Шмиголь Оксана Володимирівна

викладач вищої категорії,

голова циклової комісії комерційних дисциплін 

Криворізького коледжу економіки та управління

ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

 

  Анотація 

  В цій статті розкрито творчий підхід викладача до виконання курсових робіт студентами коледжу спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

  Ключові слова: 

  Класифікація товарів, фальсифікація товарів, моніторинг споживчого ринку, ідентифікація товарів, креативність, практична значимість, соціологічне дослідження 

  Зміст наукової роботи

 

Прагнення до нового – це перша

необхідність людського уявлення.

Стендаль

 

  Викладання – це кумулятивне мистецтво. Ми постійно вчимося. Те, чого не можна зробити цього року, може здійснитися наступного. Не дуже вдалий курс після другої-третьої спроби збагатиться новими ідеями й набутим досвідом викладання. Не слід засмучуватись якщо реалії професійного життя заважають швидкому удосконаленню викладацьких навиків. Якщо робити все, що під силу, і постійно працювати над собою, то через декілька років рівень викладання обов’язково поліпшиться.

  Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 5.03051001"Товарознавство та комерційна діяльність". Студенти вивчають спеціальні дисципліни та проходять навчальну практику в супермаркетах міста Кривого Рогу.

  Але цього недостатньо. На лекціях, практичних заняттях та під час відвідування гуртків вирішуючи задачі, викладач намагається віртуально перенести студентів в сучасні оптові та роздрібні торговельні підприємства. Таким чином поліпшуються практичні навички студентів, їх фахові знання.

 Яким  чином  студент може проявити себе, як майбутній товарознавець-комерсант? Така можливість існує на ІІІ курсі під час виконання курсової роботи з дисципліни" Товарознавство продовольчих товарів" та "Комерційна діяльність".

  Курсова робота - це самостійне навчально-наукове, творче дослідження студента, яке виконується з певного курсу, в певний термін та за новими вимогами. Згідно з положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання .

  Виконуючи курсову роботу , майбутні фахівці мають можливість закріпити теоретичний матеріал та проявити себе від товарознавця до керівника торговельного підприємства.

  Для цього викладачем, який є керівником курсової роботи, розробляються теми, які розглядаються та схвалюються на засіданні циклової комісії комерційних дисциплін. Вибір теми студентами відбувається під керівництвом керівника курсової роботи, враховуючи здібності кожного. Наприклад, "Дослідження якості та формування асортименту масла вершкового ".

  Для якісного написання курсової роботи необхідна наявність відповідної літератури , нормативних документів , журналів, довідників. Якісне виконання курсової роботи вимагає від студентів поглиблених знань з усіх спеціальних дисциплін у взаємозв'язку між ними, вміння аналізувати реальні виробничі проблеми (теоретичні основи товарознавства, товарознавство продовольчих товарів, основи стандартизації, метрології та управління якістю, організація і технологія торговельних процесів ,обладнання підприємств торгівлі , комерційна діяльність). Під час проведення консультацій використовується контактний метод навчання.

  Шляхом дискусії з'ясовують її основні складові частини.

  Перший розділ - теоретичний (споживні властивості; хімічний склад; технологія виробництва; класифікація та формування асортименту, вимоги до якості; умови пакування , маркування, транспортування та зберігання; дефекти; методи фальсифікації; правила продажу).

  Другий розділ - аналітичний. Під час опитування застосовується елемент змагання, частину питань студенти складають самі. Кожен студент знає, що йому доведеться або відповідати , або ставити запитання з даної теми і це є додатковою мотивацією для активної роботи та консультації. Застосування в аудиторії діючої моделі завжди викликає пожвавлення студентів, часто виникає дискусія обговорення проблемних питань. Студенти при цьому виступають не пасивними споживачами готової інформації, а включаються в творчий процес самостійного мислення, пробують висловлювати власні ідеї. Тобто тим самим досягається головна мета - здатність логічно мислити, набуття навичок вирішення складних виробничих проблем. Маючи досвід самостійної роботи (відвідування гуртків, написання рефератів, проходження навчальної практики) студентам пропонується:провести аналіз органолептичної оцінки якості продовольчих товарів; порівняти з вимогами нормативного документу;

- провести аналіз органолептичної оцінки якості продовольчих товарів; порівняти з вимогами нормативного документу;

- проаналізувати стан маркування на відповідність вимогам нормативного документу;

- дослідити стан цінової політики товару в супермаркетах міста;

- порівняти види упаковки той чи іншої продукції, враховуючи переваги та недоліки;

- проаналізувати стан ринку виробників продукції ;

- скласти анкету та провести соціологічне опитування в супермаркетах міста.

  В третьому розділі студентам пропонується проаналізувати окремий продовольчий товар та його замінник.

  Висновки курсової роботи носять підсумковий характер, де студент дає рекомендації, як майбутній фахівець, щодо придбання окремого товару.

  Захищається курсова робота перед комісією (за участю керівника курсової роботи). Студент готує доповідь на 5 хвилин, яка супроводжується презентацією. Результатом захисту курсової роботи оцінюється за 4-х бальною шкалою.

  Написання таких курсових робіт, формує у студента професійне мислення. Часто вони є прикладом студентських науково-дослідних робіт. Як показує практика студенти, які плідно займаються написанням курсових робіт, стають висококласними спеціалістами в галузі торгівлі, отримують вищу освіту та стають керівниками торговельних підприємств.

 

Література:

 

1. Нагаєв В.М. Методика вкладання у вищій школі: Навч. посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007.- 232 стор.

2. А.Брінклі Мистецтво бути викладачем: Київ, Навчально-методичний центр «Консорсіум із удосконалення менеджмент – освіти в України», 2003 р., 145 стор.

3. Журнал Вища школа № 5, 2008 р.