УДК 711.168 

Кравченко К.С., аспірант

Плешкановська А.М., д.т.н., проф.

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

  В статті розглянуто можливість використання покрівель як додаткового територіального ресурсу в умовах щільної міської забудови. Надані функціональні типи дахів та можливості їх використання в залежності від типів забудови.

  Ключові слова: резерв території, використання покрівель, експлуатовані покрівлі, територіальні ресурси, додатковий ресурс території.

 

  Постановка наукової проблеми. Однією з найбільш характерних особливостей розвитку сучасного суспільства є швидке зростання міст. Безперервний темп збільшення чисельності населення, наслідком якого є високі темпи будівництва житлової та громадської забудови, провокує iнвестора на будівництво з мінімальним комплексом майданчиків, установ та підприємств обслуговування або взагалі без них. Зважаючи на досить великий попит на квадратні метри, який в свою чергу породжує пропозицію доволі сумнівної якості, з’являється необхідність альтернативного використання простору. В таких обмежених умовах є доцільним застосування покрівель як додаткового резерву території для задоволення відсутніх ресурсів або підвищення комфортності.

  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконується згідно плану науково-дослідницької роботи кафедри міського господарства Київського національного університету будівництва та архітектури.

  Метою цієї статті є розробити класифікацію дахів, що експлуатуються, в залежності від характеру забудови та можливостей використання простору покрівлі.

  Виклад основного матеріалу. Територіальний резерв є обмеженою одиницею, тобто використання території повинно бути максимально корисне як для інвестора, так і для кінцевого споживача. У зв’язку з високою вартістю землі в місті її цільове навантаження повинно максимально відповідати навколишньому середовищу та потребам жителів, таким як: 

    - Якісний благоустрій ділянки;

    - Озеленення (не менше нормативних вимог);

    - Майданчики, якими повинна бути забезпечена житлова забудова (дитячий, для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою, господарський та ін.);

    - Нормативна кількість паркомісць;

  З одного боку, забезпечення потреби в таких територіях особливо гостро постало в умовах сьогодення. Так як забудовник максимально використовує вільний простір, а забудова є досить щільною, то одним з варіантів отримання додаткової площі є використання дахового простору. З іншого боку, надщільна забудова призводить до зростання кількості такої додаткових площі - плоскі дахи і тераси будинків будь-якого призначення, покриття підземних паркінгів і службових будівель, укоси естакад. 

  За типом забудова може бути як житлова, так і громадська, виробнича чи комунально-складська. Від функціонального типу будівлі залежать призначення, яке може нести дах. Самі варіанти використання можуть бути найрізноманітнішими в залежності від архітектурних особливостей забудови, функціонального типу будинку та потреб населення.

  Якщо звертатись до характеристик і цільового навантаження, яке може нести покрівля забудови, то дахи будівель, які експлуатуються, можна охарактеризувати за такими класифікаційними ознаками [4]: 

  • Зв’язок архітектурно-ландшафтної організації даху із оточуючим середовищем, що може мати екстравертний або інтравертний характер. 
  • В першому випадку – це використання, яке орієнтовано на зовнішнє споживання, тобто загального доступу. В останньому – на внутрішнє споживання, тобто обмеженого доступу.
  • Кількість функціональних процесів – моно- або поліфункціональність. 
  • Період експлуатації – сезонний або цілорічний. 
  • Місткість – 

          - мала, що має, як правило, приватний характер використання; 

          - середня, яка має індивідуальний або колективний характер використання;

          - велика – розрахована на значну кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на даху.

  Базою для дослідження і впровадження даної концепції в архітектурну і містобудівну діяльність служить застосування нових використовуваних для життєдіяльності людей експлуатованих просторів, шляхом організації багаторівневих і багатофункціональних міських структур, які формують повноцінне міське середовища. Будівництво багатоповерхових будинків змінної поверховості зі стилобатом привело до формування великомасштабних дахів, придатних для експлуатації. Експлуатований плоский дах може виконуватись над надземними та напів-підземними спорудами, над сусідніми до житлового будинку приміщеннями або над останнім поверхом. На експлуатованих покрівлях в залежності від місцезнаходження їх в міському середовищі і в структурі будівлі, функціонального і соціального призначення, художньо-естетичних завдань і конструкції будинку можуть розміщуватися:

 

 

 

 

Табл. 2. Можливість використання експлуатованого даху в залежності від типу забудови.

* - див. Табл. 1. Класифікація об'ємно-планувальних структур експлуатованих дахів за функціональним призначенням.

  Це одна з привабливих можливостей розв'язання проблем нестачі території - використання дахів будівель за рахунок перетворення їх в експлуатовані, багатофункціонально використовуючи потенціал просторів над ними. Необхідність використання просторів експлуатованих дахів і їх подальша життєздатність обумовлена [5]:

  • Територіальними проблемами урбанізованого міського середовища з використанням резервів будівельних обсягів будівель;
  • Багаторівневим будівництвом, що розвивається, де простір експлуатованих дахів стає структурним компонентом містобудівної системи;
  • Зростання потреби в рекреаційному просторі, розташованому поблизу місця перебування людини;
  • Підвищення вимог до якості забудови;
  • Необхідність поліпшення екологічного комфорту проживання жителів.

  За кордоном використанню простору дахів приділяється велика увага. Наприклад, в США, Франції, Японії, Німеччині, Італії, Англії та багатьох інших зарубіжних країнах експлуатація простір дахів житлових, громадських і промислових будівель протягом багатьох десятиліть використовується як один з виразних архітектурних прийомів при проектуванні будинків. Особливо широко використовується дах, для влаштування на ньому, об'єктів ландшафтної архітектури - садів, газонів, басейнів.

  Наприклад, цікаво вирішено простір даху готелю Joule в Далласі (США) (див. рис.1). Домінантою композиції є басейн, частина прозорого обсягу якого виступає за грань зовнішньої стіни, що дозволяє відчути паріння в повітрі. 

 

Рис. 1. Приклад експлуатованого даху в готелі Joule, Даллас (США)

  Басейн на даху комплексу Marina Вау Sands в Сінгапурі (див. рис. 2) становить 150 м в довжину. В даному випадку незвичайна конструкція бортів дозволяє організувати водний простір таким чином, що створюється враження переливання води на стіни і стікання вниз в нескінченність.

 

Рис. 2. Приклад експлуатованого даху в комплексі Marina Вау Sands, Сінгапур.

  Вдале використання простору дахів багатоповерхових житлових і ділових будівель за кордоном, дозволяє збільшити інвестиційну привабливість об’єктів, а також частково компенсувати втрачену під будівництво ділянку землі (на якій міг би розташуватись дитячий або спортивний майданчик, газон або сад, тощо), що закріплюється законодавством.

  Висновки:

  Величезні площі дахів промислових, житлових і громадських будівель являють собою незамінний резерв міських територій. В Україні це пілотні проекти, в той час як закордоном їх вже досить активно використовують, задля задоволення потреб міста, підвищення комфортності, естетичної привабливості. Це питання потребує більш досконалого вивчення та адаптування для умов, які склались на даний час в країні.

  

Список використаних джерел:

1. Творческий путь / Ле Корбюзье ; предисл. М. Жардо ; пер. с фр. Ж. Розенбаума ; вступ. ст. и науч. ред. О. Швидковского. - М. : Стройиздат, 1970. - 248 с.

2. Титова Н. П. Сады на крышах. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. – 112 с. 

3. Пособие по озеленению и благоустройству эксплуатируемых крыш жилых и общественных зданий, подземных и полуподземных гаражей, объектов гражданской обороны и других сооружений. – М.: Москомархитектура, ОАО «Москпроект», 2001.

4. Принципи архітектурно-планувальної організації даху, що експлуатується / Н. Є. Новосельчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 2. - С. 84-89.

5. Истомин Б.С., Гаряев H.A., Барабанова Т.А. Экология в строительстве: монография/ ГОУ ВПО Моск. Гос. Строит. Ун-т. М.: МГСУ, 2010 г. - 154с.

 

Аннотация

  В статье рассмотрена возможность использования кровель в качестве дополнительного территориального ресурса в условиях плотной городской застройки. Приведены функциональные типы крыш и возможности их использования в зависимости от типов застройки.

 

Annotation

The article examines the use of roofs as additional regional resource in the urban environment. Functional types of roofs and their possible uses are presented.