Самофалов Леонід Дмитрович

 доцент кафедри Програмної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

Каратаєв Олександр Анатолійович,

студент ХНУРЕ другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кафедри Програмної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

 Анотація: Поняття «рейтингова оцінка» в вітчизняних економічних дослідженнях. Переваги рейтингової оцінки ефективності роботи підприємства. Для підприємств є дескрипторна система диференціальних рівнянь з імпульсними впливами. На основі цієї системи рівнянь була побудована програмна система для рейтингової оцінки підприємства.

 Ключові слова: РЕЙТІНГОВА ОЦІНКА, ДЕСКРИПТОРНА СИСТЕМА, ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ, КОРПОРАЦІЯ.

 

 Головний мотив діяльності будь-якого промислового підприємства – максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках обмежені витратами підприємства і попитом на пропоновані товари / послуги. Оскільки собівартість – це основний обмежувач прибутку і одночасно головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то ухвалення рішень керівництвом підприємства неможливо без аналізу наявних витрат і планування їх величини на перспективу.

 Постійно зростаюча конкуренція на внутрішніх і зовнішніх ринках показує, що найбільш успішними стають ті підприємства, які змогли забезпечити необхідну якість своєї продукції (послуги) при оптимальній собівартості.

 Відомо, що одним з найбільш ефективних способів моніторингу і оперативного управління внутрішнім середовищем організації є постійне відстеження роботи окремих її елементів та оцінка ефективності їх роботи.

 Основні складові, за якими оцінюється діяльність виробничих служб, надані на прикладі підприємства, що добуває вугілля [1]:

 1. Аналіз собівартості в цілому та за елементами витрат. (ФОП, МТР, послуги виробничого характеру).

 2. Стан трудової та виробничої дисципліни.

 2.1. Кількість порушень виробничої дисципліни.

 2.2. Кількість випадків виробничого травматизму.

 3. Аналіз захворюваності (кількість днів непрацездатності в розрахунку на одного працівника).

 4. Звіт про охорону праці та промислову безпеку.

 4.1. Кількість порушень промислової безпеки.

 5. Наявність приписів контролюючих органів і заходи щодо їх усунення.

 5.1. Кількість перевірок.

 5.2. Кількість шлюбів з вини працівника.

 5.3. Кількість зауважень, виявлених в результаті перевірок.

 Основний метод оцінки полягає в тому, що у перерахованих показників розглядаються відхилення фактичних значень від планових.

 Гнучкість рейтингової системи означає, що при необхідності можлива зміна пріоритетів в оцінці результатів діяльності [1,2].

 Управлінський цикл завжди супроводжується зміною стану ресурсів у виробничо-економічній системі. У процесі прийняття рішень відслідковуються і враховуються зміни ресурсів, які з’явилися внаслідок реалізованих раніше управлінських рішень, а також поява обставин, що не залежать від них. Дані зміни завжди можуть бути виражені в грошовій формі і мати як позитивний, так і негативне значення [3].

 У корпорації кожне з n підприємств автономно здійснює податкові відрахування від свого обсягу випуску Pk(t)dt і від свого прибутку. Однак, реінвестування і погашення боргів за рахунок прибутку підприємств проводиться корпоративно. Власний чистий прибуток k-го підприємства Mk(t)dt є пропорційним випуску продукції Pk(t)dt за період часу dt:

 

 Тут коефіцієнт чистого прибутку ak підраховується індивідуально для кожного підрозділу підприємства за стандартною методикою, що відповідає чинному законодавству.

 Наприклад, в [4] викладена методика, що враховує ставки оподаткування на обсяг випуску і прибуток, питому собівартість випуску продукції і частку оподаткованих реінвестованих коштів прибутку.

 В [3] доказано, що для підприємств Sk(t) є дескрипторна система диференціальних рівнянь з імпульсними впливами:

 

 Для реалізації цього рівняння розроблена програмна система рейтингової оцінки підрозділів підприємства (холдингової компанії).

 Результати її роботи показані на рис. 1, 2:

 Методику розрахунку рейтингової оцінки доцільно формалізувати і запрограмувати. Для керівництва холдингової компанії велике значення має забезпечення принципів оперативності та порівнянності при аналізі рейтингових показників фінансового стану.

 

Рисунок 1 – Визначення класу підприємства за рейтинговою шкалою

 

Рисунок 3 – Ранжування корпоративних підприємств холдингової компанії.

 Висновки

 Використання розробленого програмного продукту дозволить компаніям оперативно аналізувати фінансовий стан дочірніх і асоційованих підприємств, приймати своєчасні управлінські рішення щодо оптимального формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансової стабільності корпоративних підприємств і попередження рейдерських захоплень, а також сприятимуть зростанню ефективності роботи підприємств, оскільки рейтинги завжди спонукають до підвищення продуктивності роботи, продуманого керування фінансовими ресурсами.

 

Список джерел посилання

1. Буйницкий А.И. и др. О функционале исполнительного директора угольного разреза [Текст] / А.И. Буйницкий, Ю.А. Килин, Д.В. Попов, А.М. Макаров // Уголь. — 2014. — № 4. — С. 24–27.

2. Полещук М.Н. Развивающая аттестация как инструмент повышения конкордации персонала в отношении развития угледобывающего предприятия [Электронный ресурс] / М.Н. Полещук // Крымский научный вестник. — 2015. — № 4. Т. 1. Экономические науки. — С. 226–236 (URL: http://krvestnik.ru/pub/2015/08/PoleshchukMN.pdf).

3. Л. А. Власенко, Ю. Г. Лысенко, А. Г. Руткас. Математические модели динамики корпорации предприятий при использовании инвестирования / На рос. мові / Моделі менеджменту та маркетингу, ДНУ - № 5 – 6 (59-60). 2009. – С 64 – 71.

4. Хачатрян С. Р. Прикладные методы математического моделирования экономических систем / С. Р. Хачатрян. — М. : Экзамен, 2002. — 192 с.