Лякін Дмитро Сергійович

Чорноморський національний університет ім. П. Могили,

м. Миколаїв, Україна 

 

  Анотація. Проведено проблемний аналіз теоретико-методологічних положень формування інвестиційної привабливості аграрного підприємства, через факторіальний аналіз інвестиційного клімату та структуру інвестиційного потенціалу. Обґрунтовано організаційно-економічні резерви підвищення та розроблено систему формування інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання.  Визначено найважливіші елементи та методи формування інвестиційної привабливості ФГ «Владам», виділено комплекс пріоритетних напрямків удосконалення інвестиційної діяльності.

  Ключові слова: інвестиція, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, аграрні підприємства, інвестиційний процес, суб’єкт інвестування

 

  Постановка проблеми. В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові ринки збуту готової про¬дукції оцінка інвестиційної привабливості окремого суб’єкта, що господарює, є важливим питанням при прийнятті інвестиційного рішення потенційним інвес¬тором. Інвестиційна привабливість підприємства є об’єктом управління, керуючи яким можна залучати інвестиційні ресурси для інноваційного розвитку підприємства в необхідних обсягах та на прийнятних умовах. У багатьох випадках привабливість вітчизняних підприємств (у загальному розумінні) для інвесторів у глобалізованій економіці невисока через низьку конкурентоспроможність українських товаровиробників на зовнішньому та внутрішньому ринках. Однак навіть неприбуткові та неконкурентоспроможні українські підприємства можуть бути привабливими як для вітчизняних, так і для іноземних суб’єктів інвестування за умов упровадження інновацій та за наявності перспектив довгострокового розвитку.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у розвиток ринкової інвестиційної теорії, зокрема  агропродовольчої сфери, внесли видатні вчені-економісти: Л.О. Бакаєв, І.А. Бланк, А.В. Бойко, О.В. Гаврилюк, М.С. Герасимчук, О.П. Добровольська, Г.П. Лайко, І.І. Лукінов, Т.В.  Мацибора, А.С. Музиченко, О.В.Носова, А.Т. Опря, А.А. Пересада, І.Л. Сазонець, В.С. Уланчук, В.Г. Федоренко, К.В. Філь, В.М. Хобта, О.М. Царенко, І.І. Червен, та ін. Розв’язання ними цілого ряду прикладних проблем сприяє розробці комплексного підходу до залучення інвестицій в підприємства аграрної сфери і сьогодні.

  Проте ряд проблем у сфері формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери потребують додаткових досліджень, зокрема: сутність змісту інвестиційної привабливості, обґрунтування потреби в інвестиціях, моделювання інвестиційних процесів в агроформуваннях, вдосконалення економічних механізмів та інструментів підвищення інвестиційної привабливості агровиробників в умовах трансформаційних процесів.

  Виклад основного матеріалу дослідження. У більш вузькому тлумаченні поняття «інвестиційна діяльність» застосовують термін «інвестиційний процес», під яким розуміється комплекс практичних дій, етапів, що пов'язані з залученням коштів (капіталів) у підприємства й галузі економіки.

  В.Г. Федоренко відзначає, що у інвестиційному процесу завжди існує суб'єкт (інвестор), об'єкт (об'єкт інвестицій), зв'язок між ними (інвестування з метою одержання інвестиційного доходу) і середовище, у якому вони діють (інвестиційне середовище) [1, с. 16].

  Термін «інвестиційний процес» тісно пов’язаний з поняттям «інвестиційна привабливість», яке має в економічній літературі ряд подібних виражень: «інвестиційний клімат», «інвестиційний потенціал». Крім того, під інвестиційним кліматом можна розуміти систему факторів впливу на умови ведення й ефективність інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат потрібно створити для вітчизняних інвесторів.

 

 

Рис. 1. Фактори, що формують інвестиційний клімат*

  *Джерело: розроблено автором

 

  Т.В. Майорова розуміє під інвестиційним кліматом сукупність політичних, економічних і соціальних умов, які забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних і іноземних інвесторів [2]. Інвестиційний клімат формують певні фактори (рис. 1).

  Інвестиційна привабливість характеризується в першу чергу станом соціально - економічного розвитку країни. На соціально-економічний розвиток впливає значна кількість факторів: економічна й політична стабільність у країні. забезпечення законності й правопорядку; рівень розвитку ринкової інфраструктури; рівень розвитку фінансових інститутів; рівень розвитку податкової системи; рівень професіоналізму трудових колективів; ємкість внутрішнього ринку; конкурентоспроможність вітчизняних технологічних процесів як фактор підвищення інвестиційного потенціалу.

  Інвестиційний потенціал характеризується сукупністю об'єктивних передумов для здійснення інвестування, які можуть бути виміряні й виражені у вигляді кількісних показників. Найбільш значимими для оцінки інвестиційного потенціалу є наступні фактори: ресурсно-сировинний, виробничий, споживчий, інфраструктурний, інтелектуальний, інституціональний, інноваційний, трудовий, фінансовий.

  З погляду К.В. Філь інвестиційний потенціал - це максимальна величина інвестиційних ресурсів, які можуть бути залучені й ефективно використані для фінансування розвитку з розрахунком оптимального співвідношення джерел їхнього формування й середньозваженої вартості [3]. Інвестиційний потенціал складається з наступних основних приватних потенціалів (рис. 2).

 

 

  Рис. 2.  Структура інвестиційного потенціалу*

*Джерело: розроблено автором

 

  З’ясування факторів та визначення резервів підвищення інвестиційної привабливості основане на теоретичному обґрунтуванні проблеми формування достатньої конкурентоспроможності підприємства на інвестиційному ринку й безперечно пов’язано з загальними факторами інвестиційної привабливості, які укрупнено можна розподілити на:

1. фінансово-економічні;

2. соціальні;

3. інформаційні.

  Серед діючих факторів і резервів підвищення інвестиційної привабливості основне значення доцільно приділити першій групі чинників, які, безперечно, мають найсуттєвіший вплив на формування рівня інвестиційної привабливості підприємства.

  До фінансово-економічних факторів і резервів підвищення інвестиційної привабливості пропонується віднести:

1) підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві;

2)зростання якості управління кредиторською й дебіторською заборгованістю;

3) ріст ефективності використання оборотних коштів;

4) удосконалення управління прибутком підприємства;

5) запровадження маркетингових заходів та управління якістю;

6)підвищення ефективності управління ціноутворенням на продукцію підприємства;

7) зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження екологічно безпечного обладнання;

8) налагодження та якість діяльності внутрішнього аудиту.

  Комерційна робота на підприємстві повинна будуватись з урахуванням швидкого реагування на попит, що динамічно змінюється. Аналізу підлягають, з одного боку, місткість ринку, система ціноутворення, рівень і динаміка цін, споживчі властивості товарів, рівень і структура ринкового попиту та пропозиції, наявність і методи діяльності конкурентів, канали збуту, розвиток інфраструктури, стан реклами тощо. А з іншого боку, визначаються виробничо- збутові можливості самого підприємства (обсяг продукції і товарний асортимент, виробничі потужності, система організації матеріально-технічного постачання, фінансове становище та ін.).

  Підвищення інвестиційної привабливості як чітко спланований елемент стратегічного розвитку підприємства повинно відбуватися у рамках наступної системи (рис.3.):

 

 

Рисунок 3. Система формування інвестиційної привабливості на підприємстві

 

  Результатом комплексного вивчення ринку є виявлення поточних і перспективних реальних потреб ринку, узгодження їх з можливостями залучення власних та позичених ресурсів підприємства по задоволенню цих потреб з урахуванням оптимального використання можливостей регіонів і підприємства.

Таблиця 1 

Найважливіші елементи інвестиційної привабливості для зацікавлених груп ФГ «Владам» 

 

 

   Аналіз робіт [1-6] і ін., дозволив виявити задачі, принципи інвестиційної привабливості ФГ «Владам» Вітовського району.

  В результаті формування інвестиційної привабливості ФГ «Владам» розв’язуються наступні задачі:

- залучення національних і зарубіжних інвесторів на підприємство;

- розвиток технологічної і виробничої бази підприємства;

- стабілізація виробничої, наукової і комерційної діяльності підприємства;

- підвищення якості і привабливості продукції;

- підвищення конкурентоспроможності підприємства;

- підвищення зайнятості населення в результаті збільшення об’ємів випуску продукції і освоєння нових видів діяльності;

- поповнення бюджету різних рівнів в результаті стабільної роботи і виплати податків.

  З метою вирішення поставлених завдань, формування інвестиційної привабливості ФГ «Владам» вимагає встановлення методів їх досягнення.

На підставі проведення аналізу загальнонаукових методів організації процесів до методів формування інвестиційної привабливості віднесено такі (табл. 2) [1; 4-6].

Таблиця 2 

Методи формування інвестиційної привабливості ФГ «Владам»  Вітовського району

Метод

Компоненти

Інформаційний

Моніторинг.

Дослідження.

Прогнозування.

Ринковий

 

Розробка, планування, впровадження життєвого циклу підприємства і його продукції

Просування продукції

Позиціонування на ринку

Попереджувальний

 

Удосконалення виробничих процесів.

Планування процесу виробництва.

Встановлення власних технічних стандартів.

Інженерний

 

Технічне забезпечення.

Забезпечення наукових розробок.

Розробка виробничих, інформаційних і інших мереж.

 

  Функції інвестиційної привабливості ФГ «Владам» дозволяють вести роботу з формування механізму організації інвестиційної привабливості.

  Розробка механізму організації інвестиційної привабливості підприємства, реалізація його цілей, завдань і функцій ґрунтується на загальнонаукових принципах управління виробничими підприємствами [8; 7]. Такі принципи є універсальними і притаманні виробничим і управлінським системам і механізмам різної спрямованості. Принципи і функції інвестиційної привабливості створюють умови формування механізму її формування на промислових підприємствах.

  Висновки. Рахуємо, що інвестиційну привабливість можна визначити на різних рівнях господарювання. Інвестиційна привабливість підприємств – це комплексна систематизована категорія, яка характеризує об’єкт інвестицій. З позицій впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, що відповідають потребам індивідуалізації оціночного процесу, узгодженого з потенційними інвесторами, який характеризує вплив інвестиційного клімату на інвестиційні ризики, формування доходності інвестицій, або досягнення певного соціально-економічного ефекту. Інвестиційна привабливість на мікрорівні представляє собою умови, які створено державою для всіх суб'єктів господарювання, а також іноземних інвесторів, для вигідного вкладення інвестицій з метою розвитку національної економіки в цілому та аграрної сфери зокрема.

  Інвестиційна привабливість ФГ «Владам» є одним з головних чинників в боротьбі за інвестора і його фінансові ресурси. Проте складність формування інвестиційної привабливості підприємства обумовлюється широтою уявлень про її структуру. Тому необхідно уточнити і виявити основні напрями і складові інвестиційної привабливості для концентрації підприємства на основних з них. В результаті проведених досліджень було виявлено, що сьогодні інвестори все частіше звертаються до нематеріальних і не фінансових показників діяльності підприємств, які мають всезростаючий вплив на вибір інвестора.

 

Література.

1. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко // Алерта. – С.16.

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч посібник / Т.В. Майорова. – Київ «Центр навчальної літератури», 2004. – 376с.

3. Філь К.В. Економічний потенціал підприємства як основа інвестиційної привабливості підприємства / К.В. Філь // Збірник наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – № 195. – Т.3. – С.556- 560.

4. Майданевич П.М. Інвестиційна привабливість підприємств аграрного сектору: теорія, методологія, практика: монографія / П.М. Майданевич. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – 388 с.

5. Лук'янець С.В. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості аграрної сфери економіки України / Лук'янець С.В. // Науковий вісник Національного аграрного універсітету. – 2007. – № 111. – С. 250-253.

6. Ларіна Т.В. Вплив інвестиційних чинників у розвитку агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим / Т.В. Ларіна // Економіка АПК. – 2009. – №2. – С. 82-84.

7. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів / Я.Д. Крупка. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 354 с.

8. Лайко Г.П. Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК / Г.П. Лайко. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. – 202 с.