Коломієць Тетяна Миколаївна

к.т.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет 

Україна, м. Київ

Шкода Влада Миколаївна

Студент,Київський національний торговельно-економічний університет

Україна, м. Київ

 

  Анотація: стаття присвячена дослідженню рівня якості синтетичних миючих засобів закордонного виробництва. В роботі надано характеристику фізико-хімічних властивостей безфосфатних синтетичних мийних засобів закордонного виробництва, проаналізовано маркування та розраховано значення інтегрального рівня якості на прикладі п'яти дослідних зразків.

  Ключові слова: синтетичні мийні засоби, рівень якості, миюча здатність, безфосфатні

  Зміст наукової роботи: Забезпечення українського ринку якісними синтетичними мийними засобами (СМЗ) відбувається під сукупним впливом потреб покупців, вимог ринку, розвитку технології та вимог екологічної безпеки. В рамках інтеграції України до ЄС на вітчизняному ринку СМЗ все частіше стають наявними товарні позиції закордонного виробництва. У зв'язку з цим, актуальним і своєчасним є вирішення питань щодо вдосконалення асортименту СМЗ за рахунок підвищення якості та безпечності мийних композицій. Актуальність роботи обумовлена тим, що в реаліях сьогодення активно синтезуються і впроваджуються у виробництво нові речовини, групи і класи з'єднань, які знаходять широке застосування в багатьох галузях народного господарства, як проміжні, так і кінцеві продукти використання, і вимагають гігієнічної регламентації, отже, якість СМЗ є важливим критерієм для подальшого розвитку даного сегменту ринку, для задоволення потреб споживачів та безпеки навколишнього середовища [1].

  Питання оцінки якості СМЗ висвітлено в роботах багатьох науковців, таких як Грищенко С.Г., Коломієнь Т.М., Ковальов В.М., Бауер Х., Шиммель Г., Мигаль В.І., Филиппенков В.М. та ін. Якісні характеристики СМЗ визначає номенклатура їх споживних властивостей і показників якості, які обумовлюють задоволення потреб споживачів.

  Для проведення оцінки якості СМЗ було відібрано 5 дослідних зразків, пральних порошків наступних виробників: зразок №1 – Sonet Expert (Чехія), зразок №2 – Luxus (Німеччина), зразок №3 – Sano Maxima (Ізраїль), зразок №4 – LG Tech Super (Південна Корея) та зразок №5 – Daiichi Funs (Японія). 

  Для проведення порівняльної оцінки якості досліджуваних порошків визначені інтегральні показники якості, що зробило можливим провести об’єктивну оцінку досліджуваних об’єктів. 

  Оцінка якості відібраних зразків пральних порошків проводилася відповідно до вимог ДСТУ 2972:2010 «Засоби миючі синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», яким передбачено аналіз маркування товарів, вимоги до упакування та органолептичних і фізико-хімічних показників якості пральних засобів. Відповідно встановленої методики розрахований показник оцінки рівня якості обраних дослідних зразків [2].

  Порошки досліджуваних зразків являли собою однорідні суміші, розсипчасті, з сухими на дотик, без зайвої вологи крупинками білого кольору із кольоровими включеннями – ензимами. Були відмінності за відтінками кольору, включеннями (ензимами) та однорідністю крупинок (гранул). Найдрібнішим був порошок зразка №3, а найкрупнішим – зразка №1. Усі зразки відповідають вимогам ДСТУ 2972:2010.

  Зразки, відібрані для дослідження, були упаковані в картонні та поліетиленові пачки однакового об’єму. Упаковка усіх зразків була ціла, неушкоджена, чиста, художньо оформлена, ребра картонних пачок були тверді, незігнуті. На місці відкриття у всіх зразків наявна перфорація.

  Вважаємо за доцільне навести у табл. 1 результати дослідження показників якості засобів для прання.

Таблиця 1

Характеристика фізико-хімічних показників пральних засобів

Показники

Зразок №1

Зразок №2

Зразок №3

Зразок №4

Зразок №5

Мийна здатність, %

93

97

93

97

97

Хімічна вибілювальна здатність, %

90

90

87

92

92

Показник концентрації водневих іонів, од. рН

10,7

11,3

10,7

11,2

11,2

Масова частка пилу, %

1,2

0,9

1,7

0,9

1,2

Вміст фосфатів

Безфосфатні

Висота піни, см

11

9

11

8

8

Зольність тканини після прання, %

0,7

1,2

0,6

0,9

0,8

Зниження міцності тканини після прання, %

10

7

10

7

7

Біологічний розклад ПАР, %

90

90

87

92

92

Рівень якості

1,03

1,06

1,01

1,08

1,07

 

  Результати дослідження показали, що досліджувані зразки мають високий рівень якості, відповідають за значеннями показників нормативним вимогам та характеризуються високими споживчими властивостями. Найвище значення показника якості має дослідний зразок №4 - LG Tech Super (Південна Корея).

  Маса кожної упаковки прального засобу повинна відповідати значенню зазначеному на упаковці: зразок №1– 1,25 кг., зразок №2 – 1 кг., інші зразки – 900г. Відхилення у масі досліджуваних зразків знаходяться у допустимих межах (±15г).

  Маркування на упаковках досліджуваних зразків нанесено чіткими, розбірливими, легко помітними і незмивними буквами, містить усі обов’язкові дані. На товарних одиницях пральних порошків нанесено маркування мовою країни походження, проте, лист з перекладом на українську мову наявний на кожному з досліджуваних зразків.

  Таким чином, шляхом практичних досліджень було встановлено, що досліджувані зразки закордонного виробництва є високоякісною продукцією, а також те, що безфосфатні пральні засоби при високих показниках безпеки мають високі показники функціональних властивостей. 

 

Ліература: 

1. Деева О. Рынок синтетических моющих средств / О. Деева // Химия Укра- ины. – 2010. – No 2 (248). – С. 23.

2. ДСТУ 2665–94. Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності. [Чинний від 1995-01-01]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 15 с.

3. ДСТУ 2972:2010. Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні    вимоги та методи випробовування. [Чинний від 2011-01-01]. - К. : Держстандарт            України, 2010. - 12 с.