Османова О.Б,

студентка 61 групи

соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

 

Науковий керівник: Павловська Л. Д

професор кафедри економіки та маркетингу

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

к.е.н., професор

 

 

  Анотація: Розглянуто теоретичні  положення  щодо організації маркетингу підприємства. Обґрунтовано  модель організація маркетингової діяльності підприємство шляхом розробки контекстної та таблиці.

  Ключові слова: маркетинг,банківській маркетинг,організація,маркетингові комунікації.

  Метою роботи є теоретичне дослідження сутності, значення організації маркетингу на сучасних підприємствах та удосконалення маркетингової діяльності підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

  Особливе значення для менеджера комерційного банку ПАТ КБ «Приватбанк» при формуванні поточної та перспективної банківської політики має банківський маркетинг. Власне він є основою інформаційної підсистеми сучасного банківського менеджменту. Банківський маркетинг передбачає облік і вивчення процесів, що відбуваються на ринку капіталу як у цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів. Мета банківського маркетингу – створення необхідних умов для пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспроможності й прибутковості.

  Основними функціями банківського маркетингу є:

– вивчення попиту на ринку капіталу і його окремих сегментах, що являють особливий інтерес для банків;

– аналіз і вивчення процентної політики, всього конкурентного середовища;

– розширення активів і пасивів банку; 

– розробка системи планування банківської діяльності;

– розробка нових банківських продуктів;

– організація обслуговування клієнтів.

У процесі здійснення маркетингової діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» застосовує  різні інструменти комплексу маркетингових комунікацій (КМК). 

Комплекс маркетингових комунікацій, складається із чотирьох основних засобів впливу: реклама, стимулювання збуту, пропаганда й особистий продаж. Кожному підприємству властиві специфічні прийоми комунікації.З метою з'ясування існуючої специфіки і прогнозування тенденцій застосування комплексу маркетингових комунікацій ПАТ КБ «Приватбанк», було проведене дослідження повного набору основних засобів КМК, використовуваних ПАТ КБ «Приватбанк». У його процесі відзначене застосування ПАТ КБ «Приватбанк» наступних комунікаційних інструментів: реклама; стимулювання збуту банківських продуктів, прямий маркетинг; паблік рілейшнз; персональні продажі.

Особливості маркетингової та операційної орієнтації банківської діяльності представлено  в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Особливості маркетингової та операційної орієнтації банківської діяльності

Маркетингова орієнтація

Операційна орієнтація

1

2

При плануванні впроваджуються інноваційні ідеї, які призводять до застарілості деяких продуктів

Планування ведеться на основі бюджетів, спланованих за принципом витрат

Плануються програми залучення й утримання клієнтів,  що випереджають конкурентів

Можливості бізнесу приводяться у відповідність із чітко визначеними поточними потребами

Операційні можливості приводяться у відповідністі із вимогами ринку

Особлива увага приділяється зменшенню затрат і кредитних збитків

Створення нових ринків для банківських продуктів і послуг

Скептичне ставлення до маркетингових цілей та прогнозів обсягів послуг

Основні інвестиції робляться в технологію з метою  завоювання лідерство на ринку

Орієнтація на паритет пропонованих продуктів і послуг по відношенню до конкурентів

Інвестиції у довгострокові програми розвитку, побудовані за принципом балансу ризику і можливостей

Ставка на зменшення ризиків активних операцій, навіть якщо це означає відстрочку програм розвитку

Випередження уявлень клієнтів про їхні потреби і бажання

Встановлення лімітів операційних можливостей або розробка нового дизайну продуктів

Управління на основі бюджетів, побудованих за інвестиційним принципом, а не за принципом контролю затрат

Максимізація короткострокового прибутку

Розподіл ресурсів у відповідності зі стратегічними маркетинговими планами

Акцент на кількісний опис поточної діяльності

Прийняття конкретно націлених маркетингових рішень

Максимально корисне використання наявного операційного потенціалу

 

Отже,можна зробити  висновок що маркетинг – це система поглядів, прозора функція координації різних аспектів підприємницької діяльності, комплекс взаємопов’язаних елементів ділової активності, філософії бізнесу, мета якої – це пом’якшення кризи перевиробництва, а також, процес збалансування попиту та пропозиції.

 

Література

1. Filipenko T.V. Mergers and acquisition of companies: national and foreign experience / T.V.Filipenko//Збірник наук. праць ДонДУУ: «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави»: серія «Економіка», т. ХІІІ, вип. 235

2. Васильченко З. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України. – 2005. - №9. – с. 140-151

3. Офіційний сайт ПАТ КБ «ПриватБанк» . [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://privatbank.ua/business/