Славопас Віта Анатоліївна

Науковий співробітник

Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» м. Тернопіль

Україна, м. Тернопіль

 

  В статті висвітлені деякі дидактичні принципи навчання в вищій школі. Описано застосування цих принципів при вивченні комп'ютерних технологій майбутніми медичними сестрами у медичному коледжі. Дано рекомендації щодо організації навчального процесу майбутніх медичних сестер при вивченні комп'ютерних технологій.

  Комп'ютерні технології, медична сестра, медичний коледж, дидактичні принципи, вища школа.

 

  Вивчення комп’ютерних технологій майбутніми медичними сестрами визначається соціально-економічними потребами та можливостями суспільства. На сьогоднішній день існує протиріччя між зростаючими потребами системи охорони здоров'я в спеціалістах-медиках, які володіють сучасними комп'ютерними технологіями та відсутністю необхідних знань, вмінь та навиків в цій сфері в випускників медичних коледжів.

  Процес навчання в сфері комп’ютерних технологій в медичному коледжі повинен здійснюватися на основі обґрунтованих і перевірених практикою дидактичних принципів, зумовлених закономірностями та завданнями освіти. Принципи навчання – це положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи.

  У навчальному процесі вищої школи дотримуються загально-дидактичних і специфічних принципів навчання. До загально-дидактичних принципів навчання належать:

  1. Принцип науковості. Його сутність полягає в тому, що знання, положення та закони, які вивчаються, повинні бути науково правильними. Вимоги науковості стосуються організації та про¬ведення навчальних заходів, тобто методичного боку дидак¬тичного процесу. Реалізація цього принципу забезпечується дотриманням таких педагогічних правил: вибір навчального матеріалу з врахуванням останніх досягнень науки; показ сьогоднішніх наукових здо¬бутків; викладання навчального матеріалу з позицій останніх досягнень науки й техніки [1]. 

  Цей принцип дуже актуальний при вивченні комп’ютерних технологій, оскільки на сьогоднішній день спостерігається висока динаміка розвитку та впровадження у практичну діяльність сучасних засобів обробки інформації, відбувається постійне удосконалення параметрів комп’ютерного та програмного забезпечення. Це ставить вимоги перед викладачами щодо постійного оновлення та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу у медичних сестер, розширення навчально-методичних комплексів дисциплін, створення електронних навчальних посібників, розробка мультимедійного забезпечення лекцій

  2. Принцип системності та послідовності. Він зорієнтований на системне та послідовне викладання та вивчення навчального матеріалу [1]. 

  Вивчення комп'ютерних технологій медичними сестрами повинно відбуватися протягом усього періоду навчання та під час проходження практики. Проте, підготовка майбутніх медичних сестер до застосування комп'ютерних технологій здійснюється лише на ІІ курсі при вивченні дисципліни «Основи медичної інформатики». Тому організація підготовки до застосування комп'ютерних технологій середнім медичним персоналом в медичному коледжі повинна здійснюватися шляхом використання комп'ютерних технологій не тільки при вивченні «Основ медичної інформатики», але і дисциплін циклу професійно-практичної підготовки в процесі теоретичного навчання, а також в період проходження практики. Рекомендуємо організацію факультативі та гуртків з вивчення комп'ютерних технологій в медицині протягом усього періоду навчання [3].

  3. Принцип доступності. Успішність та ефективність навчання визначаються відповідністю його змісту, форм і методів віковим особливостям студентів, їх можливостям. Реалізація цього принципу передбачає дотримання правил: від простого – до складного, від відомого – до невідомого, від близького – до далекого, а також врахування рівня розвитку студентів, їх індивідуальних особливостей [1]. 

  При вивченні дисципліни «Основи медичної інформатики» студенти знайомляться з персональним комп’ютером і різноманітними прикладними програмами, які необхідні для ефективного використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі, науковій і професійній діяльності, для подальшого отримання необхідних знань, з найпоширенішими питаннями сучасних комп’ютерних технологій, пов’язаних з медико-біологічними, клінічними та профілактичними проблемами. В подальшому, в процесі вивчення клінічних дисциплін студенти повинні більш детально вивчати застосування комп'ютерних технологій в лікувально-діагностичному процесі, знайомитись з роботою різноманітних медичних приладів [3]. 

  4. Принцип зв'язку навчання з життям. Він ґрунтується на об'єктивних зв'язках науки і виробництва, теорії і практики. Теоретичні знання є основою сучасної продуктивної праці, яка конкретизує їх, сприяє міцному, свідомому засвоєнню [1]. 

  В умовах інформатизації суспільства дуже важливим є використання в навчально-виховному процесі медичних закладів сучасних комп'ютерних технологій навчання з метою формування інформаційної культури студентів, набуття ними навиків роботи з комп'ютером та комп'ютерними програмами. 

  Для дотримання принципу зв'язку навчання з життям потрібно, щоб під час проходження підсумкової, виробничої та переддипломної практик студенти також мали змогу ознайомитись з комп'ютерними технологіями, які застосовуються в державних та приватних лікувально-профілактичних закладах. Це має бути відображено в програмах практик, а також включено в індивідуальні щоденники студентів, з якими вони працюють під час практики. 

  Керівник підсумкової, виробничої практик з числа викладачів та працівників лікувально-профілактичних установ повинні контролювати проходження практики студентам і надавати можливість майбутнім медичним сестрам знайомитися з принципами роботи сучасного медичного обладнання в умовах клініки [2].

  5. Принцип наочності. Цей принцип ґрунтовно розроблений у дидактиці середньої школи і широко застосовується у педагогічному процесі вищої школи. Дотримання його сприяє свідомому, активному сприйманню, осмисленню і засвоєнню матеріалу, виховує спостережливість, формує новий соціальний досвід [1]. 

  Для реалізації цього принципу при вивченні комп'ютерних технологій майбутніми медичними сестрами, викладачі повинні володіти технічними засобами навчання, використовувати навчальні відеоролики, мультимедійні презентації. Комп'ютерні технології повинні бути спрямовані на досягнення цілей інформатизації навчання. 

  Медичні коледжі повинні тісно співпрацювати з приватними медичними центрами, які значно краще забезпечені сучасними медичними приладами, Це дасть змогу викладачам проводити практичні заняття в умовах клініки, демонструючи студентам роботу сучасного медичного обладнання. 

  6. Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Реалізація цього принципу передбачає: повторення навчального ма¬теріалу за розділами і структурними смисловими частина¬ми; запам'ятовування нового навчального матеріалу в по¬єднанні з пройденим; активізацію студентів під час повторення [1]. 

  При вивченні сучасних комп'ютерних технологій, важливо, щоб протягом усього процесу навчання студенти постійно знайомились з новими комп'ютерними технологіями в медицині, та повторювали вивченні попередньо. Для цього в методичних розробках має бути проведена чітка міждисциплінарна інтеграція між дисциплінами природничо-наукового циклу та циклу професійної підготовки. При вивченні клінічних дисциплін студенти повинні не тільки теоретично знайомитись з принципами роботи сучасних медичних приладів, а й вчитися ними користуватися практично.

  Організація підготовки майбутніх медичних сестер в медичному коледжі до застосування комп'ютерних технологій повинна базуватися на принципах навчання у вищій школі та здійснюватися шляхом комплексного впливу комп'ютерних технологій на всі суб'єкти педагогічної системи при умові використання комп'ютерних технологій для організації навчального процесу не тільки при вивченні «Основ медичної інформатики», але і спеціальних професійних дисциплін в процесі теоретичного навчання, а також в період проходження практики.

 

Література:

1. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2006.

2. Гараничева С.Л./ Теория и практика подготовки студентов медицинских вузов к применению информационных технологий (монография) - Витебск: ВГМУ, 2004. 

3. Ратушняк Д.Ю. Непрерывное сопровождение информационной подготовки студентов медицинского колледжа / Новый университет. 2013. № 9.