Кравчук Неля Павлівна

аспірант 

Україна, Умань,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

  Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена модернізацією системи освіти, що висуває нові вимоги до підготовки фахівця нового рівня, здатного здійснювати формування цілісності індивіда, охоплюючи всі сторони його життя. У статті висвітлено тлумачення терміну «здоров'язбережувальна діяльність» з точки зору педагогіки, її місце у формуванні здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Висвітлено функції та напрямки здоров'язбережувальної діяльності. Обґрунтовано їх сутність. 

  Ключові слова: здоров'язбережувальна діяльність, майбутні вихователі, функції здоров'язбережувальної діяльності.

Проблема здоров'язбереження студентської молоді є актуальною нині. Погіршення здоров’я підростаючого покоління актуалізують потребу впровадження оздоровчої, здоров'язбережуальної спрямованості процесу навчання у ВНЗ. Значну роль у формуванні здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (далі ДНЗ) відіграє набуття вміння організовувати здоров'язбережувальну діяльність (далі ЗЗД) тобто обрати найбільш раціональні для умов ДНЗ завдання ЗЗД: створювати здоров'язбережувальне середовище в ДНЗ; формувати навички здорового способу життя (далі ЗСЖ); покращувати фізкультурно-оздоровчу роботу; здійснювати моніторинг і динамічне спостереження за станом здоров’я дітей тощо.

Аналіз наукової та методичної літератури з досліджуваної проблеми свідчить про те, що аспект здоров'язбереження студентської молоді є предметом пильної уваги вчених (Н. Башавець, Г. Бєлєнької, В. Бобрицької, Ю.Бойко, С. Гуменюка, Д. Вороніна, Ю. Драгнєва, О. Ландо тощо).

Метою статті є: визначити функції здоров'язбережувальної діяльності в процесі формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ та їх сутність.

Насамперед, ми визначили сутність терміну «здоров'язбережувальна діяльність» як категорію, що характеризує вид діяльності людини, яка спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров’я як свого власного, так і інших людей, формування культури здоров’я, екології здоров’я, цілісної (холістичної) формули ЗСЖ, а також здатність вносити зміни в довкілля, спосіб власного життя та оточуючих людей, використовуючи та поєднуючи оптимальні методи навчання і виховання та вміння прогнозувати очікуваний результат.

Звернімося до словникових джерел, де функція (від лат. functio – виконання, завершення) визначається як спосіб діяння речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного ефекту, а функція навчання – функції, які передбачають виконання освітньої, виховної та розвивальної дій [5]. К. Крутій, О. Фунтікова визначають такі функції педагогічної оцінки: освітня, виховна, інформаційна, мотиваційна, навчальна, стимулювальна; та функції контролю: освітня, діагностична, виховна, розвивальна, стимулювальна керівна, оцінювальна [2, с, 282]. В. Бутенко визначає такі функції ігрової діяльності: дидактична, виховна, розвивальна, креативна, мотиваційна, діяльнісна, діагностична, коригуюча, емоційна, розважальна [4, с. 84]. Г. Мешко виділяє наступні функції педагогічної діяльності: інформативна, розвивальна, виховна, орієнтувальна, культурологічна, мобілізаційна, стимулювальна, конструктивна, комунікативна, організаційна, соціалізуюча, управлінська, діагностична, дослідницька, прогностична, психотерапевтична, рекреаційна, здоров'язберігальна, коригувальна, методична [3, с. 8-9]. Разом з тим недостатньо є наукових праць, у яких обґрунтовувалися функції ЗЗД майбутніх вихователів ДНЗ, для реалізації на практиці набутих знань, умінь та навичок в процесі професійної підготовки, щодо здоров'язбереження свого власного здоров’я та оточуючих. Адже, якість освіти оцінюється тим, як фахівець застосовує свої знання у повсякденній діяльності, тому, виходячи з викладеного, ми визначили і обґрунтували функції здоров'язбережувальної діяльності. Розглянемо їх.

Інформативно-мотиваційна функція включає: інформаційну компетентність, щодо валеологічних знань, зв'язок між високим рівнем здоров’я та власною відповідальністю, отримувати інформацію про різні аспекти збереження здоров’я, вивчати її та усвідомлення потреби використовувати здобуті знання у повсякденній діяльності, позитивну мотиваційно-ціннісна спрямованість щодо оволодіння ЗЗК; вміння усвідомлювати свої потреби, інтереси, мотиви, цінності щодо здорового способу життя (далі ЗСЖ); реалізація завдань, осмислення і оцінка умов, за яких відбуватимуться майбутні здоров'язбережувальні дії.

Орієнтувальна – формує уявлення про чинники ЗСЖ, особливості збереження, зміцнення та відновлення власного здоров’я та здоров’я оточуючих, підвищення рівня загальної фізичної підготовленості, розвиток професійно важливих фізичних якостей, бережне ставлення до навколишнього світу.

Дослідницько-творча – вміння досліджувати індивідуальні особливості власного здоров’я та здоров’я оточуючих, вміння коригувати певні відхилення від норми, використання здоров'язбережувальних технологій навчання.

Розвивальна – гармонійний розвиток всіх складових здоров’я: психічного, фізичного, духовного і соціального з врахуванням індивідуальних та вікових особливостей дітей..

Здоров'язбережувальна - вміння організовувати та здійснювати ЗЗД; вміння підвищувати рівень рухової активності дітей; моделювання та використання різних форм та методів здоров'язбереження, створення здоров'язбережувального середовища, спрямованого на передумови формування здоров’я. 

Виховна – формує переконання, ціннісні орієнтації на ЗСЖ, виховання позитивного ставлення до здоров’я як особистої та соціальної цінності.

Рекреаційна – створення здоров'язбережувального середовища в ДНЗ для збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей.

Культурологічна – сприяє формуванню культури здоров’я студентів, як базової культури особистості.

Конструктивна – розвиває вміння поєднувати методи та методики здоров'язбереження, здоров'язбережувальні технології, включати їх до змісту занять та використовувати в повсякденній роботі з дітьми в ДНЗ.

Комунікативна – емоційне спілкування з дітьми, батьками для інформаційного обміну знаннями, думками, міркуваннями з приводу гармонійного розвитку всіх складових здоров’я.

Діагностична – володіє інформацією про рівень фізичного і психічного розвитку дитини, рівень сформованості знань, умінь і навичок щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров’я, вміє їх визначати, вміє підвищувати рівень рухової підготовленості та рухової активності дітей.

Методична – визначає ефективність власної ЗЗД, вміє її аналізувати та коригувати.

Мобілізаційна – мобілізує як вихователів, так і дітей на виконання фізичних вправ, здоров'язбережувальних технологій, методів та методик здоров'язбереження.

Прогностична – вміння прогнозувати та передбачати динаміку змін у власному здоров’ї та здоров’ї дітей.

Коригуюча – спрямування свідомості студента на визначення того, що здоров’я людини, безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя.

Рефлексивна функція - вміння здійснювати рефлексію ЗЗД.

Майбутні вихователі реалізовують дані функції у різних видах діяльності.

С. Дремлюга визначає три взаємопов’язані напрямки ЗЗД: педагогічний, медико-валеологічний та психологічний, які реалізовуються на певному етапі ЗЗД [1].

Нами визначено, що педагогічний напрямок спрямований на запровадження методів та методик здоров'язбереження, здоров'язбережувальних технологій в процесі формування здоров'язбережувальної компетентності, прищеплення навичок ЗСЖ.

Значущість медико-валеологічного напрямку полягає в розширення знань студентів, щодо власного здоров'язбереження та оточуючих людей, а також вміння використовувати різні навички ЗСЖ, здійсненні контролю за фізичним розвитком та фізичною підготовленістю дітей. 

Психологічний – стимулювати вміння студентів визначати психічний стан людини, визначити тілорухи інших людей, вказати на що вони вказують: бажання до руху, до активності, бажання спілкуватися, сум, радість, заклопотаність; аналіз своїх дій і вчинків, характеру, власного здоров’я, поводження з людьми, ставлення до життя, інтересів та захоплень, щоб здійснити самопізнання, досягнути успіху і спланувати власний розвиток особистого зростання, самовдосконалення, зміни світосприйняття та відповідальності за власне здоров’я і щастя тощо. Давати рекомендації щодо покращення психічного стану за допомогою використання оздоровчих методик.

Висновки. Отже, функціями здоров'язбережувальної діяльності в процесі формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ є такі: інформаційно-мотиваційна, розвивальна, виховна, орієнтувальна, культурологічна, мобілізаційна, стимулювальна, конструктивна, комунікативна, організаційна, діагностична, дослідницько-творча, прогностична, психотерапевтична, рекреаційна, здоров'язбережувальна, коригувальна, методична, рефлексивна.

 

Література:

1. Дремлюга С. Організація здоров'язбережувальної діяльності в школі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2012_1/ visnuk_55.pdf.

2. Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К.Л. Крутій, О.О. Фунтікова. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 324 с. – Бібліогр.: с. 5-7. – («Словники»).

3. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. /Г.М.Мешко. – К.: "Академвидав", 2010. – 200с. (Серія "Альма-матер").

4. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 53. – 434 с.

5. Словник педагогічних термінів. Навчальні матеріали он-лайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1174112863297/pedagogika/terminologichniy_slovnik_ pedagogika. pdf.