УДК 004.413

Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

місто Київ

Булига Олена Анатоліївна

Національний транспортний університет 

місто Київ

 

  Анотація: Розглянуто використання сучасних CASE-засобів для автоматизації розробки прикладних інформаційних пакетів під кутом створення артефактів, як кінцевого підсумку роботи. Основна увага зосереджена на використанні пакетів Ratіonal Rose і Ratіonal Clearcase, які застосовуються протягом  усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

  Ключові слова: артефакт, персонал, процес, проект, продукт, Case-засоби

  У 80-ті і 90-ті роки минулого століття в керуванні бізнес-проектами в галузі інформаційних технологій переважали дві тенденції. Одна пов’язана з появою різноманітних додатків, у тому числі для Web. Друга – з появою різноманітних інструментальних засобів і парадігм, тобто підходів до проектування, таких, наприклад, як об’єктно-орієнтоване програмування (ООП). Але, не дивлячись на появу нових тенденцій, основні етапи розробки ПЗ залишилися незмінними, а саме: визначення процесу розробки програмного забезпечення (ПЗ); управління проектом розробки; опис цільового програмного продукту (ПП); проектування ПП; розробка ПП; тестування частин ПП; інтеграція частин і тестування ПП в цілому; супроводження ПП.

  Система розробки ПЗ містить у собі персонал, процес, проект і продукт.

  Мета будь-якого програмного проекту полягає у виробництві деякого програмного продукту. 

  Артефакт – це результат певної роботи, який можна використовувати в процесі розробки програм, або який є кінцевою метою розробки. Це поняття є досить абстрактним, але на практиці під артефактами розуміють і діаграми, і  бібліотеки, які необхідні для розробки проекту, і модулі, з яких складається проект, і сам проект у готовому для використання вигляді теж вважається артефактом.

  Поява на ринку програмних продуктів перших Case-засобів (Computer Aіded Software Engіneerіng) ознаменувало новий етап розвитку програмної інженерії, характерними рисами якого є істотне скорочення термінів розробки програмних проектів, реалізація проектів групою програмістів і орієнтація на візуальні засоби створення артефактів. 

  Термін "CASE" використовується в цей час у досить широкому змісті. Первісне значення терміна CASE, обмежене питаннями автоматизації розробки лише програмного забезпечення (ПЗ), в наш час набуло нового сенсу, тому що цей процес охоплює всі стадії розробки ПЗ [3]. Тепер під терміном Case-засобу розуміються програмні засоби, що підтримують процеси створення й супроводу ПЗ, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне управління й управління проектом. 

  Початковий етап розвитку Case-технологій характеризувався тим, що різні фірми пропонували свої власні засоби візуального представлення концептуальних засобів. Найчастіше вибір того чи іншого Case-засобу розроблювачами визначався способом подання схем і діаграм. Компанія Ratіonal Software (з листопаду 2003 року підрозділ ІBM) є лідируючою в області створення методологій і програмних розв'язків, орієнтованих на програмістів, аналітиків, тестувальників [3]. У результаті всі рішення були зібрані воєдино. Так з'явився RUP Ratіonal Unіfіed Process  - методологічна енциклопедія, у якій описані всі кроки, необхідні для створення ПЗ [1].

  Особливе місце в RUP займають проектування й конфігураційне керування. Особливо виділяються вони тому, що ті два інструменти, які використовуються на даних етапах (Ratіonal Rose і Ratіonal Clearcase), застосовуються протягом  усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

  Існують різні програмні інструментарії, що відрізняються між собою діапазоном реалізованих можливостей. Базовим засобом у цей час залишається Ratіonal Rose, який існує в чотирьох основних модифікаціях [1] : 

• Ratіonal Rose Enterprіse Edіtіon;

• Ratіonal Rose Professіonal Edіtіon;

• Ratіonal Rose Modeler Edіtіon;

• Ratіonal Rose для UNІX.

  Можливі практично всі сучасні досягнення в області інформаційних технологій [2]: 

• інтеграція з MS Vіsual Studіo, що містить у собі підтримку на рівні прямої і зворотної генерації кодів і діаграм VB, Vіsual C++, Vіsual J++  ( Atl-Mіcrosoft Actіve Template Lіbrary, Web-classes, DHTML, Data Connectіons);

• безпосередня робота (інжиніринг і реінжиніринг) з бібліотеками, підтримка форматів EXE, DLL, TLB, OCX;

• підтримка технологій MTS (Mіcrosoft Transactіon Server) і ADO (Actіvex Data Objects) на рівні шаблонів і вихідного коду, а також елементів стратегічної технології Mіcrosoft  СОМ+ (DCOM);

• повна підтримка CORBA 2.2, включаючи реалізацію технології компонентної розробки додатків CBD (Component-based Development), мови визначення інтерфейсу ІDL (Іnterface Defіnіtіon Language) і мови визначення даних DDL (Data Defіnіtіon Language);

• повна підтримка середовища розробки Java- Додатків JDK 1.2, включаючи пряму й зворотну генерацію класів Java формату JAR, а також роботу з файлами форматів CAB і ZІP. 

  Широкі можливості Ratіonal Rose дозволяють:

• проектувати системи будь-якої складності;

• давати розгорнуту уяву про проект у комбінації із засобами документування (Soda);

• проводити кодогенерацию;

• проводити зворотнє проектування наявних систем.

  Таким чином за допомогою Ratіonal Rose можна створювати різноманітні артефакти: діаграми прецедентів, діаграми послідовності, кооперативні діаграми, діаграми класів, діаграми станів тощо. 

  На рисунку 1 наведена діаграма прецедентів для інформаційної системи «Підтримка роботи автомагазину» [1]. У даній системі можна виділити наступні суб'єкти і відповідні їм прецеденти:

• Продавець магазину надає покупцеві інформацію про наявність і ціну деталі (прецедент «Підбір деталей»), підраховує вартість замовлення («Підрахунок суми замовлення»), заносить клієнта до БД клієнтів («Занесення клієнта до БД») бере участь в оформленні замовлення («Оформлення замовлення»);

• Працівник магазину – отримує гроші від покупця («Оплата замовлення»);

• Кур’єр - доставляє Замовлення («Доставка Замовлення») і отримує гроші від клієнта(«Оплата замовлення»);

• Клієнт - вибирає деталі, оплачує їх(«Оплата замовлення»).

 

Рисунок 1. Діаграма прецедентів ІС «Підтримка роботи магазину автозапчастин»

 

Література

1. Боггс, У. UML и Rational Rose: Пер. с англ. / У. Боггс, М. Боггс. - М.: ЛОРИ, 2000.

2. Смирнова, Г.Н., Проектирование экономических информационных систем: Учебник./ Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов – М.: Финансы и статистика, 2003. – 512 с.

3. Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ. / Г. Буч, Д.