Шведова Вікторія Вікторівна

Доцент,

кандидат технічних наук,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.. І. Сікорського»,

Україна, м. Київ

 

  В статті запропоновано алгоритмічне забезпечення системи контролю параметрів продукції, яке базується на дослідженні впливу розподілів контрольованого параметра та похибки засобу вимірювальної техніки, що дозволяє в автоматичному режимі спрогнозувати якісні характеристик процедури контролю до його проведення. 

  Ключові слова: вимірювання, контроль, метрологічні характеристики, достовірність контролю, хибна відмова, невизначена відмова, алгоритмічне забезпечення, система контролю параметрів. 

  Якість проведення процедури контролю параметрів продукції визначається якістю вимірювання того чи іншого параметра цієї продукції. Як відомо головною характеристикою якості вимірювань є його точність - головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної величини [1]. Якість процедури контролю визначається показником достовірності - достовірність контролю технічного стану – ступінь об’єктивної відповідності результатів контролю дійсному технічному стану об’єкта [2]. Отже процедурі контролю того чи іншого параметра передує процедура вимірювання цього параметра. Метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки [3], за допомогою якого здійснюється вимірювання параметрів, грають одну з ключових ролей під час забезпечення якості проведення процедури контролю і впливають на достовірність контролю, а також на ймовірності хибної та невизначеної відмов. 

  Ймовірність хибної відмови можна визначити за формулою [4]:

 

  де  - щільність розподілу можливих значень контрольованого параметра    - нижня та верхні межа параметра X , як вважається прийнятною для прийняття позитивного рішення щодо результатів контролю;  - щільність розподілу похибки вимірювання   параметра   певним засобом вимірювальної техніки.

  Аналогічно ймовірність невизначеної відмови визначається за формулою [4]:

 

 

 

 Мал. 1. Алгоритм роботи системи контролю параметрів продукції.

 

  Достовірність контролю визначають як  .

  Наведене вище дозволяє автоматизувати визначення достовірності контролю та ймовірностей хибної та невизначеної відмов в залежності від природи вимірюваного параметра (діапазону можливих змін цього параметра та щільності ймовірності розподілу цього параметра в зазначеному діапазоні) та метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки (діапазону зміни та щільності розподілу похибки цього засобу) шляхом створення аналізатора достовірності та ризиків хибної та невизначеної відмов (мал.1).

  При цьому алгоритмічне забезпечення має включати такі основні етапи:

  • проведення вимірювання контрольованого параметра Х ;

  • дослідження виду розподілу контрольованого параметра  ;

  • дослідження виду розподілу похибки засобу вимірювальної техніки  ;

  • проведення контролю параметра   шляхом порівняння із встановленими нормами;

  • отримання результату контролю (параметр «в нормі» або «не в нормі»); 

  • оцінювання якісних характеристик процедури контролю.

  Для оцінювання виду розподілу контрольованого параметра та похибки засобу вимірювальної техніки можна застосувати один з відомих методів в залежності від області дослідження та можливості отримати досліджувані вибірки того чи іншого об’єму: Колмогорова, критерій  , критерій  , критерій  , складений критерій [5].

 

Література

1. ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення.

2. ГОСТ 20911-89 Межгосударственный стандарт. Техническая диагностика. Термины и определения.

3. ДСТУ ГОСТ 8.009:2007 Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювання.

4. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. В 68 Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2001. –219с.

5. Ціделко В.Д., Яремчук Н.А., Затока С.А., Бурченков Г.К., Шведова В.В., Стасевич В.А. Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст] : у 2 т.: навч. посіб. / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, С.А. Затока та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 2 т. – 236 с. – Бібліогр.: С. 234-235. – 200 пр.