Підлісна Ольга Вікторівна

Канд.мист., Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 

Україна, Харків

  Abstract: This paper is devoted to solving environmental problems in an industrial environment by design. Recycling, waste facilities and the availability of treatment facilities in accordance with the decision of the designer is organized as a recreational space. This is justified the use of advanced and innovative environmentally friendly materials which should create a sense of naturalness and unity with the environment. Required elements of the modern approach should be comfort, environmental and humanitarian approach for industrial environments, the availability of copyright art installations and environment colors. Keywords: ecological approach, comfortable environment design techniques.

  Екологічні проблеми людства, насамперед, створені саме діяльністю промисловості, набувають сьогодні особливої гостроти. Концепція «сталого розвитку», запропонована Комісією ООН з навколишнього середовища ще в 1987 році [1], передбачає створення такого архітектурного середовища, яке задовольняло б потреби людини, і в той же час зберігало або навіть покращувало природне середовище. Такий підхід повною мірою стосується середовища промислових підприємств. Саме тому дизайн промислового середовища, виробничих інтер’єрів є одним з найактуальніших напрямів розвитку екологічного підходу в Україні. Виробничій інтер’єр як напрямок середовищного дизайну – один з найскладніших щодо пристосування його до концепції стійкої архітектури, стабільного розвитку суспільства, але саме він потребує  максимально кардинальних змін в екологічному плані. Промисловість, промислові споруди найбільшою мірою негативно впливають на довкілля, як за своєю функцією, так і за зовнішнім виглядом. Та сьогодні існує вже достатня кількість підприємств, на яких дизайнерський підхід призвів до значного покращення екологічного стану, дозволив зробити їх внутрішнє та зовнішнє середовище досить комфортним для робітників. Спираючись на досвід таких передових промислових об’єктів, можна виокремити певні дизайнерські прийоми, що позитивно впливають на екологічний стан підприємств та навколишнього середовища. 

  Одним зі значних недоліків промислових підприємств є їх великі розміри та повна відсутність зв’язку із зовнішньою природою. Насиченість виробничого простору технологічним обладнанням негативно впливає на людину, що проводить велику кількість часу в такій вимушеній «ізоляції». Як приклад позитивного дизайнерського рішення можна навести зелену зону в механічному цеху італійського заводу «Феррарі» (Рис. 1). Лісовий масив, розташований безпосередньо поряд з робочими місцями створює психологічний комфорт, сприяє зоровому комфорту, підвищує працездатність робітників.

  Зоровий комфорт та екологічні умови праці не завжди можна забезпечити безпосередньо на робочому місці. Так, сталеливарне виробництво, навіть за умов використання електронної автоматики та найсучасніших технологій, залишається важким і мало комфортним. Але в такому випадку дизайнер може сконцентрувати увагу робітників на інших зонах загальнозаводського простору, як це зробив Еліссон, вирішуючи інтер’єри та рекреаційні зони на території Південноукраїнського сталеливарного комбінату «Інтерпайп-стайл» (Рис. 2). Сім авторських арт-об’єктів працюють як релаксаційні акценти, відволікаючи від складних умов праці та забезпечуючи психологічний комфорт.

  Західні підприємства вже давно у більшості переведено на безвідходні технології. З позиції технологічної українські підприємства значно відстають від світових лідерів, хоча наукові досягнення українських вчених використовуються у світовій практиці. Так, засоби переробки побутових та промислових твердих побутових відходів розроблені нашими вченими ще в 90х роках минулого сторіччя. Те саме стосується й очистки промислових стоків. Але «за даними Міністерства охорони навколишнього природного середовища, в переважній більшості міст України споруди з очищення загальноміських стічних вод перевантажені. Винятки становлять, мабуть, лише Київ і Харків. У багатьох містах існуючі потужності очисних споруд в декілька разів нижче необхідних. Приблизно половина міських стічних вод скидаються у водні об'єкти недостатньо очищеними, з них близько 15% – взагалі без очистки. Без будь-якого очищення скидаються до 70% виробничих стічних вод» [2]. Але рішення можливе і не тільки в плані технології. За приклад, наразі, можна запропонувати дизайнерське рішення охолоджувачів та очисних споруд технічної води на підприємстві Мак-Ларрен, розташованому у місті Уокінгу, Великобританія. Цей новий завод з виробництва автомобілів вважається найтехнологічнішим у світі. А водоочисні споруди, відстійники та охолоджувачі виглядають тут як природні водоймища, або навіть, водоспади з ритмічними каскадами складної форми (Рис. 3).

  Отже, на основі наведених прикладів та великої кількості вивчених промислових об’єктів [3], можна стверджувати, що екологічність, комфортність промислового середовища можна й необхідно підвищувати не лише технологічними засобами, а й за допомогою певних дизайнерських прийомів. До них пропонуємо віднести використання куточків живої природи безпосередньо біля робочих місць; відкриття виробничого простору назовні за рахунок прозорих огороджувальних поверхонь; надання очисним спорудам вигляду природних водоймищ та упорядкування території промислових підприємств на основі законів ландшафтного дизайну. 

 

 
 Рис.1. Механічний цех автомобільного заводу «Ferrary», Італія.
  Рис. 2. Прохідна та рекреаційна зона заводу «Интерпайп-стайл», Дніпро, Україна

 

Рис. 3. Територія автомобілебудівного заводу концерну Мак-Ларрен, місто Уокінг, Великобританія.

 

Використані джерела:

1. Проект Концепції переходу України до сталого (збалансованого) розвитку, / – Розпорядження Президії НАН України № 355 від 02.06.2006р. 

2. Осьмачко Н.А. Экологические проблемы городов Украины. (статья) / Наталья Александровна Осьмачко [Електронний ресурс] Режим доступу: All Library. ru.wikipedia.org › wiki/Индустриализация_Украины/ 2010 р.

3. Підлісна О.В., Сучасні дизайнерські підходи та засоби формування виробничого інтер’єру: дис. на здобуття науков. ступ. кандидата мистецтвознавства; спец. 17.00.07 дизайн / Ольга Вікторівна Підлісна  – Харків: 2015. – 193 с.