Фруктов Микита

Київський університет 

імені Бориса Грінченка

Київ

 

  Анотація: в статті розглянуто основні принципи упорядкування сучасних українських видавництв, окреслені поняття «видавництво» та «база даних», виокремленні критерії, яким повинно відповідати сучасне видавництво, сформульовані необхідні інформаційні компоненти бази даних.

  Ключові слова: видавництво, база даних, принцип класифікації.

 

  Видавнича справа в Україні відносно молода, що пояснюється її інтегрованістю у глобальний пострадянський простір. На сьогоднішній день реальні перспективи підприємницької діяльності у видавничій сфері досі є малодослідженими. З одного боку, це зумовлено складним суспільно-економічним станом країни, з іншого – ігноруванням видавничого питання владою. 

  Варто відзначити, що на сьогодні немає ефективного інструменту відслідковування кількості діючих видавництв, які б відповідали вимогам сучасності. Для потрапляння до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів достатньою є реєстрація видавництва в юридичному полі та внесення грошового внеску. За рахунок цього, спостерігається тенденція до значної відмінності у цифрах між зареєстрованими та діючими видавництвами. За останні роки відбувалися спроби упорядкування суб’єктів видавничої справи, до яких належать і видавництва.

  Перш за все, слід сформулювати поняття «сучасне видавництво» та критерії, яким воно повинно відповідати. В.І. Теремко визначає видавництво, як: «створене у відповідній організаційно-правовій формі підприємство, головним змістом діяльності якого є підготовка, випуск і реалізація друкованої продукції, електронних і комбінованих видань» [1].

  Спираючись на подане визначення, були сформульовані критерії поняття «сучасне видавництво». Сучасне видавництво повинно бути діючим, тобто, безпосередньо займатись видавничою діяльністю. Наступним критерієм є наявність сайту видавництва, що зумовлено не лише потребою ефективного просування продукції та створення іміджу сайту, а й вимогами глобального інформаційного суспільства. Наразі, спеціалізований ресурс, що містив би видавництва, які відповідають окресленим критеріям відсутній.

  Згідно стандарту ISO/IEC 2382:2015, база даних – це сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв’язки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування [2]. База даних повинна забезпечувати зручність пошуку, повноту та доступність інформації. Розглянемо ці характеристики детальніше. 

  Зручність пошуку полягає у такій структурній організації інформації, за якої у ланці запит-інформація немає проміжних ланок. Це означає, що при запиті, користувач бази даних отримує саме ту інформацію, яку він шукав, що не потребує подальших переходів до інших елементів та непотрібних витрат часу.

  Повнота виражається у вичерпності поданої інформації. В нашому випадку, повнота являє собою максимально можливу кількість видавництв, доступних для пошуку. Сюди ж можна віднести наявність допоміжної інформації, яка може бути корисною потенційному споживачу: контактні дані видавництва, географічне положення, дані про випуск продукції тощо.

  Доступністю інформації є можливість швидкого та зручного доступу. Швидкість та зручність, в свою чергу, залежать від наявності у потенційного споживача доступу до мережі Інтернет. В наш час, масової інформатизації та технологізації, доступ до Інтернету є майже в будь-якій точці земної кулі з багатьох видів сучасних пристроїв.

  Видавництва, розміщені в базі, на наш погляд, можна розподілити за трьома принципами: алфавітний (назва), географічний (територія) та тематичний (тематика). Відповідно до такого розподілу, до структурних компонентів бази даних входять три окремі блоки, які містять перелік видавництв. 

  Алфавітна класифікація впорядковує видавництва відповідно до їх назви. Для зручності користування та запобігання необхідності створення сторінки на кожну літеру української абетки, на сторінці розміщені кнопки з літерами, які прив’язані до конкретних частин переліку. При натисненні на одну з них, за рахунок встановлених якорів, відбувається автоматичний перехід до списку видавництв, назва яких починається на обрану літеру.

  Географічний принцип поданий у вигляді графічного зображення певного регіону України та переліку видавництв, які знаходяться на його території. Графічне зображення регіону подається з метою візуалізації інформації та поліпшення пошуку для користувача.

  Тематичний принцип є подібним до географічного. Поряд з графічним зображенням, яке характеризує конкретну тематику, подано перелік видавництв, продукція яких відповідає обраній тематиці.

  База даних не вимагає великої кількості інформації щодо видавництв, тому слід обмежитись наступними компонентами:

1. назва видавництва;

2. посилання на сайт видавництва;

3. місцезнаходження видавництва;

4. тематика видавничої продукції.

  Назва видавництва є обов’язковою складовою його ідентифікації серед інших. Великі або відомі видавництва найчастіше шукають саме за назвою. 

  За допомогою технічних засобів конструктора, ми додали посилання на сайт видавництва в його назву. Під час наведення миші на назву відбувається зміна анімації курсору, що вказує користувачу на можливість виконання дії шляхом натиснення. Після натиску відбувається перехід на сайт видавництва, сторінка якого відкривається у новому вікні. Сторінка ресурсу, при цьому, залишатиметься активною.

  Тематика видавничої продукції окреслює наявний у видавництві асортимент видань, відповідно до якого потенційний споживач приймає рішення щодо переходу на той чи інший сайт видавництва та подальшого вивчення його видань.

  На шляху до наповнення бази даних, можуть виникнути труднощі, зумовлені наступними чинниками: відсутність сайту, не активність сайту, відсутність інформації про видавництво, відсутність інформації щодо тематики видань. Подолання цих перепон є необхідною умовою створення бази даних.

 

Література:

1. Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В.І. Теремко. – К. : Академвидав, 2010. – 136 с. (Серія «Альма-матер»)

2. Стандарт ISO/IEC 2382:2015 [Електронний рерурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail.htm?csnumber=63598