Шкода Влада Миколаївна

студент,

Київський національний торговельно-економічний університет 

Україна, м. Київ

 

  Анотація: Стаття присвячена осмисленню необхідності впровадження екологічних програм щодо мінімізації шкідливого впливу при будівництві та проектуванні енергоефективних торговельних об'єктів. Встановлені основні категорії впливу та обґрунтована раціональність запровадження енергоефективних заходів при будівництві та експлуатації торговельних об'єктів. На основі проведеного дослідження автором пропонується аналітичний опис енергоефективного торговельного центра України. 

  Ключові слова: енергоефективність, торговельний об'єкт, вплив на довкілля, енергетичний ресурс, екологічні проблеми.

  Зміст наукової роботи: Питання підвищення енергоефективності у торговельних об'єктах (ТО) при мінімальному впливі на довкілля сьогодні постає перед багатьма містами. Мінімізація екологічних ризиків при проектуванні таких ТО дослідженні в працях Омельченко Д., Рижкової Г., Вахович І. та ін. Сучасні реалії енергоефективності, що мають безпосередній вплив на довкілля, зумовлюють актуальність обраного напряму. Метою дослідження є аналіз екологічного впливу енергоефективних ТО на довкілля. 

  Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до навколишнього середовища [1].

  Енергоефективний ТО характеризується раціональним використанням енергетичних ресурсів та покращеними зведеними показниками тепловитрат порівняно з нормативними. Проектування спрямовано на побудову об’єкта, що ефективно використовує тепло, є колектором та акумулятором теплової енергії. Енергоефективні ТО мають значний вплив на довкiлля. Характерними рисами впливу є всезростаюча iнтенсивнiсть, багатоплановiсть впливу, рiзноманiтнiсть та масштабнiсть [1].  

  Економне споживання енергіії торговельними об'єктами – одне із основних завдань щодо підвищення енергоефективності країни, що може бути, здебільшого, досягнуто за рахунок технологічних важелів. Для реалізації таких процесів на державному рівні необхідно розробити низку галузевих програм та проектів, які будуть спрямовані на підвищення енергоефективності та включатимуть в себе комплекс заходів із досягнення намічених цілей з ідентифікацією вартості таких заходів, їх строків та відповідальних осіб за відтворення планів. Метою проектування енергоефективних ТО є можливість отримання в результаті споруди, в якій досягнуто мінімального впливу зовнішнього середовища на об'єкт, а також споруди, що характеризується компактністю забудови, захищеної від несприятливих природних явищ зі сприятливою орієнтацією. Результатом проектування такого ТО є його створення, що характеризується максимальним накопиченням тепла всередині, компактністю форми, оптимальною орієнтацією за сторонами світу, диференціацією скління, пасивним та активним використанням сонячної енергії, можливістю сезонної трансформації енергонакопичувальних елементів споруди, температурним зонуванням [1].

  При дослідженні літературних джерел було встановлено, що основними категоріями впливу енергоефективних ТО на довкiлля є: забруднення повiтря шкiдливими речовинами i сполуками, їх вплив на людське здоров’я, флору, фауну тощо; викиди парникових газiв, включаючи вуглекислий газ, метан, закис азоту, що сприяють глобальним змiнам клiмату; змiна природного режиму водовикористання та негативний вплив на якiсть води через теплове i хiмiчне забруднення; змiна природного режиму землевикористання [2].

  Найбiльш характерними екологiчними проблемами при проектуваннi та будiвництвi ТО, є: вiдчуження та вилучення земель, вирубка лiсових насаджень, обмеження господарської дiяльностi, шкiдливий вплив на бiосферу, погiршення естетичного сприйняття ландшафту в мiсцях проходження енергетичних трас.

  Прикладом екологічного енергоефективного ТО в Україні може слугувати супермаркет «Billa», розташований у місті Київ, проектований та збудований за технологіями Green Building, що забезпечують безпечність об’єкта для оточуючого середовища. Для будівництва використані тільки природні матеріали та енергоефективні технології, які дозволяють скоротити загальне енергоспоживання на 32%. У ТО використані: ефективні системи охолодження, освітлення світлодіодними лампами, використання тепла сонячних променів.

  На сьогодні основним фактором зниження шкідливого екологічного впливу енергоефективних торговельних об'єктів на навколишнє середовище є посилення політики ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та створення ефективно діючої системи державного управління у цій сфері. Світовий досвід доводить, що політика впровадження енергоефективних об'єктів є базовим фактором та рушієм економічного розвитку країни та підвищення конкурентоспроможності економіки [2].

  Отже, з метою захисту довкілля та населення вiд негативного впливу енергоефетивних ТО встановлюються санiтарно-захиснi зони, впроваджуються програми щодо поліпшення загального екологічного стану. У сучасному світі є розвинутими не ті країни, які мають енергію, а ті, які можуть екологічно її використовувати. 

 

Література:

  1. Омельченко Д.П. Анализ современных проблем экологического энергосбережения при проектировании и строительстве объектов / Д.П. Омельченко // Экология и наука. – 2015. - №24. – С. 44-49. 

  2. Рижкова Г.А. Вдосконалення механізму запровадження інноваційних енергоефективних технологій у будівництві / Г.А. Рижкова // Екологія та життя. – 2015. - №67. – С. 18-21.