УДК 339.54:338:321(063):004

Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

місто Київ

Булига Олена Анатоліївна

Національний транспортний університет 

місто Київ

 

 Анотація: В статті запропоновано підхід до оптимальної організації митно-брокерських послуг з урахуванням можливості залучення додаткового персоналу. Об’єкт дослідження - зовнішньоекономічна діяльність транспортних підприємств. Мета роботи – розробити алгоритм оптимальної організації митно-брокерських послуг. Метод дослідження – математичний апарат теорії ігор. Організації, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю мають в штатному розписі відповідну кількість митних брокерів, які здійснюють всі митні процедури. У випадку надзвичайних ситуацій, коли вони не встигають вчасно виконати митне оформлення, підприємство звертається до сторонніх спеціалістів. При цьому складається така ситуація: якщо звертатися заздалегідь, то вартість додаткових послуг одна, а у термінових випадках – інша. Використовуючи методи математичної теорії ігор можна оцінити переваги і недоліки того чи іншого підходу до залучення додаткових працівників. Розрахунки проводяться з використанням математичного процесора Mathcad.

   Ключові слова: митні процедури, теорія ігор, mathcad, вартість додаткових послуг, лінійний тренд

 

  Організації, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю мають в штатному розписі відповідну кількість митних брокерів, які здійснюють всі митні процедури [1]. У випадку надзвичайних ситуацій, коли вони не встигають вчасно виконати митне оформлення, підприємство звертається до сторонніх спеціалістів. При цьому складається така ситуація: якщо звертатися заздалегідь, то вартість додаткових послуг одна, а у термінових випадках – інша. 

  Формалізуємо задачу: якщо впродовж доби митне оформлення не виконується, фірма несе збитки в розмірі ZB гр. Можна збільшити ймовірність оформлення до N%, якщо попередньо викликати стороннього брокера, вартість додаткових послуг в цьому випадку складає А1 гр. В терміновому випадку вартість додаткових послуг складає nА1 гр. Побудуємо математичну модель раціональної організації митного оформлення.

  Розіб’ємо задачу на наступні підзадачі:

  1) розрахунок кількості митних брокерів як каналів СМО при заданих інтенсивностях надходження і обробки заявок;

  2) прогнозування інтенсивності надходження заявок на основі попередньої статистики;

  3) розв’язання задачі оптимізації на основі результатів задач 1 і 2.

  1. Розрахунок кількості митних брокерів як каналів СМО

  Нехай інтенсивність надходження заявок на митне оформлення складає λ од/добу, а інтенсивність їх обробки kλ од/добу при умові  k>1. Змоделюємо за допомогою функції Mathcad [2] митне оформлення як систему масового обслуговування. На рис.1 показана залежність ймовірності простою системи від кількості каналів обслуговування при  k=1.1.

 

Рисунок 1- Залежність ймовірності простою системи від кількості каналів обслуговування при k=1.1

 

  З графіка видно, що при такому співвідношенні інтенсивності надходження і обробки, збільшення кількості каналів обслуговування з 2 до трьох і далі якісних змін не викликає.

  На рис.2 показана залежність ймовірності простою системи при одному (трикутні маркери), двох (хрестоподібні маркери) і трьох (квадратні маркери) каналах обслуговування від співвідношення інтенсивності надходження і обробки заявок при k∈ 1.1,...1.8

 

 

Рисунок 2 - Залежність ймовірності простою системи від співвідношення інтенсивності надходження і обробки заявок

  Аналіз розглянутих залежностей показує, якщо виконується умова k>1, наявність двох каналів обслуговування – двох митних брокерів - є оптимальною. Таким чином, планувати додаткові митно-брокерські послуги можна виходячи з наявної інтенсивності обробки заявок і прогнозу їх надходження. 

  2. Прогнозування інтенсивності надходження заявок

  При побудові трендів прогнозування найчастіше використовується лінійна залежність  . Зокрема, в системі Mathcad [2] лінійна апроксимація виконується за допомогою таких функцій

  • intercept(VX, VY) -  повертає значення коефіцієнта с0;

  • slope(VX,VY) - повертає значення коефіцієнта с1;

  • VX,VY -  вертикальні масиви, що задають відповідні значення х і у.

  На рис. 3 наведений приклад побудови лінійної апроксимації для довільного часового проміжку з 7 діб (тиждень). Масив VY задає відповідну кількість заявок, величина µ - інтенсивність обробки заявок. Величина VY- µ показує перевищення потоку заявок над інтенсивністю обробки. Використовуючи функцію  можна спрогнозувати можливу кількість заявок на наступні дні і відповідно приймати рішення про залучення додаткового персоналу до виконання митно-брокерських операцій.

 

 

Рисунок 3 -  Побудова лінійного тренду надходження заявок на обробку

 

  В даному випадку тренд зростаючий, тому доцільно на найближчий термін залучати додатковий персонал.

  3. Загальна задача оптимізації витрат на митну обробку

  Нехай витрати на митну обробки без залучення додаткового персоналу складають А0 гр., при вчасному замовленні додаткового персоналу маємо додаткові затрати А1 гр., а при терміновому замовленні – nA1 гр. Розглянемо випадкову величину витрат на митну обробку без залучення додаткового персоналу (табл.1), при вчасному замовленні додаткового персоналу (табл.2) і при терміновому замовленні (табл.3).

 

Таблиця 1 – Витрати на митну обробку без залучення додаткового персоналу

Вартість

А0

А0

Ймовірність

100- N0%

N0 %

 

Таблиця 2 - Витрати на митну обробку при вчасному замовленні

Вартість

А0

А0 + А1

Ймовірність

100% - N %

N %

 

Таблиця 3 - Витрати на митну обробку при терміновому замовленні

Вартість

А0

А0 +n А1

Ймовірність

100% - N %

N %

 

  Відповідні математичні сподівання складатимуть:

  

  Нехай прибуток від митного оформлення складає PR гр. за добу, а якщо впродовж доби митне оформлення не виконується, фірма несе збитки в розмірі ZB гр. 

  Розглянемо випадкову величину прибутку від митної обробки без залучення додаткового персоналу (табл.4), при вчасному замовленні додаткового персоналу (табл.5) і при терміновому замовленні (табл.6).

 

Таблиця 4 – Прибуток від  митної обробки без залучення додаткового персоналу

Прибуток

ZB

PR

Ймовірність

100- N0%

N0 %

 

Таблиця 5 - Прибуток від  митної обробки при вчасному замовленні

Прибуток

ZB

PR

Ймовірність

100% - N %

N %

 

Таблиця 6 - Прибуток від  митної обробки при терміновому замовленні

Прибуток

ZB

PR

Ймовірність

100% - N %

N %

 

  Відповідні математичні сподівання складатимуть:

  

  Таким чином, маємо наступні варіанти дій фірми: 

  V1 - не вживати ніяких додаткових заходів;

  V2  - заздалегідь залучити додатковий персонал;

  V3  - терміново залучити додатковий персонал.

  Їм відповідають два варіанти надходження заявок:

  U1  - кількість заявок не перевищує можливостей обробки k>1;

  U2   - кількість заявок перевищує можливості обробки k<1.

  Усього можливі 6 ситуацій, які описують всі комбінації з трьох стратегій фірми А та двох варіантів надходження заявок. Ці ситуації та супутні їм збитки і витрати наведено в табл. 7.

 

Таблиця 7 - Можливі середні денні витрати фірми 

Ситуація

Витрати

Прибуток

Всього

Математичне сподівання

1

V1-U1

А0

PR

PR- А0

M4-M1

2

V2-U1

А0 + А1

PR

PR(А0 + А1)

M5-M2

3

V3-U1

А0 + nА1

PR

PR-( А0 +nА1)

M6-M3

4

V1-U2

А0

-ZB

-ZB- А0

M4-M1

5

V2-U2

А0 + А1

-ZB

-ZB(А0 + А1)

M5-M2

6

V3-U2

А0 + nА1

- ZB

-ZB-( А0 +nА1)

M6-M3

 

  Вочевидь, перший варіант є найвигіднішим, а останній – найгіршим, але при цьому не враховуються ймовірності реальних ситуацій. Урахування статистичних даних можливе при обчисленні з використанням математичного сподівання та співвідношення між величинами А0  і А1, PR і ZB, а також значення коефіцієнта n. Розв’язання такої загальної задачі оптимізації в термінах теорії ігор не завжди можливо, тому в роботі пропонується порівнювати чисельні розрахунки для конкретних варіантів.  Для розрахунків таблиці 7 розроблено дві підпрограми-функції Mathcad, які дозволяють обраховувати показники в автоматичному режимі. 

 

Література:

1. Дмитриченко М.Ф. Основи теорії транспортних процесів і систем: [навч. посібник для ВНЗ] / М.Ф. Дмитриченко, Л.Ю. Яцківський, С.В. Ширяєва, В.З Докуніхін. –К.: ВД «Слово», 2009. –336 с.

2. Кирьянов Д. Самоучитель Mathcad 13 / Д. Кирьянов – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 528 с.