ШКОДА ВЛАДА МИКОЛАЇВНА

Студент кафедри товарознавства та митної справи

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ, Україна

 

МЕРЕЖКО НІНА ВАСИЛІВНА

Д. т. н., професор, академік

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ, Україна

 

  Анотація: стаття присвячена аналізу стану вітчизняного та закордонних ринків лакофарбових матеріалів, тенденцій та перспектив подальшого розвитку. Проаналізовано сучасний стан ринку лакофарбових матеріалів, динаміку та структуру виробництва. Визначено обсяги та динаміку експортних та імпортних операцій лакофарбових матеріалів вітчизняного та закордонних ринків. Визначено тенденції та перспективи розвитку ринку лакофарбових матеріалів.

  Ключові слова: лакофарбові матеріали, імпорт та експорт, водно-дисперсійні фарби, фарби на органичних розчинниках, динаміка виробництва, реалізація, споживання, пропозиція.

 

  Зміст наукової роботи. Ринок лакофарбових матеріалів невплинно набуває розвитку. Проте, аналіз ринку лакофарбових матеріалів в Україні є складним процесом через низку причин, серед яких можна виділити розбіжність у визначенні термінів "лакофарбові матеріали" та "лакофарбова продукція", що впливає на порівняння статистичних даних обсягів виробництва та реалізації; відсутність певних критеріїв збору та обробки статистичного аналізу ринку; велика кількість малих підприємств, обсяги виробництва яких важко відстежувати для формування звіту статистики; затяжне оприлюднення офіційних даних Державним комітетом статистики.

  Метою статті є аналіз сучасного стану ринку лакофарбових матеріалів, основних виробників, формування структури імпорту та експорту, сегментаційний розподіл галузі. Об'єкт дослідження – ринок лакофарбових матеріалів. 

  Проблеми дослідження стану та перспектив розвитку українського ринку лакофарбових матеріалів у різні роки висвітлювалися в роботах І. Бакус, Д. Ісакової, О. Золотарьової, Т. Караваєва, М. Бойко, О. Мельник та ін.

  На мал. 1 наведено сумарні обсяги виробництва ЛФМ у млрд. дол провідних світових виробників ЛФМ за 2014-2016 рр. відповідно даних про щорічні обсяги продажів компаній журнала Coatings World.

 

 

Мал. 1. Обсяги продажів ЛФМ провідними фірмами-виробниками у млрд. дол. у 2014-2016 рр.

 

  Можна сказати, що світовими лідерами продажів ЛФМ є компаніі PPG (США), AkzoNobel (Нідерланди) та Henkel (Німеччина). За даними аналітичної групи Transparency Market Research (TMR) світовий попит на ЛФМ до 2019 року збільшиться до 153,9 млрд. дол. При цьому, щорічне зростання становитеме 5,4%. Водно-дисперсійні ЛФМ користуються найбільшим попитом [1]. 

  На сьогодні ринок лакофарбової продукції України насичений великою пропозицією. Споживачу пропонується вибір виду чи типу товару певного цінового сегменту, країни виробника та якості виробу. На українському ринку ЛФМ спостерігається та відбувається тенденція зміни міжринкового співвідношення ЛФМ на основі органічних розчинників та водно-дисперсійних ЛФМ [1].

  На мал. 2 наведемо динаміку та структуру виробництва ЛФМ в Україні за видами дисперсного середовища протягом 2005-2016 рр.

 

Мал. 2. Динаміка та структура виробництва ЛФМ в Україні за видами дисперсного середовища в 2005–2016 рр.

 

  Протягом 2010-2016 рр. спостерігається зниження виробництва ЛФМ на основі органічних розчинників. Показники виробництва водно-дисперсійних ЛФМ свідчать про зростання обсягів виробництва останніх. Для успішного та сталого розвитку вітчизняного ринку ЛФМ необхідним є наближення основних процесів виробництва та споживання ЛФ продукції до європейського рівня. Цього можна досягти за рахунок збільшення обсягів виробництва, потужної технологічної бази та за допомогою застосування більш якісних, ефективних та екологічних ЛФМ [2].

  Протягом 2014-2016 рр. відмічається падіння сумарних обсягів виробництва ЛФМ. Порівнюючи показники обсягів виробництва ЛФМ на основі органічних розчинників 2014 із 2015 та 2016 рр., різниця значень складає зменшення на 25,8 тис.т. та на 26,7 тис.т. відповідно. Аналізуючи ті самі роки для водно-дисперсійних ЛФМ простежується динаміка збільшення на 5,6 тис.т. у 2015 р. порівняно з 2014, та на 9,9 тис.т. у 2016 р. порівняно із 2015. На мал. 3 наведемо динаміку виробництва основних ЛФМ у 2014-2015 рр. [3]. 

 

 

Мал. 3. Динаміка виробницва ЛФМ протягом 2014-2015 рр. у розрізі місяців

 

  За показниками динаміки виробництва ЛФМ протягом 2014-2015 рр. можна сказати, що перспективним є успішний розвиток ринку адже країна володіє великим потенціалом можливостей та потужностей.

  Низька платоспроможність населення стала причиною як зменшення обсягів виробницва вітчизняними підприємствами, так і скороченя постачань з-за кордону. Це змушує споживачів обирати ЛФМ певної цінової категорії. Аналізуючи структуру споживання ЛФМ у натуральному вираженні (тоннах), то 70% ринку належать декоративним ЛФМ і лише 30% - промисловим. До декоративних ЛФМ відносяться матеріали ремонтно-будівельного прзначення для роздрібної торгівлі, для продажів корпоратвним клієнтам та ЛФМ загального призначення. Завдяки розвитку промисловості у споживачів є чимало можливостей придбання ЛФМ. 

  За даними Держкомстату, на сьогодні, в Україні нараховується більше 200 виробників, з яких не більше 20 випускають близько 70% усієї ЛФ продукції у країні. Лідерами серед них є «Снежка Украина», «Мефферт Ганза Фарбен» (ТМ «Дюфа», ТМ «МГФ»), «ЗИП» (ТМ «Зебра», «Триора», «Мальва»), «Тиккурила Украина» (ТМ «Колорит»), «Капарол Днепр» (ТМ «Альпина»), «Фейдаль УА» (ТМ «Фейдаль»), «Полисан» (ТМ «Полисан»), ЧП Олейников (ТМ Smile) та інші [4]. 

  Серед продукції закордонних виробників найбільш відомими українським споживачам є виробники Caparol, Tikkurila, Akzo Nobel, Remmers, Johnstones, Teknos. Наведемо співвідношення пропозиції на ринку ВД ЛФМ та ЛФМ на органічній основі відповідно належності до сегменту імпортованої продукції чи вітчизняного продукту на мал. 4.

 

Мал. 4. Співвідношення пропозиції ЛФМ на ринку України відповідно сегментаційній належності, %

 

  В Україну імпортують ЛФМ більше 30 країн. Структура імпорту ЛФМ на органічній основі та водно-дисперсійних ЛФМ не є однаковою. Наведемо на мал. 5 структуру імпорту ЛФМ в Україну за видами дисперсного середовища протягом 2007-2016 рр.

 

Мал. 5. Структура імпорту ЛФМ в Україну за видами дисперсного середовища протягом 2007-2016 рр.

 

  Наявним є зростання обсягів імпорту, що становить збільшення значення на 7,5%. Протягом 2009-2010 рр. загальний обсяг імпорту знизився на 28% та 26% відповідно. У 2012–2013 рр. зросла ЛФМ на органічній основі і знизилися показники водно-дисперсійних ЛФМ. Порівнюючи 2014 та 2013 рр. спостерігається скорочення імпорту ЛФМ на 26,4%, а у 2015 р. по відношенню до попереднього року – ще на 40%. Можна зробити висновок, що імпорт ЛФМ на органічній основі переважає над імпортом водно-дисперсійних ЛФМ, проте, спостерігається тенденція зниження обсягів імпорту ЛФМ двох видів. На мал. 6 наведемо динаміку імпорту в Україну ЛФМ протягом 2007-2016 рр. у вартісному вираженні [5].

  Спостерігається тенденція до підвищення середньої вартості імпортних ЛФМ, проте, її значення залишається низьким для обох видів, що можна пояснити заниженням митної вартості при імпорті продукції.  Обсяги імпорту ЛФМ перевищують обсяги експорту. Структуру і динаміку експорту ЛФМ протягом 2007-2016 рр. зображено на мал. 7.

 

Мал. 6. Динаміка імпорту ЛФМ в Україну у вартісному вираженні, протягом 2007-2016 рр.

 

Мал. 7. Динаміка та структура експорту ЛФМ з України за видами дисперсного       середовища протягом 2007-2016 рр.

 

  Експортні операціі з ЛФМ на органічній основі переважають над операціями з водно-дисперсійними ЛФМ. Саме на водно-дисперсійні ЛФМ на сьогодні зоріентований здебільшого український ринок, що пояснюється низкою переваг даного виду продукції [6]. 

  Фахівці вважають, що у 2017-2018 рр. відбудеться поступове зростання показників розвитку виробнцтва. За своєю структурою різних ринкових змін не відбудеться, проте, вже на сьогодні є чітко виражена тенденція до екологічності ЛФМ та більшій кваліфікованості споживачів [7]. 

  Однією з тенденцій 2017-2018 рр. може бути збільшення попиту на матеріали професійного та напівпрофесійного сегменту ЛФМ, що використовується для работ з утеплення, оздоблення та декорування внутрішніх площ приміщень та фасадів будівель. Таким чином, можна сказати, що галузь готова до європейської інтеграції. Це, в свою чергу, дає можливість українським виробникам виходити на світові ринку збуту продукції та слугуватиме мотиваційним рушієм розвитку.

 

Література:

1. Свидерский В.А. Состояние, структура и перспективы развития рынка лакокрасочной продукции в Украине / В.А. Свидерский, Т.А. Караваев // Лакокрасочные материалы и их применение. –– 2010. –– №9. –– С. 8––16. 

2. Караваєв Т.А. Ринок лакофарбових матеріалів в Україні / Т.А. Караваєв // Покраска профессиональная. –– 2012. –– №6. –– С. 34–36.

3. Водно-дисперсионные ЛКМ индустриального назначения // Лакокрасочная промышленность. — 2012. — № 20(314). — С. 20

4. Зовнішня торгівля України, основні країни-контрагенти. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f3/showstat

5. Обсяг імпорту та експорту товарів за кодами УКТЗЕД. — Режим доступу:  http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f11/showstat

6. Статистичний бюлетень Виробництво промислової продукції за видами в Україні за січень-грудень 2015 року. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Karavayev T. Solventbased Paints Still Dominate // European Coatings Journal. –– 2012. –– Vol. 11. –– P. 18––19.