Малахов Валерій Андрійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна, м. Харків

Любимова Світлана Сергіївна

Студентка 4 курсу, економічний факультет

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Україна, м. Харків

 

  Анотація: Проаналізовано погляди вітчизняних науковців щодо актуальних проблем аудиту. Розглянуто проблеми аудиту грошових коштів на підприємстві. Виокремлено найбільш актуальні проблеми аудиту грошових коштів на підприємстві.

  Ключові слова: аудит, аудит грошових коштів, проблеми аудиту.

 

  Грошові кошти відіграють значну роль як в економіці в цілому, так і в життєдіяльності окремого підприємства, адже переважна більшість економічних відносин між суб’єктами економіки відбувається в грошовій формі. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, і саме тому дуже часто стають об’єктами крадіжок та зловживань. Саме тому аудит грошових коштів, що включає в себе перевірку обліку, документів та операцій, пов’язаних з грошовими коштами, залишається актуальним, адже спрямований на збереження майна власників підприємств.

  Дослідженню аудиту грошових коштів присвячено роботи наступних вітчизняних науковців: Очеретько Т. І., Євсєєнко В. О., Соболева В. М., Гуцаленко Л. В., Павлєнової К. О., Кодацького В. П., Гришко Н. В., Ковальової О. В. та інших.

  Аудиту операцій з грошовими коштами підприємства притаманні проблеми, що стосуються аудиту як виду практичної діяльності в цілому. 

  Очеретько Т. І. та Євсєєнко В. О. вважають, що основними проблемами аудиторської діяльності в Україні є: недостатність вітчизняної спеціальної літератури; відсутність чітко регламентованих і закріплених на державному рівні стандартів аудиту; недовіра до аудитора та до якості надавання аудиторських послуг; незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні; наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та неефективного використання державних ресурсів; обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту [1]. 

  Соболев В. М. актуальними проблемами розвитку аудиту в Україні вважає суперечливість західної системи бухгалтерських принципів, на якій будуються Міжнародні стандарти аудиту, українським принципам обліку; недостатній контроль якості аудиторських послуг; відсутність практичного досвіду аудиторів, тісний ринок аудиторських послуг; не конкурентоспроможність вітчизняних аудиторських фірм у порівнянні з міжнародними [2].

  Гуцаленко Л. В. виокремлює такі основні проблемні аспекти надання аудиторських послуг в Україні: недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського контролю; брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; недотримання аудиторами якості аудиторських послуг; відсутність штрафів та покарань за недостовірність звіту аудитора; низька довіра до аудитора; відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських послуг; відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту [3]. 

  Павлєнова К. О. окрім вищезазначених, виділяє ще кілька проблем, що стосуються розвитку аудиту в Україні: значний негативний вплив «тіньового» бізнесу; негативний вплив дослівного перекладу закордонних стандартів і концепцій без врахування особливостей економічного розвитку нашої країни; відсутність типових форм документів з аудиту; громадські професійні організації обліковців не є масовими, тому це стримує процес обговорення та вирішення проблемних питань практики обліку та аудиту [4]. 

  Результати аналізу поглядів науковців щодо проблем аудиту з грошовими коштами підприємства узагальнено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Погляди науковців щодо проблем аудиту грошових коштів

 

  Крім загальних проблем, є специфічні. що стосуються саме аудиту грошових коштів. На думку В.П. Кодацького [5], проведення аудиту грошових коштів потребує значної уваги аудиторів, професійних навичок та відмінного знання нормативно-правової бази, оскільки це досить трудомістка процедура, що передбачає встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб’єкта. 

  На думку Гришко Н. В. та Ковальової О. В. до проблемних питань аудиту грошових коштів слід віднести: недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю за готівкою; брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; відсутність типових форм документів з аудиту грошових коштів; відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту грошових коштів тощо [6].

  Отже, до основних проблем аудиту грошових коштів можна віднести наступні: відсутність практичного досвіду аудиторів, недостатність літератури та методичного забезпечення з аудиту, недостатній контроль якості аудиторських послуг та відсутність покарань за надання неякісних послуг, недостатня кількість кваліфікованих аудиторів, недовіра до аудитора та якості аудиторських послуг, неврахування особливостей українського обліку при використанні закордонних стандартів і концепцій, відсутність типових форм документів з аудиту.

 

Література:

1. Очеретько Т. І., Євсєєнко В. О. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні / Т. І. Очеретько, В. О. Євсєєнко // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси. –2013. –Вип. 10(4). – С. 100-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__17.

2. Соболєв В. М., Слюніна Т. Л., Розіт Т. В. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / В. М. Соболєв, Т. Л. Слюніна, Т. В. Розіт // БізнесІнформ, 2013. – № 11. – С. 324-328.

3. Гуцаленко Л. В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення / Л. В. Гупаленко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 20. – С. 97 –101.

4. Павлєнова К. О. Сучасні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / К. О. Павлєнова // Режим доступу : http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Economics/48534.doc.htm.

5. Кодацький В. П. Теоретичні основи аудиту / В. П. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. – 2009.  – №1. – С.29-30.

6. Гришко Н. В., Ковальова О. В. Проблеми аудиту грошових коштів і їх рішення / Н. В. Гришко, О. В. Ковальова // Новости передовой науки, 2009. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46457.doc.htm.