються в тому, що вона є довгостроково-орієнтованою; є засібом реалізації маркетингових цілей підприємства; базується на результатах маркетингового стратегічного аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства; визначає ринкове спрямування діяльності підприємства; є складовою частиною формування маркетингової стратегії, який має певну логіку, послідовність і циклічність.

  Комунікації банківської установи можна підрозділити на зовнішні і внутрішні (рис. 1). 

 

Рис. 1. Маркетингові комунікації банківської установи

  Джерело: [3]

  У процесі здійснення маркетингової діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» застосовує  різні інструменти комплексу маркетингових комунікацій. З метою з'ясування існуючої специфіки і прогнозування тенденцій застосування комплексу маркетингових комунікацій ПАТ КБ «Приватбанк» було проведене дослідження повного набору основних засобів КМК, використовуваних ПАТ КБ «Приватбанк». У його процесі відзначене застосування ПАТ КБ «Приватбанк» наступних комунікаційних інструментів: реклама; стимулювання збуту банківських продуктів, прямий маркетинг; публік рілейшнз; персональні продажі.

  Для дослідження процесу формування комплексу маркетингових комунікацій банківськими установами запропоновано алгоритм аналізу витрат ПАТ КБ «Приватбанк»  щодо створення та реалізації комплексу маркетингових комунікацій. У результаті аналізу виявлено, що найбільша частка коштів витрачається на такі види поліграфічної продукції як проспекти (26 %) і буклети (24 %), що пояснюється їх високою вартістю,  витрати по виготовленню наборів рекламних матеріалів по конкретному банківському продукту (20,0 %), витрати по виготовленню календарів – 12,4 %, рекламних листівок - 6,7 %, плакатів - 6,9 % і поштових карток - 30 %.

  Отже, при складанні плану маркетингових комунікацій в ПАТ КБ «Приватбанк» його завдання повинні співпадати із завданнями маркетингового плану, основні цілі якого ґрунтуються на завданнях, вказаних в стратегічному плані. З метою уникнення недоліків, у рамках організаційно-інформаційного забезпечення формування комплексу маркетингових комунікацій запропоновано впровадити клієнтоорієнтований продукт інформаційної технологій – системи управління взаємовідносинами банку із клієнтами – CRM (Customer Relationship Management).

 

Список використаних джерел:

1. Іонов В.М. Обслуговування клієнтів у банку: нова техніка - новий стиль / В.М. Іонов / / Розрахунки і операційна робота в комерційному банку. 2008. - № 5. - С. 52 - 58.

2. Офіційний інтернет-сайт ПАТ КБ «Приватбанк», http://www.privatbank.com.ua 

3. Сутність та значення комплексу маркетингових комунікацій підприємств / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.